Práce na obchodních balíčcích v Elektrárně Ledvice

Podnik Vodohospodářské stavby se ve své dlouholeté historii již několikrát podílel na výstavbě a rekonstrukci energetických staveb v severních Čechách.

Práce na obchodních balíčcích v Elektrárně Ledvice

Od roku 2008 se opět zařadil mezi stavební podniky, které provádí rozsáhlejší výstavbu některých stavebních obchodních balíčků na obnovované elektrárně v Ledvicích.

Obchodní balíček 51 (OB 51) - Přeložky 3. etapa

Úkolem firmy je realizace stavebních prací na OB 51 v Elektrárně Ledvice a provedení včasného uvolnění staveniště od všech inženýrských sítí a dílčích provozních objektů pro nové rozsáhlé objekty výrobního bloku (kotelny, strojovny, výtahové šachty, zauhlování, správní budovy atd.). V rámci obchodního balíčku jsou stavební práce na objektu situovány v severní části prostoru elektrárny, kde jsou budovány nové inženýrské sítě, komunikační plochy a opěrné zdi.
Celkový objem zemních prací je 40 000 m3, bouracích prací 96 000 m3, demontáže potrubí v délce 4 500 m, inženýrské sítě v délce 7 400 m, objem vodonepropustného betonu je 4 900 m3, záporové pažení v rozsahu 33 400 m2, zpevněné plochy (komunikace a chodníky) v rozsahu 11 500 m2, monolitické betonové kolektory pro potrubní rozvody v délce přesahující 865 m, průřez kolektorů je 4-5 m2. Uvedené stavební objekty jsou založeny až do hloubky 10 m a většinou pod hladinou spodní vody.
Podnik svými odbornými kapacitami provedl a dokončuje stavební práce na dalších obchodních balíčcích, například OB11, OB25, OB16, OB54.

Obchodní balíček 25 (OB25) - Vodní hospodářství

V obchodním balíčku jsme provedli stavební a montážní práce na objektech nové biologické čistírny odpadních vod, pro jejíž vybudování se zpracovalo přes 700 m3 betonu a nové rozsáhlé čerpací stanice dešťových vod, kde je betonová jímka o v hloubce 10,5 m. Na její vybudování bylo použito více než 1 100 m3 betonu. Objem jímky je 2 050 m3. Dalším objektem je objekt likvidace odpadních vod (LOV), kde jsme sanovali staré betonové drže.

Obchodní balíček 11 (OB11) - Chemická úpravna vody

Stavební část na nové chemické úpravně vody, kde jsme vybudovali betonové jímky v hloubce 10 m o objemu cca 7 000 m3. Nad jímkami jsme zajistili stavbu nové haly z ocelové konstrukce s opláštěním. Na vybudování vodotěsných jímek bylo zpracováno přes 4 000 m3 železobetonu.
Obsahem tohoto obchodního balíčku byla i úpl rekonstrukce staré chemické úpravny vody o obestavěném prostoru cca 7 000 m3.

Obchodní balíček 16 (OB16) - Čerpací stanice chladící vody

Jed se o čerpací stanici chladící vody, která je složenanadzemní ocelové opláštěné haly a podzemní dvoupodlažní železobetonové konstrukce jámy o objemu 14 000 m3 založené pod hladinou spodní vody do hloubky 12,5 m. Jímky a kaly jsou z vodonepropustného železobetonu o objemu 2 800 m3 se speciálními základy pro stroje - čerpadla pro výtlačné potrubí DN 3000 mm. Nadzemní část je ocelová konstrukce o hmotnosti více než 60 000 kg se sendvičovým opláš­těním.
Firma Vodohospodářské stavby Teplice je při realizaci svých prací termínově ovlivňována jinými obchodními balíčky, což je ročné na koordinaci prací tak, aby celá výstavba probíhala včas podle projektu organizace výstavby a ke spokojenosti investora a generálního dodavatele.

Obchodní balíček 54 (OB54) - Hlavní výrobní blok-kotelna

Jed se hlavní výrobní blok, kde se firma podílí na výstavbě části betonových konstrukcí kotelny v rozsahu základů, sloupů, základů pod stroje a stropní konstrukce v objemu 10 300 m3 konstrukce z železobetonu, 16 000 m2 pohledových betonových stěn a 1 560 t výztuže.

Miniprofil podniku

Stavební podnik Vodohospodářské stavby v Teplicích se ve své historii delší než padesát let specializoval na výstavbu inženýrských staveb.
Stálým výrobním programem jsou obory:
- Inženýrské sítě: kanalizace, vodovody, plynovody, horkovody, struskovody, meliorace, opravy a sanace inženýrských sítí
- Dopravní stavby: výstavba a opravy silnic, dálnic a mostů
- Pozemní stavby: nebytová výstavba, komerční a výrobní haly
- Ekologické stavby: čistírny odpadních vod, rekultivační stavby, výstavba skládek a úložišť popelovin, odpadové hospodářství elektráren
- Vodohospodářská díla: výstavba a obnova rybníků, úprava vodních toků, výstavba vodojemů, výstavba a oprava vodních hrází
- Průmyslové a inženýrské stavby: stavby v energetice, doprovodné stavby při těžbě uhlí, stavby občanské vybavenosti

Specializovanými pracovišti jsou:
- Obalovny asfaltových směsí v Plzni a v Chabařovicích u Ústí nad Labem
- Svářečská škola
- Akreditova zkušební laboratoř zkoušek zemin a asfaltových směsí
- Divize betonových konstrukcí

- Středisko protlaků (provádění profilů DN 50 mm až DN 1000 mm)
_________________________________________________________________________________________________

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, spol. s r. o.
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
tel.: 417 537 596, fax: 417 533 255
e-mail: info@vhs.cz, http://www.vhs.cz

Doporučujeme
● Celkový objem zemních prací na OB51 je 40 000m2, bouracích prací 96 000m2.
● Nadzemní část OB16 je ocelová konstrukce o hmotnosti 60 000kg.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři