Liniové a vohodospodářské stavby ostravského závodu Eurovia CS dopadly úspěšně

Společnost EUROVIA CS, a. s. patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Na tuzemském stavebním trhu působí již více než 60 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost Eurovia, která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI.

Liniové a vohodospodářské stavby  ostravského závodu Eurovia CS dopadly úspěšně

Skupina je organizována do šesti oblastí a jednadvaceti závodů na území České a Slovenské republiky. Naše redakce v uplynulé době jeden ze závodů, ten ostravský, navštívila a podrobněji se podívala na dokončené stavby z poslední doby. Informace o stavbách nám zprostředkovali manažeři jednotlivých staveb - Ing. Jan Klimša, Ing. Zbyněk Brát a Ing. Roman Maceček.

VIA Lyžbice
Stavba se nachází v intravilánu města Třince v městské části Lyžbice a řeší propojení náměstí TGM s územím za tratí pomocí mimoúrovňového křížení s železniční tratí Bystřice n. Olší – Český Těšín a to podjezdem pod novým železniční mostem (realizovaným v rámci stavby optimalizace žel. trati).

Komunikace (MO2k 7/7/30 s šířkou 7,0 m o délce 308 m) je na začátku úseku napojena na kruhovou křižovatku na ulici Jablunkovská a na konci úseku na místní komunikaci - ul. Šeříkovou. Pro převedení komunikace pod železniční tratí bylo nutno provést soustavu tří opěrných zdí, které jsou spolu spojeny základovou deskou s přesahem, a tvoří tak „železobetonovou vanu“, jež byla realizována v otevřeném výkopu pod ochranou těsnicích a pilotových stěn. Nejnižší - střední stěna odděluje silnici od komunikace pro pěší. Na rubu vany a pod základovou deskou byla pro zamezení průsaku spodních vod provedena tlaková izolace. Stěny jsou z důvodu bezpečnosti ve své celé délce opatřeny zábradlím.

Součástí stavby je rovněž nové odvodnění, jež je zaústěno do stávající odlehčovací stoky DN 1500. Část povrchových vod je odváděná pomocí štěrbinových žlabů, které jsou svedeny do čerpací stanice realizované v rámci stavby podjezdu, odkud jsou přečerpávány do nově zřízené dešťové kanalizace. V rámci stavby bylo rovněž vybudováno také parkoviště a zřízeno nové veřejné osvětlení, oplocení a provedeny sadové úpravy včetně dodávky městského mobiliáře.

Vybrané fyzické objemy:
Kubatura výkopů:    32 000 m3
Kubatura zpětných zásypů:    14 700 m3
Kubatura zabudovaných betonů:    7 550 m3
Množství zabudované výztuže:    1 250 t
Plocha vodotěsných izolací:    9 500 m2
Zpevněné povrchy:
Asfaltové komunikace:    3 200 m2
Dlážděné komunikace:    1 100 m2
Plocha ozelenění:    5 400 m2

Stavba VIA Lyžbice byla slavnostně zprovozněna 18. 11. 2013 a její finální dokončení se předpokládá v únoru 2014.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Moravskoslezský kraj, město Třinec
Projektant:
SUDOP BRNO, spol. s r. o., DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
Zhotovitel:
EUROVIA CS, a. s.,
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
Termín výstavby:
3/2012 – 10/2013
Finanční náklad:
131,5 mil. Kč

Úprava vodního toku JaktarKA v Opavě
Stavba úpravy vodního toku Jaktarka byla navržena v původní trase koryta toku umístěného v zastavěném území města Opavy ve staničení toku km 0,220 – 1,860. Účelem této stavby bylo zvýšení stupně protipovodňové ochrany zastavěného území města Opavy nacházejícího se v těsné blízkosti koryta potoku a staveb v něm situovaných. Tento úkol spočíval v zajištění podmínek pro převedení povodňového průtoku do výše návrhového průtoku o hodnotě Q20. Dalším účelem stavby bylo snížení rizika zanášení řešeného úseku koryta vodního toku splaveninami a naplaveninami, které vytvářely překážku v odtoku, a snižovaly tak kapacitu koryta vymezenou pro převádění velkých vod.

Staveniště se nacházelo v zastavěné části k. ú. Opava – Předměstí a k. ú. Jaktař. Stavby podél koryta toku značně omezovaly možnosti přístupu na staveniště.

Opevnění koryta bylo ve spodní části toku navrženo jako kamenná rovnanina po obou stranách kynety s jednostrannou případně oboustrannou bermou. V úseku cca 300 m byla navržena pravobřežní gabionová zeď. V horní části stavby pak byly prováděny sanace stávajících kamenných zdí včetně nadezdění. Při provádění prací v tomto úseku bylo zjištěno, že stávající zdi nemají dostatečnou hloubku založení. Proto bylo nutné stávající zdi po částech podkopat a podbetonovat. V úseku km 1,460 – 1,795 byly navrženy nové oboustranné betonové zdi obložené kamenem, které lemovaly bermy vytvořené kamennou rovnaninou a kynetu z kamenného záhozu.
Součástí stavby byly také přeložky stávajících inženýrských síti, které kolidovaly s úpravou toku. Jednalo se o přeložky plynů, vodovodů, sdělovacích kabelů a dvě kanalizační shybky.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Povodí Odry, státní podnik
Projektant:
Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s.,
LINEplan s. r. o. (v úseku km 1,460 - 1,860)
Zhotovitel:
Sdružení ZKT Jaktarka I - vedoucí účastník sdružení: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, účastníci sdružení: POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava a PROLES s. r. o.
Technický dozor stavby:
Petr Pröschl, DiS, Povodí Odry, s. p.
Termín výstavby:
11/2012 – 10/2013
Finanční náklad:
43,5 mil Kč

Revitalizace ulice Borovského v Karviné
Ulice Borovského vede z centra města Karviná východně na hranici s Polskem. Předmětem této stavební dodávky byla revitalizace prostranství v křižovatce ulice Borovského a třídy Těreškovové. Tato stavební akce si vyžádala vybudovat dvě parkoviště, část cyklostezky a komunikace pro pěší v předmětné ploše. Součástí této stavby pak bylo zhotovení nového odvodnění zpevněných ploch, přeložek inženýrských sítí a oprava podchodu. Zároveň bylo nutné v této části vybudovat nové veřejné osvětlení a rovněž vysadit náhradní výsadbu.

Nové zpevněné plochy byly vytvořeny ze zámkové dlažby v kombinaci se žulovou mozaikou. Výškové rozdíly jednotlivých ploch byly řešeny betonovými palisádami. Povrch cyklostezky je tvořen červenou živicí. Jako materiál pohledových ploch v podchodu byly vybrány Cetris desky v kombinaci s omítkou. Opěrné zídky byly zhotoveny z pohledových betonových tvárnic.

Stavba probíhala v koordinaci s výměnou parovodu (investor Dalkia Česká republika, a.s.) v této lokalitě bez omezení provozů dotčených stavbou. Po celou dobu výstavby bylo nutné zabezpečit koridory pro pohyb chodců a obyvatel přilehlých nemovitostí. „Nejsložitější pro nás bylo neporušit velké množství stávajících inženýrských sítí procházejících staveništěm a zajistit bezpečnost pohybu osob po staveništi“, dodává Ing. Roman Maceček ze společnosti Eurovia.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Statutární město Karviná
Projektant:
ATRIS s. r. o.
Technický dozor investora:
Invite Further s. r. o. - Ing. Ivan Svrčina
Zhotovitel:
EUROVIA CS, a. s.,
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava
Termín realizace:
7/2013 – 9/2013

V nejbližší době bude ostravský závod společnosti EUROVIA CS zahajovat další zajímavé stavby, o kterých Vás však budeme informovat příště. Jedná se o úpravy náměstí TGM v Havířově a kolejové napojení Mošnova.
Ing. Jiří Zahradnický

EUROVIA CS, a. s., závod Ostrava
Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky
tel.: +420 596 709 111
e-mail: eurovia-ostrava@eurovia.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři