Dlouho očekávaný úsek silničního okruhu kolem Prahy, úsek 512 D1 - Jesenice - Vestec

Úsek 512 D1 - Jesenice - Vestec - klíčový úsek jihozápadního segmentu Silničního okruhu kolem Prahy Vestec (SOKP), je situován mezi dálnicí D1 a budoucí mimoúrovňovou křižovatkou pražského okruhu s dálnicí D3.

Dlouho očekávaný úsek silničního okruhu kolem Prahy, úsek 512 D1 - Jesenice - Vestec

Tato část propojí šest důležitých dálničních komunikací, a to D1, D3, R4, D5, R6 a R7, a tedy bude mít rozhodující význam nejen pro dopravu v Praze a okolí, ale i pro dopravu v celostátním měřítku.

Vlastní výstavba a její začátky
V průběhu minulého roku byla zahájena výstavba rozhodujícího úseku Silničního okruhu kolem Prahy v úseku mezi dálnicí D1 a Vestcem u Prahy, který navazuje na již v minulosti zahájenou stavbu SOKP 513 - Vestec - Lahovice.
Začátky výstavby tohoto úseku s sebou přinesly problémy, které výstavba velkých komunikačních staveb provází. Po nezbytném skrytí ornice byl prováděn archeologický průzkum, který odhalil nález neolitické vesnice mezi obcemi Herink a Kocanda.

Zmíněný průzkum skončil v červnu 2009 a blokoval střední třetinu hlavní trasy. Zemní práce z tohoto důvodu probíhaly pouze v omezeném rozsahu a na celém staveništi se rozvinuly až ve druhé polovině roku 2009, naplno až po provedení všech přeložek vysokého napětí - tedy od začátku listopadu 2009. Dále následovala výstavba objízdné trasy, aby stavba výrazně neomezovala dopravu na D1.

Výstavba mimoúrovňového křížení SOKP s dálnicí D1
Rozhodujícím mostním objektem z hlediska rychlosti výstavby je most na dálnici D1 přes SOKP. Pro nutné uzavření dálnice D1 bylo nezbytné vybudovat v předstihu v roce 2009 dvě náhradní objízdné trasy, zvlášť pro každý směr. Bylo nutné, aby tyto náhradní objízdné trasy nabídly řidičům 2x3 jízdní pruhy a zmírnily tak negativní dopad na jízdní komfort uživatelů dálnice D1 a eliminovaly dopravní zácpy. Stěžejním problémem se v současné době jeví zachování provozu nevykoupené čerpací stanice pohonných hmot směrem na Brno, která omezuje staveniště přemostění ­SOKP. Pozemky této čerpací stanice blokují výstavbu celé řady dalších nutných objektů nejen pro zprovoznění stavby SOKP 512, ale také pro budoucí pokračování stavby okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi.

Jaký bude další průběh výstavby?
Stavba má být v tomto roce již uvedena do provozu. Doufejme tedy, že se stavbařům do cesty nepostaví žádná neočekávaná překážka a motoristická veřejnost se bude moci ze stavby v tomto roce těšit. Pokud se to stavbařům podaří, bude tato stavba dalším historickým milníkem, novou laťkou, kterou stavbaři posunuli dosud známé možnosti rychlosti výstavby zase o notný kus vpřed.

Technické specifikace největších mostních SO

SO 206 Most na SOKP přes údolí Botiče, km -2,052
Most se nachází v extravilánu na území obce Osnice v místě, kde trasa SOKP přechází hluboké údolí potoka Botiče s lesní cestou v blízkosti obce Kocanda. Překračované údolí je nesymetrické se značnými rozdíly ve sklonech svahů. Západní strana (ve směru na R4 a D5) se mírně sklání až k Botiči se spádnicí šikmo orientovanou na severovýchod, na rozdíl od východního strmého svahu se sklonem cca 1:1,5. Most ve 2. poli překonává tok potoka Botiče a souběžnou lesní cestu.

délka přemostění: 158,633 m
rozpětí: 26,125 m
šířka: 16,76 m
výška nad volným terénem: 21,49 m

Nosná konstrukce je tvořena spojitým monoliticky přepjatým dvoutrámovým nosníkem o pěti polích. Most je založen plošně na hlubinných pilotách o průměru 1 200 mm.

SO 212 Most na SOKP přes Dobřejovický potok, km -4,874
Most se nachází v extravilánu na území obce Dobřejovice. Trasa SOKP v místě mostu přechází ploché údolí bývalého rybníka na Dobřejovickém potoce a melioračního příkopu. Překračované území je součástí zvláštních zón ochrany přírody a krajiny v údolí Dobřejovického potoka (biokoridor). Most nahrazuje násyp silnice - splňuje tak požadavek nezakládat násypové těleso na neúnosném podloží bývalého dna rybníka.

délka přemostění: 250,7 m
rozpětí: 21,0 m
šířka: 32 m

Nosná konstrukce je tvořena nosníky o devíti polích ocelově svařovanými se spřaženou deskou a nadpodporovým hybridním železobetonovým příčníkem. Most je založen na hlubinných pilotách o průměru 900 mm.

Ing. Jaroslav Bílek
Dálniční stavby Praha, a.s.

Základní informace o stavbě SOKP 512

Název stavby:SOKP, úsek 512 D1 - Jesenice - Vestec
Místo stavby: Praha, Středočeský kraj
Katastrální území: Jesenice, Kocanda, Dobřejovice, Herink, Nupaky, Modletice
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.; Valbek, spol. s r.o.
Zhotovitel: Sdružení 512 Dálniční stavby Praha a.s. - vedoucí účastník Metrostav a.s., Skanska DS, a.s., PSVS a.s. (členové sdružení)
Zahájení: 2008
Uvedení do provozu: 2010

Hlavní trasa 
délka: 8,750 km 
kategorie: S 27,5/100 
zemní práce: výkop celkem 3,2 mil. m3
násyp celkem 1,5 mil. m3

Mostní objekty
počet celkem: 21 z toho 6 delších než 100 m
biomosty: 2

Mimoúrovňové křižovatky
počet: 2
MÚK Jesenice (s II/101)
MÚK Dobřejovice (s D1)

Vybavení a příslušenství
osvětlení pouze v prostoru MÚK
měnitelné dopravní značky
SOS hlásky
meteostanice
dálniční informační systém

Protihlukové stěny
Kocanda - oboustranně na mostě (290 m)
Herink - jednostranně (225 m)
Jesenický potok - jednostranně (100 m)
Jesenice - vybudování zemního valu

Přeložky, úpravy a nové inženýrské sítě
vodohospodářské objekty 32
objekty elektro 56
přeložky plynovodu 4


Dálniční stavby Praha, a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5
tel.: 222 868 267
fax: 224 266 946
www.dsp.cz


Doporučujeme
● Pozemky nevykoupené čerpací stanice omezuje staveniště přemostění SOKP.
● Stavba má být tento rok uvedena do provozu.
● Propojí 6 dálničních komunikací.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři