Modernizace úseku železničního koridoru Veselí nad Lužnicí – Soběslav

Úroveň dopravní infrastruktury významnou měrou ovlivňuje veškeré oblasti života společnosti, ať již se jedná o veřejnou sféru, podnikání či každodenní potřeby občanů. Bez jejího rozvoje není myslitelná další prosperita regionů. Stagnuje turistický ruch, služby, podnikání i samotný chod obcí.

Modernizace úseku železničního koridoru Veselí nad Lužnicí – Soběslav

Velmi dobře si byli tohoto faktu vědomi představitelé EU, když již dříve přijali směrnice o propojení národních železničních sítí a interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému. Tyto podmínky musí splňovat i vybraná železniční síť na území ČR, což je nařízeno vyhláškou č. 352/2004 Sb. o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému.

Společností, která má s výstavbou dopravních staveb mnohaleté zkušenosti, je Eurovia CS a. s. Ta v uplynulém období úspěšně dokončila a předala do užívání další modernizovaný úsek železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav. O bližší informace k samotnému úseku i průběhu prací jsme požádali Ing. Radka Filipa, hlavního stavbyvedoucího závodu Železniční stavby, EUROVIA CS, a.s. Ten v úvodu upřesňuje:
„Úsek Veselí nad Lužnicí (mimo) – Soběslav (včetně) je součástí IV. železničního koridoru, hlavního dálkového železničního tahu mezi Děčínem a Horním Dvořištěm, kdy kromě národní trasy slouží pro tranzitní spojení Berlína a Drážďan s Lincem.“

V jakém stavu se nacházel tento úsek před započetím modernizace?

Úsek Veselí nad Lužnicí – Soběslav byl před započetím modernizace jednokolejný, elektrifikovaný, s maximální traťovou rychlostí 100 km/h, se zabezpečením reléovým automatickým hradlem.

Kdy byla modernizace zahájena?

Stavbu jsme zahájili po předání staveniště investorem, Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, dne 11. března 2014.

Co bylo hlavním cílem a předmětem modernizace?

Nyní po námi dokončené modernizaci trať dovoluje na zdvoukolejněném úseku navýšení traťové rychlosti až na 160 km/h na dostatečně dlouhých úsecích, dále pak dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 120 km/h a rovněž zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC, což při vybavení tratí odpovídajícím technologickým zařízením, elektronickým automatickým blokem, umožňuje zajištění požadované propustnosti trati. Železniční stanice Soběslav je vybavena novými nástupišti s bezbariérovým přístupem pro možnost cestování osob se sníženou pohyblivostí.

Na jaké stavební objekty je stavba rozdělena a které z nich byly stavebně nejnáročnější?

Stavba je rozdělena na železniční zabezpečovací zařízení, železniční sdělovací zařízení, silnoproudou technologii včetně DŘT, ostatní technologická zařízení – výtahy, inženýrské objekty (železniční spodek a svršek, nástupiště, železniční přejezd, mosty a propustky, ostatní inženýrské objekty, potrubní vedení, pozemní komunikace, kabelovod a protihlukové objekty), pozemní stavební objekty včetně jejich technického vybavení a trakční a energetická zařízení, kam se řadí trakční vedení, ohřev výměn, rozvody nízkého a vysokého napětí a ukolejnění kovových konstrukcí. Provázané činnosti jsou obsahem všeobecného objektu. Náročné bylo provedení všech objektů, zejména co se týče kvalitního a v čase odpovídajícího provedení, kdy každá část stavby má svoje příslušná specifika a je nutné je provést bez jakýchkoliv závad.

Prošly modernizací i některé ze železničních stanic v trase?

V rámci stavby byla modernizována železniční stanice Soběslav, kde byly položeny nové koleje, bylo vybudováno ostrovní nástupiště spolu s podchodem i s výtahy pro možnost bezbariérového přístupu a zřízeno vnější nástupiště u výpravní budovy. Vlečková kolej je nově zaústěna do staniční manipulační koleje úvratí. Pro zabezpečení provozu byla vybudována nová technologická budova, kam byla přesunuta dopravní kancelář. Městská zástavba je před hlukem chráněna protihlukovou stěnou.

Jak byl projekt financován?

Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií z Fondu soudržnosti. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Jak se podařilo vaší společnosti splnit investorem stanovené termíny?

Jsem rád, že mohu říci, že všechny dílčí termíny i termín pro dokončení stavební části všech provozních souborů a stavebních objektů byly ze strany zhotovitele stavby dodrženy.

V čem je dle vašeho názoru největší přínos díla pro veřejnost?

Provedená modernizace občanům jednoznačně přinese vyšší kvalitu cestování. Zvětšením propustnosti trati dochází k předpokladu provozu spojů bez zpoždění. Dále pak zřízením bezstykové koleje se jízda stává klidnější, méně hlučnou, plynulejší, tedy pohodlnější. Vybavení železniční stanice Soběslav a zastávky Řípec-Dráchov představuje více komfortní přístup k vlaku, který se tak stává příjemnou součástí každodenního života.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek

EUROVIA CS, a. s.
Oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby
Brožíkova 564, 530 09 Pardubice
tel: +420 466 046 662, fax: +420 466 046 620
email: eurovia-zeleznicnistavby@eurovia.cz , www.eurovia.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři