Tunel Blanka má již asfaltový povrch

V dubnu 2013 byla zahájena pokládka asfaltových vrstev v tunelovém komplexu Blanka. Dokončení asfaltových vrstev se předpokládá v lednu 2014. Tunelový komplex Blanka je v současné době největší podzemní stavbou budovanou v České republice. Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra.

Tunel Blanka má již asfaltový povrch

Trasa okruhu je v celé délce vedena jako směrově rozdělená se samostatným dvou až třípruhovým tubusem v každém směru. Délka tunelového komplexu je 5,5 km a vede z Troji až ke Strahovskému tunelu. Plocha všech asfaltových vrstev v tunelu je 120 500 m2. Položeno bude přibližně 45 000 t asfaltové směsi. Pokládku asfaltových směsí realizuje EUROVIA CS a. s. závod 3 Praha.

Konstrukce vozovky se skládá z protitrhlinové SAMI vrstvy (asfaltová membrána + mikrokoberec GRIPFIBRE) tl. 10 mm, ochranné a vyrovnávací vrstvy BBTM 8 tl. 20 mm, ložné vrstvy ACL 22S tl. 85 mm a obrusné vrstvy SMA 11S tl. 35 mm. V místech značných nerovností podkladních betonů je navíc položena vyrovnávací vrstva BBTM proměnné tloušťky. Jelikož protitrhlinová SAMI vrstva (realizuje závod Emulze Kolín) je velmi náročná na rovinatost a celistvost povrchu podkladní vrstvy, je nutné nevyhovující povrch podkladního betonu v mnoha případech zbrousit, stěrkovat či jinak sanovat.

Pokládka postupuje dle připravenosti podkladu po úsecích dlouhých 0,5 – 2,2 km. Jelikož SAMI vrstvu ani vrstvu BBTM není možné pojíždět a tím pádem používat pro staveništní dopravu, je nutné na každém připraveném úseku v jedné etapě položit SAMI vrstvu, BBTM i ložnou vrstvu ACL, na kterou se již může pustit doprava a mechanizace pro další práce v tunelu. Obrusná vrstva bude položena až nakonec najednou v celé délce tunelu. Je to především kvůli minimálnímu počtu příčných spár v obrusné vrstvě a kvůli nebezpečí znehodnocení obrusné vrstvy pracemi, které budou v tunelu do poslední chvíle probíhat.

V současné době je již položeno přibližně 65 % z celkového množství asfaltové směsi a skoro 90 % z celkové plochy protitrhlinové SAMI vrstvy. Denně se v tunelu položí až 1 500 t směsi. Rychlost pokládky je ovlivněna především dopravou materiálu, která je vedena přes dopravně velmi vytíženou část Prahy. Kvůli omezenému průjezdnému profilu v tunelu (4,8 m) zde navíc není možné používat velké nákladní automobily, které nejsou schopny v nízkém tunelu sklopit materiál do finišeru.
V běžném úseku je vrstva pokládána na šířku 7,0 – 11,0 m. Pokládka je realizována jedním nebo dvěma finišery jedoucími vedle sebe. V případě rozpletů u nájezdových a výjezdových ramp se šířka vozovky pohybuje až okolo 16 m.

Do konstrukce vozovky jsou v tunelu použity tzv. nízkoteplotní asfaltové směsi. Přísada umožňuje snížit teplotu směsi o 10 - 30 °C. Tím je jednak zredukována produkce CO2 při výrobě směsi a také je až o polovinu sníženo množství exhalací ze směsi při pokládce. Jelikož je v tunelu omezena možnost větrání, je snížení exhalací na minimum důležitým faktorem pro zachování bezpečného pracovního prostředí pro pracovníky pokládky. V případě ohřátí směsi na běžnou teplotu se díky přísadě prodlužuje zpracovatelnost směsi a zlepšuje se její zhutnitelnost. Z důvodu použití nízkoteplotní přísady se proces hutnění posunul přibližně o 30 °C níže. Hutnění směsi je v tomto případě ukončeno až při 50 °C. Míra hutnění směsi i rovinatost povrchu jsou velmi citlivé na dodržení postupu hutnění dle hutnicího postupu.

Je zřejmé, že interiér tunelu má být co nejsvětlejší. Jednak se tím zvětšuje jas pozadí, takže výsledné oslnění od svítidel je menší, jednak vlivem mnohonásobných odrazů je jas vozovky větší. Z tohoto důvodu je v tunelu do obrusné použito velmi světlé kamenivo z lomu Plešovice. Kamenivo, které během času ještě víc vystoupí na povrch, zachovává mnohé světelné vlastnosti vozovky srovnatelné se světelnými vlastnostmi betonového krytu.

Kromě hlavní tunelové trasy jsou také pokládány asfaltové vrstvy na výjezdových rampách. Zde se mění skladba z „tunelové“ na „mimotunelovou“, kde jsou použity jiné směsi i jiné tl. vrstev. Není zde nutné pokládat protitrhlinovou SAMI vrstvu ani nízkoteplotní směsi.

Ing. Dalibor Cvach
Hlavní stavbyvedoucí
Eurovia CS a.s., závod 3 - Praha

EUROVIA CS, a. s. - závod 3 – Praha
Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9 - Kyje
tel.: +420 296 347 737, fax: +420 296 347 739
www.eurovia.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři