Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově

V květnu roku 2012 došlo za zájmu velké části medií a obyvatel města Přerova ke slavnostnímu otevření stavby nového Tyršova mostu přes řeku Bečvu.

Tyršův most přes řeku Bečvu v Přerově

Nový most se nachází v místech původního Tyršova mostu z roku 1904, který byl na sklonku 2. světové války v květnu roku 1945 zničen ustupujícími německými vojsky. Až do léta roku 2010 se na dochovaných původních pilířích Tyršova mostu nacházela pouze provizorní lávka pro pěší, která byla do roku 1965 dřevěná a poté byla nahrazena lávkou ocelovou, jež na tomto místě vydržela až do léta 2010, kdy byla zahájena stavba nového mostu.

Zahájení výstavby nového mostu předcházela mnohaletá a poměrně obsáhlá diskuze o podobě a ztvárnění nového mostu v tomto velmi exponovaném místě na samotné hranici historického jádra města. Tato skutečnost měla na konečné ztvárnění mostu výrazný vliv a po proběhnuvší architektonické soutěži (2003) byl jako vítězný návrh přijat místním referendem v hlasování občanů projekt z architektonické dílny Prof. Ing. Akad. Arch. Aleny Šrámkové, jež představuje nízkovodní městský most, doplněný originální výtvarnou výzdobou v podobě soch, s preferencí pěší a cyklistické dopravy.

Samotná výstavba nového mostu byla zahájena v roce 2010 demontáží původní ocelové lávky pro pěší a původních pilířů, které byly po podrobném posouzení shledány jako nadále nevyhovující s ohledem na špatnou únosnost a poškození v založení. Dále byly odstraněny konstrukce původního Tyršova mostu ze dna koryta řeky Bečvy, kam se převážná část původního mostu výbuchem v roce 1945 dostala a kde ležela po více než 65 let. Po zajištění zpevnění dna koryta řeky mikropilotami v místě nových pilířů a opěr následovalo provedení ochranných štětovnicových jímek kolem těchto pilířů a opěr a zřízení provizorní hrázky v korytě řeky, ze které se zajišťovaly veškeré další stavební práce na spodní stavbě mostu. Po dobudování spodní stavby byla v místě budoucího mostu osazena skruž pro bednění nosné konstrukce, která pak byla vybetonována v jednom záběru na podzim roku 2011. Na závěr po dotvarování nosné konstrukce byly dokončeny práce související s provedením izolací, kamenných obkladů říms a pilířů, osazením zábradlí a v neposlední řadě zadlážděním celého povrchu mostu. V průběhu výstavby mostu byly rovněž dále provedeny stavební úpravy komunikací na obou předpolích – v souvislosti s vynucenou úpravou nivelety těchto komunikací (niveleta na obou předpolích musela být zvýšena v návaznosti na úroveň nivelety mostu, která byla zvýšena s ohledem na hladinu stoleté vody). Současně s rekonstrukcí komunikací na obou předpolích byla provedena rekonstrukce nábřežních zdí v bezprostředně navazujících úsecích. Celý nový most byl dokončen v květnu roku 2012 a posléze slavnostně uveden do provozu.

Nový Tyršův most představuje třípólový trámový spojitý nosník, ke středu vzepjatý. Nový most je šikmý – jeho šikmost činí 85°. Most je určen bezprostředně pro převedení pěší a cyklistické dopravy, v průběhu zpracování projektové přípravy byl původní návrh upraven (na podnět investora) rovněž pro umožnění jízdy automobilů do hmotnosti 3,5 t jedním směrem (od jihu k severu) s možností případného obousměrného pohybu v případě mimořádných situací (např. živelná katastrofa). Významnou součástí celého díla je architektonický doprovod a výtvarná výzdoba nového mostu. Dominantu cesty mostem tvoří, pro město Přerov symbolická, socha zubra orientovaná před vstupem do starého města, plastika ptáka symbolizující svobodu a plastiky tří stromů, dokumentující dnešek ve své úctě k přírodě. Na jižní straně mostu jsou dále umístěny dva tzv. Tyršovy sloupy (původní most obsahoval celkem osm těchto sloupů), z nichž jeden je původním restaurovaným originálem a druhý, dříve zničený, představuje jeho repliku.

Vlastní konstrukce mostu je železobetonová, zábradlí je kovové s černým nátěrem. Hrany betonu jsou kamenicky opracované, sochy jsou betonové a bronzové, sokly – stejně jako lavičky – jsou betonové s hladkým povrchem. Vydláždění celého povrchu mostu a obou předpolí je navrženo z kamenných kostek tak, aby vázalo na okolní historické zadláždění. Organizace dopravy a vyznačení celého dopravního prostoru na mostě uživatelům (pěší, cyklisté, auta) je provedeno pouze změnou formátu nebo barvy jednotlivých dlažebních prvků, trasa automobilů je ohraničena zakulacenými obrubníky. Průběžné osvětlení je nainstalováno v madle zábradlí a sochy jsou osvětleny bodově z pěší plochy.

Za nový most město Přerov, jakožto jediný investor a vlastník, zaplatilo celkem zhruba 120 miliónů korun. Stavbu realizovala společnost Skanska, a. s., divize Silniční stavitelství, závod mosty během 21 měsíců podle návrhu a projektu společnosti AF-CityPlan s. r. o., jakožto generálního projektanta a architektonického atelieru Šrámková architekti, s. r. o. Stavba byla realizována bez zpoždění, přesně dle daných termínů ve smlouvě a časovém harmonogramu. Dne 8. května 2012 byl nový Tyršův most přesně po 67 letech od zničení původního mostu slavnostně otevřen a předán obyvatelům města do trvalého užívání.

Ing. Tomáš Nosek, Ing. Milan Komínek (AF-CP)

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1
tel.: 227 005 500, fax: 224 922 072
e-mail: cityplan@afconsult.com, www.af-cityplan.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři