Oprava výpustního zařízení na Máchově jezeře v režii AQUASYS spol. s r.o.

V letošním roce byla úspěšně dokončena realizace projektu „Oprava výpustního zařízení v NPP SWAMP“, jehož investorem byla Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

Oprava výpustního zařízení na Máchově jezeře v režii AQUASYS spol. s r.o.

Stavba byla realizována od listopadu 2014 do května 2015 v prostoru sdruženého objektu Máchova jezera, které se nachází v povodí Robečského potoka, významného přítoku Ploučnice v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Účelem výstavby nového výpustního zařízení je převedení minimálních zůstatkových, běžných ale i povodňových průtoků přes hráz Máchova jezera.

Řádný technický stav Máchova jezera je nezbytnou podmínkou udržení stabilní vodní hladiny v zátopě a zajištění optimálních podmínek předmětů ochrany v NPP SWAMP – unikátní litorální flóry a fauny slatinného charakteru s významným algologickým nalezištěm. Zároveň je toto vodní dílo zařazeno na základě významu a možného ohrožení území do III. kategorie z pohledu bezpečnosti vodních děl. Důležitým faktorem je také požadavek na zajištění plavební cesty a nároky na rekreační využití Máchova jezera v průběhu vegetační sezóny.

Výsledky provedených průzkumů původního výpustního zařízení Máchova jezera potvrdily nutnost realizace opatření na zajištění soudržnosti podloží stavby, rekonstrukci technologické části i rekonstrukci potrubí. S ohledem na požadavky platné legislativy na zajištění bezpečnosti vodních děl bylo žádoucí vybavení výpusti i záložním výpustním potrubím se 3 ovládacími mechanizmy.

V rámci opravy výpustního zařízení v NPP Swamp byla provedena injektáž podloží a vybourání částí původního sdruženého objektu. V rámci bouracích prací se osvědčila technologie odfrézování skalních stěn a základové spáry. Kašnový bezpečnostní přeliv zůstal dispozičně zachován v souladu s původním přelivem a žulové kameny z obkladu kašny bezpečnostního přelivu byly rozebrány, kus po kusu označeny, dočasně deponovány v prostoru hráze a následně uloženy tak, aby byl zachován původní vzhled bezpečnostního přelivu jako dominanty sdruženého objektu výpusti a to i s ohledem na historii objektu.

Již od počátku působení na trhu stavebních prací zaměřených především na provádění zemních prací klade AQUASYS spol. s r. o. důraz na dosažení nejvyšší kvality realizovaných zakázek a udržení ­konkurenceschopnosti využíváním moderního strojového a technologického vybavení. Pro dosažení stanoveného cíle, být vždy o krok napřed před konkurencí, používáme na našich stavbách technologie, které nejsou dosud standardem ani na technologicky mnohem náročnějších stavbách.

Nejinak tomu bylo i při realizaci této stavby. Specifikem stavby byl požadavek na zajištění plavební cesty a nároky na rekreační využití Máchova jezera v průběhu vegetační sezóny, což znamenalo provádění stavby za současného napouštění jezera s nutností převádění minimálních zůstatkových průtoků přes prostor stavby. Z toho důvodu byla před zahájením stavby zrealizovaná ochranná staveništní hráz, kde konstrukci hráze tvořila speciální technologie síťových Eco vaků. Tato technologie využívá speciálních sítí, jejichž konstrukce umožňuje plnění kamenivem a instalaci takto naplněných sítí na předem určené místo a zároveň umožňuje rozebrání a vytažení vaků ze zátopy jezera. Díky této technologii mohl být dodržen požadavek investora nesnížit hladinu vody v jezeře a realizovat stavební práce v úrovni cca 5 m pod hladinou. V daném rozsahu a způsobu použití se jednalo o první aplikaci v rámci ČR.

AQUASYS, spol. s r. o.
Jamská 2488/65, 591 01  Žďár nad Sázavou
tel.: 566 652 511, fax: 566 652 520
e-mail: aquasys@aquasys.cz, www.aquasys.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři