Metroprojekt představil nové atraktivní stanice metra trasy D1 z Nám.Míru do Písnice

Společnost Metroprojekt Praha a.s. dokončila projektovou dokumentaci pro územní řízení trasy I. D úseku Náměstí Míru–Depo Písnice. Základní parametry tohoto úseku byly zmíněny loni v čísle 9/11. Pojďme se společně projít po trase a přibližme si jejich urbanistická řešení a zakomponování do území jižního sektoru Prahy.

Metroprojekt představil nové atraktivní stanice metra trasy D1 z Nám.Míru do Písnice

Celý úsek měří 10,6 km a je zde ­umístěno 10 stanic s pracovními názvy Náměstí ­Míru, ­Náměstí bratří Synků, Pankrác, ­Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. Nastupujeme v centrální oblasti města a postupně navštívíme všechny stanice.

Stanice Náměstí Míru
Nachází se na území městské části Praha 2 – Vinohrady v úzkém kontaktu se stejnojmennou stanicí metra na trase A, s podélnou osou pod ulicí Sázavskou. Stanice má dva vestibuly, jeden před vyústěním ulice Sázavské na Vinohradskou třídu, druhý pak ve vyústění Sázavské do ulice Francouzské. Bezbariérový přístup na nástupiště jak na trase D, tak i A zprostředkovávají svislé výtahy ústící na povrch do Korunní třídy. Těmito výtahy je zároveň umožněn i přímý přestup z trasy D na trasu A a rovněž přestup na všechny tramvajové linky.

Stanice Náměstí bratří Synků
Je vložena do území mezi stejnojmenným náměstím a ulicí Otakarovou - částečně pod obytnou zástavbu, avšak z větší části do volného prostoru náměstí a volných dvorů mezi domy. Stanice v této poloze svými dvěma vestibuly úspěšně řeší výstup do prostoru přirozeného obchodního a společenského centra Nuslí a zároveň i přestup na návaznou tramvajovou radiálu ze Spořilova a Pankráce a tramvajovou tangentu vedenou ulicí Otakarova.

Stanice Pankrác
Okolí této stanice zaznamenalo v poslední době výraznou přeměnu díky soukromým investorům a stává se jedním z významných sektorových center Prahy. Stanice svým dispozičním uspořádáním bude vedle obsluhy území na povrchu umožňovat i přestup na trasu C. Přestup je navržen směrem k východnímu čelu stávající stanice na trasu C hloubeným a částečně raženým eskalátorovým tunelem, ústícím do prostoru mezi stávajícími hloubenými traťovými tunely trasy C. Přímý výstup na terén se předpokládá dvěma eskalátorovými tunely. Ze severního čela vede eskalátorový tunel přímo do nového komplexu obchodních pasáží objektu Gemini. Z jižního čela je pak vedena společná chodba do přestupního eskalátorového tunelu na nástupiště stanice trasy C a do obchodní pasáže Arkády Pankrác. Dále je nově zpřístupněna oblast okolí Budějovické ulice v předprostoru křižovatky s ulicí Na Strži. Bezbariérové zpřístupnění všech veřejně přístupných prostor je pomocí výtahů.

Stanice Olbrachtova
Pro tuto stanici byla využita volná zelená plocha před blokem obytných domů podél ulice Na Strži. Nástupiště bočního uspořádání propojují dvě chodby umístěné na obou koncích stanice. Z nich je pak veden eskalátorový tunel jednak severním směrem přímo na povrch do povrchového odbavovacího vestibulu ve směru k Jeremenkově ulici a dále (podle požadavku objednatele) i jižním směrem do podpovrchového vestibulu s výstupy po obou stranách ulice Na Strži s vazbou k oblasti Ryšánka.

Stanice Nádraží Krč
Povrchová (nadzemní) stanice se nachází v místě, kde trasa metra přechází rybník a Kunratický potok a dostává se do bezprostředního kontaktu se železniční tratí resp. se železniční stanicí Praha Krč. Stanice je vedena částečně po mostě, má boční nástupiště a dva vestibuly. Severní část nástupišť podchází dvojicí podchodů Jižní spojku. Na konce podchodů pak navazují schodiště a výtah do prostoru severního vestibulu. Jižní vestibul tvoří vstup do nové společné odbavovací budovy metra a železniční stanice Praha Krč i výstupy přímo do přilehlého území. Přístup do území jižně za železničním koridorem (oblast okolí ulice Nad Havlem) umožňuje nový podchod pro pěší, který zároveň nabízí přímé propojení na rekonstruované železniční nástupiště. Definitivní podoba nádraží a propojovacích koridorů je podle požadavků zadavatele přímou součástí stavby metra. U stanice metra Krč je dále navržena budova provozního dispečinku celé trasy I. D s bezprostředním napojením na její severní vestibul. Konečně v těsné blízkosti nádraží u jižního vestibulu stanice metra je umístěn samostatný objekt parkoviště (systém Park & Ride).

Stanice Nemocnice Krč
Tato stanice je umístěna do předprostoru Thomayerovy nemocnice u křižovatky ulic Vídeňská a Zálesí. Stanice má dva vestibuly, jižní vestibul překračuje ulici Zálesí s orientací do stávající zástavby, severní vestibul je nasměrován do rozvojové plochy před vlastní nemocnicí s přímou prostorovou a výškovou vazbou na stávající podchod Vídeňské ulice směrem k nemocnici. Propojení vestibulu s nástupištěm stanice je navrženo trojicí eskalátorů a šikmým výtahem. Předpokládá se, že prostor nad vestibulem a okolo vestibulu by mohl iniciovat urbanistické dořešení jeho bezprostředního okolí na úroveň lokálního centra. Jižní vestibul je navržen jako povrchový, spojený s nástupištěm obdobným způsobem jako vestibul severní. Vnitřní prostory stanice nad nástupištěm bude, podle zvoleného řešení okolního prostoru, případně možné využít jako patrové podzemní garáže s příjezdem od ulice Pod Višňovkou. Přístup na autobusovou dopravu PID zachovává stávající koncepci s doplněním vazby k jižnímu vestibulu z ulice Zálesí.

Stanice Nové Dvory
Stanice se nachází v poměrně málo zastavěném území v místě křižovatky ulic Libušská a Durychova. Celý územní blok vymezený ulicemi Novodvorská, Durychova, Libušská

a Chýnovská je předurčen k výhledové urbanizaci v podobě vybudování obchodně administrativního centra městské čtvrti Nové Dvory. Stanice umístěná do této lokality bude plnit několik funkcí. Vedle dopravní obsluhy rozvíjejícího se sídliště je do koncepčního řešení zakomponován i přestup na autobusovou dopravu. Stanice má dva povrchové vestibuly. Severní je spojený s nástupištěm trojicí eskalátorů. Pro bezbariérový přístup je navržen samostatný výtah s vyústěním do chodníku podél Durychovy ulice v bezprostřední blízkosti autobusové zastávky. Jižní povrchový vestibul je přístupný z jižní části nástupiště schodištěm a příčnou chodbou nad levou kolejí. Chodba ústí k eskalátorovému tunelu s orientací výstupu jižně od Durychovy ulice v jednoduché povrchové podobě. V blízkosti jižního vestibulu je navrženo povrchové parkoviště pro osobní automobily (systém Park & Ride) s případnou možností jeho zakomponování do výhledové urbanizace přilehlého území.

Stanice Libuš
Je umístěna podél ulice Novodvorská s vazbou na hlavní pěší osu vedoucí do tohoto sídliště. Vedle dopravní obsluhy přilehlého území a přestupů na návaznou autobusovou dopravu stanice svým uspořádáním reaguje i na plánované prodloužení tramvajové trasy z Modřan, která zde bude ukončena smyčkou. Stanice Libuš má dva vestibuly. Jižní povrchový navazuje na stávající uliční parter a je propojen s nástupištěm stanice trojicí eskalátorů a šikmým výtahem. Podchod pod Novodvorskou ulicí je zrušen a nahrazen úrovňovým přechodem. Povrchové uspořádání okolí vestibulu umožňuje univerzální pohyb pěších a usměrňuje cestující na návaznou autobusovou dopravu. Severním směrem je pak plánován přístup na budoucí tramvajovou zastávku. Severní vestibul umístěný nad severním koncem nástupiště stanice je rovněž povrchový. Výstup ze stanice je řešen pevným trojramenným schodištěm a je doplněn dvojicí výtahů. Pro budoucí tramvajovou smyčku je vyčleněn prostor za stanicí východně od ulice  Novodvorské.

Stanice Písnice
Stanice je situována do volného předprostoru bývalého „Masokombinátu“ podél ulice Libušské, kterou překonává navazujícím podchodem. Tímto řešením je umožněn bezpečný přístup cestujících z metra na nástupiště zastávek návazné autobusové dopravy v obou směrech. Na stanici metra navazuje parkoviště systému Park & Ride, jehož přímé napojení na ulici Libušskou a Kunratickou si vynutilo mírnou úpravu projektované okružní křižovatky s Kunratickou spojkou. Vlastní stanice je hloubená s bočními nástupišti. Výstup ze stanice jižním směrem je do podpovrchového vestibulu s navazujícím již výše zmiňovaným podchodem. Vlastní výstup je orientován jak na okolní zástavbu, přilehlé autobusové zastávky tak i na parkoviště systému Park & Ride. Severní vestibul není uvažován a je zde umístěn pouze doprovodný bezpečnostní výstup. V rámci řešení povrchových úprav se předpokládá u tohoto výstupu vybudování malé odstavné plochy pro autobusovou dopravu.

Stanice Depo Písnice
Pro celý koncový areál trasy I. D (stanici Depo Písnice a objekty depa) je vymezena plocha přilehlá na severní straně ke Kunratické spojce, na východě s vazbou na ulici Vídeňskou a na západě na plánovaný východní komunikační obchvat Písnice. Z jižní strany tohoto území je pak možné výhledové pokračování trasy D do nových sídlišť jižního sektoru Prahy. Území je zastavěno sklady a jinými nízkými průmyslovými objekty víceméně dočasného charakteru, které budou muset metru ustoupit. Příjezd do celého areálu se předpokládá komunikací ve směru východ–západ propojující ulici Vídeňskou s plánovanou komunikací východního obchvatu Písnice. Koncová stanice Depo Písnice bude významným přestupním místem. Stane se velkým dopravním terminálem pro autobusy pražské integrované dopravy a dopravu individuální. Tuto funkci podpoří rozsáhlé záchytné parkoviště systému Park & Ride umístěné na střeše haly nového depa. Stanice má jeden nadzemní vestibul umístěný v jižní části, jenž přímo navazuje na autobusový terminál, parkoviště systému Park & Ride a budovy depa.
Václav Valeš

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2
tel.: 296 325 152, fax: 296 325 153
www.metroprojekt.cz

NAŠI PARTNEŘI Další partneři