Skupinu produktů Knauf Tiefbau chceme dále rozvíjet východně od našich hranic

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny produktový manažer, pan Antonín Bartík

Skupinu produktů Knauf Tiefbau chceme dále rozvíjet východně od našich hranic

Společnost Knauf je nadnárodní korporací, která provozuje více než 150 výrobních závodů ve zhruba 50 zemích světa. Jedná se o firmu patřící rodině Knauf, která je jejím jediným akcionářem. Celosvětově podnik zaměstnává 23 000 lidí a tvoří obrat 6 miliard eur.

Hlavním oborem podnikání je výroba stavebních hmot, zejména sádrokartonu a výrobků ze sádry, minerálních izolací, dále obor strojírenství, obor obalových materiálů a dobývání nerostných surovin.
Na konci roku 2009 byla představena velmi zajímavá řada produktů s názvem Knauf Tiefbau. Tuto produktovou řadu má ve společnosti Knauf na starosti pan Antonín Bartík, kterého jsme požádali o rozhovor.

Jakou funkci ve společnosti Knauf zastáváte a co je konkrétní náplní vaší práce?

Ve společnosti Knauf Praha spol. s r. o. zastávám funkci produktového manažera pro pozemní a dopravní stavby. Mou náplní práce je komplexní správa produktového portfolia skupiny výrobků Tiefbau tzn. kompletní zavedení produktů prioritně na trh v ČR a v rámci organizační skupiny Knauf Osteurope rovněž na tyto trhy. Komplexnost zavedení spočívá v celkové správě technické dokumentace, certifikacích, aktivní podpoře kolegů na všech stupních obchodních oddělení a velmi úzké spolupráci s výrobními závody, kde se jednotlivé výrobky produkují a dovážejí k centrální distribuci do Prahy.  

Mohl byste představit blíže řadu produktů Knauf Tiefbau? K čemu slouží a jakou problematiku řeší?

Produktová řada Knauf Tiefbau je řadou produktů určených pro sanace a opary betonových a železobetonových konstrukcí všeho druhu. Celá řada vychází z přísných regulí EN 1504 a je doplněna o množství zkušebních protokolů vyhotovených na základě specifických požadavků některých českých institucí, investorů a odborných sdružení. Rovněž jsou všechny produkty této řady posouzeny s ohledem na možnost zabudování do stavby v návaznosti na platný stavební zákon v ČR.
Celkově produktová řada řeší systematickou údržbu železobetonu jako celku se vším, co k této sofistikované a odborně profesionální skupině patří.

Jak je systém Tiefbau rozčleněn?

Systém Tiefbau je rozčleněn celkem do sedmi samostatných produktových řad:
Řada Knauf TS 100 - Minerální ochrana výztuže a adhezní můstek
Řada Knauf TS 200 - Hrubé reprofilační malty
Řada Knauf TS 300 - Jemné finální stěrky na cementové bázi
Řada Knauf TS 400 - Stříkané betony (torkrety)
Řada Knauf TS 500 - Speciální směsi pro rekonstrukce kanalizačních staveb
Řada Knauf TS 600 - Hrubé reprofilační malty na vodorovné pochozí plochy
Řada Knauf TS 700 - Finální nátěry na betonové a kovové povrchy

Jaké řešení nabízí Tiefbau v rámci dopravního stavitelství?

V rámci dopravního stavitelství nabízí produkty Tiefbau ucelené technické možnosti a materiálové sestavy pro komplexní řešení oprav železobetonových konstrukcí u tunelů, mostů a nejrůznějších odvodňovacích vodohospodářských objektů, které jsou nedílnou součástí všech infrastrukturních a hlavně silničních staveb.
V oblasti tunelových staveb jsme schopni nabídnout reprofilační systémy jak na bázi stříkaných betonů, tak i na bázi opravných hrubých reprofilačních malt. K těmto maltám neodmyslitelně patří také jemné cementové finální stěrky a jako třešnička na dortu jsou finální nátěry hlavně na epoxidové reakční vícesložkové bázi.
V oblasti mostních konstrukcí jde především o reprofilační malty kvalitativní kategorie PCC I; PCC II. K nim se řadí také finální stěrky s adhezními můstky a finální nátěry na vodo rozpouštědlové bázi silikon akrylátu.
V oblasti odvodňovacích systémů jde hlavně o retenční nádrže na srážkovou vodu a vodu z komunikací při zimní údržbě silnic. V této fázi se jedná o reprofilační malty schopné odolávat nejrůznější mineralogické kontaminaci, kde hrají hlavní roli ve vodě rozpustné soli a jejich degradující účinek na betonové plochy. Reprofilační malty jsou zde doplněny o finální vodotěsné vrchní nátěry na bázi rozpouštědlových silikon akrylátových emulzí.

Na jakých objektech se vám podařilo tento systém aplikovat?

Přes relativně krátkou dobu od uvedení materiálové řady na trh v ČR se podařilo již zrealizovat několik technicky náročných a systémově provázaných stavebních objektů různých rozsahů. Jde o celkem 3 rekonstrukce vodohospodářských nádrží, několik menších mostů na komunikacích II. a III. tříd, jeden velký mostní objekt dálničního typu, množství privátních bazénů a podílíme se i aktivně na budování doposud největšího tunelového komplexu v ČR a to tunelu Blanka.

Které řadíte k nejzajímavějším?

Mezi nejzajímavější doposud zrealizované stavby patří:
•    Komplexní rekonstrukce
ČOV Jince u Příbrami
•    Přehradní stěna záchytné nádrže
v Praze Lochkově
•    Rekonstrukce silážní jámy v Zákupech
•    Dálniční most v Mnichově Hradišti
•    Několik mostů nižších tříd
v severočeském kraji
•    Rekonstrukce dlážděných sběračů
dešťové vody v Kněževsi u Prahy

Zmínil jste největší současnou dopravní stavbu v republice, a to tunel Blanka. Jaký konkrétní produkt je na této stavbě použit?

Již rok a ještě minimálně do konce letošního léta se společnost Knauf aktivně účastní realizace nátěrových systémů v tunelovém komplexu Blanka v Praze. Zde jde o dodávku speciální vodouředitelné reakční epoxidové barvy Knauf TS 750.

Na jakých dalších současných realizacích se podílíte dodávkou materiálů Tiefbau?

Další stavbou je v této chvíli rekonstrukce mostu v Bohosticích u Příbrami, kde realizujeme komplexní plošnou rekonstrukci železobetonové nosné konstrukce mostu na silnici III. třídy.
Neméně zajímavým objektem je dálniční most u Příbrami, kde realizujeme dodávku speciálního antikorozního systému na ložiska mostních konstrukcí.

Jakým směrem plánujete rozšiřovat vaši činnost v souvislosti s Tiefbau do budoucna?

Celý tento rozhovor je prioritně zaměřen na trh v rámci ČR. Kromě této záležitosti spadá také k mé plné kompetenci rozvoj a nastavení odbytových cest Tiefbau na Slovensku. Tohle jsou v této chvíli mé pracovní priority.
Nicméně jsem se také zmínil o pracovní skupině Knauf Osteuropa. Zde jsou integrovány prakticky veškeré postkomunistické země bývalého východního bloku. Zde je rovněž společnost Knauf již v některých segmentech etablovaným hráčem na místním trhu a společným cílem je rozšířit tento segment hlavně směrem na východ od našich hranic. Tato expanze má svá specifická úskalí, neboť směřujeme do zemí, jež odděleně prochází soustavou společenských transformací a vývoj trhu tam není jednotný. V každém případě jakýmisi tahouny této skupiny se po našem boku stalo Bulharsko, pobaltské státy a Rakousko. Ostatní kolegové hlavně v Maďarsku, Rumunsku a bývalé Jugoslávii se rovněž velmi intenzivně snaží v rámci možností tamních trhů a mou pracovní povinností, ale také přáním, je jim být plně nápomocen, někdy i osobně, a vytvořit podmínky pro usnadnění jejich práce a přístupu k potřebným informacím a technologiím.
V posledním měsíci máme také za sebou již oficiální výměny informací a konzultace možností týkající se trhu v Ruské federaci. To je ovšem absolutně jiný svět co do velikosti a hlavně zvyklostí a myslím si, že je tento směr tématem minimálně na samostatný článek.

Děkujeme za rozhovor
Ing. Jiří Zahradnický

NAŠI PARTNEŘI Další partneři