Užitné vlastnosti a cenové relace dveřních výplní

Názory na užitné vlastnosti a cenové relace jednotlivých skupin dveřních výplní, používaných pro plastové a hliníkové profilové systémy, se často rozcházejí, ale v čem se asi všichni výrobci profilových oken a dveří shodnou, je, že užitné vlastnosti a cena by měly být v co největším souladu.

Užitné vlastnosti a cenové relace dveřních výplní

Nabízí se ovšem otázka, mají-li všichni reálnou představu o užitných vlastnostech a o cenách jednotlivých materiálů potažmo konkrétních výrobků. Nabízí se i další otázka a totiž nemají-li reálnou představu, pak z jakého důvodu? V dalším textu se pokusím shrnout a blíže popsat problematiku užitných vlastností a cen jednotlivých skupin dveřních výplní. V té souvislosti si z pozice nejstaršího a nejdéle fungujícího výrobce dveřních výplní v ČR dovolím také trochu zabrousit do historie, srovnávat a rekapitulovat.

Za nejkvalitnější skupinu jsou obecně považovány dveřní výplně hliníkové a v zásadě tomu tak je. Vysoká stabilita a trvanlivost konstrukce výplní a odolnost vůči klimatickým vlivům se společně s jejich luxusním vzhledem zpravidla důstojně doplňuje s vlastnostmi a vzhledem hliníkových profilových systémů. Navíc se zde nabízejí některé technické finesy, jako např. osazení plochými nebo ornamentními dekorativními rámečky, překryvné provedení dveřích křídel, nebo efektní kombinované provedení povrchových úprav dveřních výplní. Potud samé pozitivní informace.

Existují ale také některé negativní vlastnosti hliníkových dveřních výplní, mezi něž nepochybně patří náchylnost jejich lakovaného povrchu k poškrábání, což např. při vlastnictví i malého psa může být problém, o dětských hrách a závistivých sousedech nemluvě. Dalším nepříliš známým problémem pro hliníkové dveřní výplně může být agresivní ovzduší, jaké se vyskytuje v průmyslových aglomeracích, nebo (což není případ ČR) vlhký slaný vzduch na mořském pobřeží. Tento problém naproti tomu u umělohmotných výplní (plastové, HPL) v zásadě neexistuje. 

Celkově však právem stojí hliníkové dveřní výplně na pomyslném vrcholu žebříčku a ceny vstupních materiálů, náročnost zpracování a koneckonců i užitné vlastností se zákonitě promítají do jejich často výrazně vyšší ceny oproti dveřním výplním umělohmotným.

Další skupinou jsou dveřní výplně z HPL, tedy z vysokotlakého laminátu. Vzato čistě z pohledu vlastností materiálu HPL se rozhodně nejedná o zázračné řešení, nebo o materiál budoucnosti. Materiál HPL, tj. laminát, je sám o sobě poměrně tuhý a z technologického hlediska má ještě jednu výhodu a tou je jeho téměř nulová dilatace vlivem teplotních změn. Z toho plyne technologická nenáročnost jeho užití při výrobě, protože není nutno se zabývat omezením, nebo důsledky dilatačních změn. Na druhou stranu ale desky z materiálu HPL nelze dále tvářet, jsou poměrně křehké, křehčí než plasty a navíc daleko náchylnější na drobné povrchové praskliny. Je třeba jasně říci, že sebemenší povrchová prasklina znamená otevření vnitřní struktury laminátové desky a nebezpečí její postupné degradace vlivem vlhkosti a popř. i mrazu. (Pamětníky odkazuji na kdysi populární laminátové vany, které k degradaci mráz ani nepotřebovaly). Povrchové škrábance, zvláště na bílých výplních, jsou vzhledem ke struktuře a zabarvení podkladové desky z HPL až nepříjemně viditelné a nesnadno odstranitelné. Navíc desky z HPL jsou za určitých okolností citlivé na vlhko. Z pohledu ceny vstupního materiálu se bílé desky z HPL pohybují nad úrovní bílých plastových desek, ve foliovaném (dřevo)dekorovém provedení je tomu naopak.

Z uvedeného plyne, že není důvod, aby se ceny výplní z HPL v provedení srovnatelném s netvářenými plastovými výplněmi (obr. 1) od nich výrazně odlišovaly, nebo se dokonce blížily k cenám obdobného designu hliníkových výplní. Naopak, výplně z HPL s (dřevo)dekorovým povrchem by zde měly být levnější než obdobné výplně plastové.

Poněkud jiná situace ovšem nastává v případě, kdy jsou korpusy výplní z HPL osazovány nejen sklem, ale také dekorativními ornamentními rámečky (nezaměňovat s plochými kovovými, nebo plastovými ozdobnými rámečky). Výroba i montáž takových rámečků je poměrně složitá a pracná a výsledek částečně rizikový (kroucení a delaminace samostatně vyráběných rámečků), tedy navýšení ceny je logické.  Jde ale především o cenový dopad pracnosti a částečně i množství materiálu, nikoliv o dopad zvýšené kvality a užitných vlastností výrobku, nebo nárůst ceny materiálu ve vztahu k jeho kvalitě. V praxi si však ani mnozí odborníci rozdíl neuvědomují a u tohoto provedení výplní z HPL zaměňují zvýšení ceny z titulu pracnosti výroby za zvýšení ceny z titulu zlepšení užitných vlastností. S trochou nadsázky je to v podstatě totéž, jako být přesvědčený, že pozlatím-li Trabanta, bude nejen velmi drahý, ale také bude lépe jezdit. Obecně je tedy důležité si uvědomit, co od dveřní výplně očekávám a za co vlastně chci zaplatit.   

Třetí skupinou jsou plastové dveřní výplně.
K nim má část výrobců oken a dveří řekněme rezervovaný postoj. Příčiny takového postoje lze shrnout do tří skupin:
-     neinformovanost,
-    nezodpovědnost,
-     dezinformace.

Neinformovanost - zdaleka ne celá odborná veřejnost je si vědoma toho, že mechanické a pevnostní vlastnosti plastových desek – abych byl konkrétní, v případě firmy VP trend se jedná o ABS resp. ABS/PMMA – jsou pro dveřní výplně velmi vhodné a s výjimkou drobného rozdílu v celkové tuhosti desek i vhodnější, nežli HPL. Nejsou křehké, nýbrž houževnaté, mají vysokou povrchovou tvrdost, desky lze dále tvářet, takže není třeba korpusy výplní pracně a nákladně doplňovat dodatečně montovanými ornamentními rámečky a jsou naprosto resistentní vůči vlhkosti. Čertovo kopyto spočívá v jediné vlastnosti plastů a to v jejich prodlužování resp. smršťování vlivem teplotních změn, tedy v jejich tepelné dilataci, která se projevuje především u výplní s tmavým, tj. s (dřevo)dekorovým povrchem. Rozhodně se však nejedná o neřešitelný problém, i když ne každý výrobce dveřních výplní se s ním dokáže v potřebné míře technicky a technologicky vyrovnat.

Nezodpovědnost -  v minulosti někteří výrobci dveřních výplní svým zákazníkům zamlčovali, nebo přímo popírali, že u klasické konstrukce tmavých, (dřevo)dekorových plastových výplní, tj. plast – XPS – plast je při montáži bezpodmínečně nutná dilatační spára, to vše buď z neznalosti, nebo záměrně.  Výsledkem byla řada zbytečných reklamací. Následovala období svalování viny na nekvalitní dodavatele, která se pravidelně střídala s obdobími neúspěšných a často absurdních pokusů o zvládnutí tepelné dilatace plastů, což bylo bez řádného vyzkoušení vydáváno za ověřená a definitivní řešení ve stylu „slibem nezarmoutíš“.

Dezinformace -  neradostné výsledky nezodpovědného přístupu – opakované masivní deformace, delaminace a praskliny plastových dveřních výplní některých výrobců – byly a jsou opakovaně prezentovány buď jako důsledek nekvalitního vstupního materiálu, nebo vydávány za důkaz, že řešení vlastně neexistuje. Nejedná se však o nic jiného, než o obratnou manipulaci s fakty. Subjektivní chyby, nedostatky a neznalosti v technologii zpracování plastů jsou dlouhodobě vydávány za objektivní zákonitosti související s nevhodnými vlastnostmi plastů. Plastové dveřní výplně obecně jsou záměrně prezentovány jako „méně kvalitní“, nebo „z překonaného materiálu“, což je koneckonců daleko výhodnější, než přiznat rizikovost a nekvalitu pouze vlastních výrobků.

A zde jsme u zajímavého paradoxu - důsledkem leckde byla nikoli ztráta důvěry v nezodpovědné výrobce, nýbrž ztráta důvěry v daný materiál a výrobek jako takový. Následně došlo k subjektivnímu nadhodnocení užitných vlastností i hodnoty dveřních výplní z HPL a k často brutálnímu nadhodnocení jejich cen.

Avšak plastové dveřní výplně lze vyrobit jako bezproblémové bez ohledu na barvu jejich povrchu a – abychom nechodili daleko - důkazem toho jsou výrobky firmy VP trend. U dveřních výplní obecně a u plastových dveřních výplní zvláště dosahuje firma VP trend kvalitativních parametrů, které pro mnohé výrobce představují spíše science-fiction. Typickým příkladem jsou výplně s výztuhou TPR 10 mm – montážně i uživatelsky natolik bezproblémové, že téměř 100% výplní s (dřevo)dekorovým povrchem je ve VP trendu objednáváno právě v tomto provedení.

Od září 2006 prodal VP trend přes 37 500 ks výplní s výztuhou TPR 10 mm a výskyt všech uplatněných reklamací přitom činí 1,10 %, výskyt oprávněných reklamací 0,73 % a z nich ještě třetinu tvoří poškození dopravními firmami. Pro pořádek je nutno dodat, že (dřevo)dekorové plastové výplně se na prodeji VP trendu podílejí více než dvěma třetinami. 

Jak vidno, je-li zvládnuta technologie, jde to a dokonce natolik dobře, že VP trend poskytuje na všechny plastové dveřní výplně plnou 7-letou záruku.

Z cenového hlediska ovšem nelze s ohledem na ceny vstupních materiálů a jejich vlastnosti od plastových dveřních výplní očekávat, že v hladkém, netvářeném provedení budou – snad s výjimkou bílých barev – cenově výhodnější než výplně z HPL. Jinak je tomu však u tvářených plastových výplní s vylisovanými ornamentními ozdobnými rámečky (obr. 2) – nižší pracnost výroby a nižší rizikovost výskytu záručních oprav (u kvalitních  výrobců) je základem jejich příznivé ceny.

Závěrečné shrnutí
Celkem vzato, ohledně hliníkových dveřních výplní příliš pochybností o užitných vlastnostech ve vztahu k ceně nevzniklo a nevznikne, pokud si uvědomíme, že jejich cena je cenou nejen za užitné vlastnosti, ale často též za trvanlivý luxus. Zde platí, že část zákazníků (dostatečně finančně situovaná) podobné zboží přímo vyhledává a je ochotna za něj vydat i značnou sumu peněz.

Pokud se týká umělohmotných dveřních výplní (plast, HPL), pak pro hladké, netvářené výplně je materiál HPL u části zákazníků bez větších problémů akceptovatelný, protože jeho některé nedostatky vcelku úspěšně vyvažuje absence potřeby dalších konstrukčních úprav jádra výplně a také nižší cena vstupního mate­riálu, což se příznivě promítá právě do nižší konečné ceny výrobku, i když nikoliv do záruční doby.

Pro dveřní výplně s ornamentními ozdobnými rámečky je ale rozhodně vhodnějším materiálem plast, který je při stejném vizuálním efektu oproti výplním z HPL výrazně praktičtější z pohledu údržby, méně rizikový z pohledu trvanlivosti resp. reklamací a přitom i po případných konstrukčních úpravách jádra je cenově výhodnější, to vše – v případě VP trendu - při sedmileté záruce. Nelze ale opomenout, že kvalita výrobku záleží především na tom kterém výrobci…

Richard Obyt

VP trend s.r.o.
Huťská 114, 272 01 Kladno
tel.: 312 242 010, fax: 312 242 880
e-mail: vptrend@vptrend.cz, www.vptrend.cz

Fotogalerie

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři