Renovace budov jsou pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energií klíčové

Na začátku května se v Praze konala konference Evropského sdružení výrobců EPS (EUMEPS), na které se sešli zástupci výrobců a zpracovatelů pěnového polystyrenu z celé Evropy, Koree a Japonska.

Renovace budov jsou pro dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energií klíčové

Hlavním tématem konference byl dopad staveb na životní prostředí. Řešení udržitelného rozvoje spočívá především v zajištění rychlejšího procesu renovací stávajících budov a efektivnější recyklaci odpadů.

Globální oteplování, nebo odborněji řečeno změna klimatu, je problém, který je skloňován v mnoha směrech. Současné statistiky ukazují, že rok 2010 byl jedním z nejteplejších v historii a čtyři z deseti nejteplejších let se objevily právě v poslední dekádě. Celosvětové úsilí o minimalizaci dopadů na životní prostředí se samozřejmě dotýká také oblasti stavebnictví. To bylo jedním z hlavních témat konference EUMEPS (Evropského sdružení výrobců EPS), kterou Praha ve dnech 9. až 11. května hostila. Cílem EUMEPS je především hájit zájmy výrobců pěnového polystyrenu na evropské úrovni a mimo jiné se podílí na koordinaci řízení EPS průmyslu v oblasti zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí, technických standardů a testovacích metod. Národní Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS již od roku 2001. Předseda Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. je navíc od roku 2009 členem řídícího výboru evropské asociace.

Zvýšení počtu renovací je nezbytně nutné

V Evropské unii budovy spotřebovávají dle odhadů více než 40 % celkově vyprodukované energie a na emisích skleníkových plynů se podílejí přibližně ze 36 %. Navíc segment stavebnictví představuje v rámci EU důležitou část ekonomiky, neboť tvoří asi 12 % HDP. Pro dosažení cílů Evropské unie do roku 2020 a do roku 2050 týkajících se klimatu a energií je klíčový především zvyšující se počet a úroveň hloubkových renovací u existující zástavby. Technické systémy potřebné k řešení energetické účinnosti již existují a dají se zrealizovat jak na již postavených, tak i na nových budovách. Nicméně proces renovace stávajících budov je stále velmi pomalý a adekvátní opatření, která by vedla ke snížení energetické spotřeby existujících budov, stále chybí.

Nová platforma udržitelnosti

Důležitým krokem k naplnění ekologických cílů EU je aktivita evropské průmyslové asociace Plastics Europe, jež zřídila novou platformu udržitelnosti (Sustainability Platform). Hlavním cílem této platformy je zabezpečit, aby odborné znalosti týkající se energetické účinnosti, ochrany klimatu a účinnosti zdrojů byly koordinované a účinně řízené. Platforma tvoří pevnou vazbu k akčnímu plánu evropské udržitelné spotřeby a výroby. V rámci aktivit bude pravidelně sledovat nastolený vývoj a podávat doporučení ohledně možných opatření. Asociace EUMEPS zároveň vypracovala finální verzi tzv. Bílé knihy. Jejím obsahem je technický popis pěnového polystyrenu, jeho vlastnosti, metodika měření a souhrn dosavadních znalostí.

Navýšení podílu recyklace odpadů z izolací

Dalším podstatným tématem k zajištění udržitelného rozvoje, na které se sdružení EUMEPS důsledně zaměřuje, je řešení odpadů z tepelných izolací. Po demolicích lze totiž pěnový polystyren (EPS), jenž je nejčastějším materiálem pro zateplování, recyklovat nebo energeticky využít a zpětně získat až
80 % předchozí energetické spotřeby na výrobu a zpracování EPS.

V Evropské unii bylo v roce 2009 vytříděno 500 tisíc tun EPS odpadů. Většina z tohoto množství přitom pocházela z obalů. Co se týče zpětného využití, více než 57 % EPS odpadů bylo recyklováno nebo energeticky využito a 43% podíl byl uložen na skládce. V České republice činila celková produkce 8 tisíc tun EPS odpadů. Využití se u nás pohybuje pouze na úrovni 37 % a většina odpadů tak končí skládkováním. Tento trend však brzy změní, protože Ministerstvo životního prostředí uznalo po vzoru okolních států energetické zhodnocení za formu recyklace.

Evropské prohlášení o výrobku

V rámci pražské konference EUMEPS se projednávalo též Evropské environmentální prohlášení o výrobku (EPD). V rámci EPD se zkoumají jednotlivá stádia výrobního systému od získávání surovin  přes transport, vývoj, výrobu, distribuci, použití až ke konečné likvidaci. Konečným spotřebitelům tento dokument umožňuje výběr optimálního izolačního produktu z hlediska dopadů do životního prostředí. V současné době dobíhá první fáze tohoto projektu a v dalších měsících budou prezentovány jeho výsledky.

Další informace, zprávy, aplikace, dokumenty, brožury a odkazy naleznete na www.eumeps.org

 

Fotogalerie

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři