JHP spol. s r.o. - 17 let tradice v České republice

Hlavní činnost je od počátku orientována na provádění dopravních staveb, především komplexních novostaveb, rekonstrukcí a oprav mostů.

JHP spol. s r.o. - 17 let tradice v České republice

Dalším okruhem je výstavba opěrných, zárubních a protihlukových zdí, podchodů pro pěší, ale i jiných staveb, předpínání a rektifikace konstrukcí, výroba prefabrikovaných prvků a projekční činnost. V mostním stavitelství má společnost praktické zkušenosti zejména s výstavbou mostů dálničních, silničních, železničních a lávek pro pěší. Z hlediska provádění disponuje společnost JHP spol. s r.o. technologií výstavby železobetonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dále ocelových, spřažených ocelobetonových konstrukcí a v neposlední řadě i dřevěných konstrukcí.

Pro předpínání používá společnost vlastní předpínací systém "VT-JHP", zahrnující systém předpětí se soudržností, výjimkou ovšem není ani užití systému bez soudržnosti (zejména při rekonstrukcích a specifických podmínkách). Při dodávce, aplikaci a vývoji systému předpínání kooperuje společnost JHP spol. s r.o. s rakouskou firmou VORSPANN - TECHNIK.

Dále zjednodušeně popíšeme několik podrobností předpínacího lanového systému VT - JHP BEZ soudržnosti:
Předpínací lanový systém VT - JHP bez soudržnosti se používá pro dodatečně předpínané konstrukce, navrhované podle ČSN 73 6207 a prováděné podle ČSN 73 2401, případně navrhované a prováděné podle platných rakouských, německých a evropských norem.

Jednotlivé kabely jsou složeny z 1 až 20 stabilizovaných lan Ø 15,7 mm, resp. Ø 15,3 mm kvality pevnosti 1770  MPa nebo 1860  MPa. Tato lana jsou uložena v obalu z PE a mezi tímto obalem a vlastním ocelovým lanem je aplikována speciální antikorozní hmota chránící vlastní lano a omezující tření. Rovněž oblasti kotev jsou chráněny protikorozní hmotou.
Lana jsou seskupována dle potřeby v 1 až 4-lanové prvky a v případě, že se jedná o nezabetonované kabely, jsou tyto prvky chráněny dalším obalem z PE (VT-M/CMM/D). Kabelové kanálky jsou napojeny na kotevní tělesa, resp. na roznášecí podložky přechodovými trubkami. Lana jsou kotvena samosvornými trojdílnými čelistmi kuželového tvaru s vnitřním vroubkováním (tzv. kuželíky), uloženými v klínových kuželových otvorech kotevních těles, resp. kotevních objímek. Pro spojování kabelů (tzv. spřažené kotvení) jsou přípustné pevné spoje. Lana jednoho kabelu mohou být napínána najednou nebo po částech.

Systém VT - JHP bez soudržnosti rozeznává dva základní typy systému, a to typ pro vnitřní volnou předpínací výztuž a typ pro vnější volnou předpínací výztuž, kde volnou předpínací výztuží rozumíme předpínací výztuž, mezi níž a betonem není zajištěna soudržnost. Vnitřní volná předpínací výztuž je uložena v betonovém průřezu konstrukce (je zabetonována), vnější volná výztuž je osazena vně betonového průřezu konstrukce a opírá se o kotevní bloky a sedla (tzv. deviatory) téhož konstrukčního prvku.

VT - JHP BEZ soudržnosti:

1) Systém VT - M/CMM je systém pro vnitřní volnou předpínací výztuž
2) Systém VT - M/CMM/D je systém pro vnější volnou předpínací výztuž

SYSTÉM VT - M/CMM:

Lanový předpínací systém VT - M/CMM BEZ soudržnosti je předpínací systém aplikovaný pro vnitřní volnou předpínací výztuž, tedy v případě, že předpínací články leží uvnitř betonu konstrukce. Sestává se z PE-opláštěných kabelů a antikorozní ochranou opatřených předpínacích stabilizovaných lan a příslušného kotevního materiálu. Antikorozní ochrana (antikorozní hmota a PE-plášť) je nanášena na lana ve výrobně VT speciálním dílenským výrobním procesem, tzv. extrudováním. Předpínací prvky jsou dodávány buď ve velkých délkách, navinuty na cívky, nebo jsou dodány na staveniště v potřebných délkách a předklínované. Předpínací prvky jsou používány jako prvky bez soudržnosti a mohou být předpínány jak jednostranně tak i oboustranně. Předpínací články VT-M 01, VT-CMM 04 jsou spojovatelné, spřažení je provedeno spojovací objímkou.

SYSTÉM VT - M/CMM/D:

Tento systém je vhodný zejména při rekonstrukcích a u specifických konstrukcí s nároky na protikorozní ochranu předpínací výztuže. Použití bylo realizováno např. v Nové Peci při rekonstrukci mostu přes řeku Vltavu, rekonstrukci mostu v Děčíně přes řeku Labe se statickým zesílením (podrobnosti viz obrázky dole).
Lanový předpínací systém VT - M/CMM/D BEZ soudržnosti je předpínací systém aplikovaný pro vnější volnou předpínací výztuž. Sestává se z PE-opláštěných kabelů a antikorozní ochranou opatřených předpínacích stabilizovaných lan Ø 15,7 mm, resp. tzv. "kompaktních" stabilizovaných lan Ø 15,2 mm kvality Ls 1570/1770 MPa a příslušného kotevního materiálu. PE-obal je proveden jako dvouvrstvý. Vlastní ocelová lana jsou uložena v PE obalu tl. min. 1,5 mm a opatřena antikorozní hmotou. 2 až 4-lanové svazky jsou spojeny spojovacími můstky v jeden celek - pás. Každý svazek je opatřen ještě druhým vnějším PE-obalem tl. min. 3 mm. Předpínací prvky jsou dodávány buď ve velkých délkách, navinuty na cívky, nebo jsou dodány na staveniště v potřebných délkách a předklínované.
Předpínací prvky jsou používány jako prvky bez soudržnosti, ležící vně betonu konstrukce. Mohou být předpínány jednostranně či oboustranně. Prvky 01, 04, 08, 12 a 16 je možno spojovat, přičemž spřažení je provedeno spojovací objímkou. Jsou přípustné pevné spoje.

Příkladem užití systému VT - M/CMM/D bez soudržnosti je rekonstrukce mostního objektu ev. č. 13-085 převádějícího silnici I/13 mezi Ústím n. L. a Libercem přes město Děčín. Mostní objekt je v podstatě soumostí tvořené sedmi bezprostředně na sebe navazujícími částmi - čtyřmi hlavními, tvořenými vždy dvěma souběžnými samostatnými konstrukcemi pro jednotlivé dopravní směry a třemi nájezdovými rampami.
Na základě statického posouzení, výpočtu zatížitelnosti a v souladu se zadávacími podmínkami rekonstrukce mostu bylo přistoupeno k zesílení hlavních polí letmé betonáže dodatečně instalovanými externími volnými kabely. Pro statické zesílení byl použit přepínací lanový systém firmy JHP spol. s r.o. "VT-JHP" bez soudržnosti, dodávaný v kooperaci s rakouskou firmou VORSPANN - TECHNIK.


JHP spol. s r.o.
Ústřední 60
102 00 Praha 10
tel.: 272 701 667
fax: 272 701 701
e-mail: jhp@jhp-mosty.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři