Most SO202 na obchvatu České Bělé

SGB Hünnebeck je součástí Harsco Corporation od roku 2000. Harsco je v současné době ve světovém měřítku vedoucí společností v poskytování speciálních služeb v oblasti infrastruktury, metalurgie a železnic.

Most SO202 na obchvatu České Bělé

V roce 2008 bylo přijato strategické rozhodnutí organizovat a prezentovat všechny části Harsco Corporation jako jednotný tým. Z tohoto důvodu jsme od července 2009 přistoupili k tomu, že skupiny SGB, Hünnebeck a Patent, které společně tvoří jednu z divizí Harsco, budou nyní fungovat pod společným označením a logem HARSCO INFRASTRUCTURE. Tato divize nabízí jeden integrovaný a mezinárodní zdroj v oblasti půjčování a prodeje bednění, podpěrných systémů, lešení, šplhavých, závěsných plošin a prvků pro zajištění bezpečnosti na stavbách. Profesionální týmy jsou připraveny pro vás připravit a realizovat vysoce efektivní, moderní a bezpečná řešení pro stavební aplikace i průmyslovou údržbu.

Silnice I/34 České Budějovice - Havlíčkův Brod - Svitavy je v severní části kraje Vysočina páteřní komunikací ve směru západ-východ. Nedaleko Havlíčkova Brodu se na této trase nachází průtah obcí Česká Bělá. Současný stav silnice v tomto úseku neodpovídá jejímu významu a svými parametry a technickým stavem nevyhovuje potřebám silnice I. třídy. Trvale rostoucí tranzitní doprava na této komunikaci, která má v obci podélné sklony přesahující 10 %, spolu s obtížnou sjízdností trasy v zimním období, se staly hlavními důvody pro zahájení výstavby obchvatu.

Obchvat České Bělé se skládá ze tří částí. První je mimoúrovňová křižovatka ve směru od Havlíčkova Brodu, jejíž součástí je třípolový nadjezd SO201. V druhé části přechází přeložka silnice I/34 přes údolí potoka Bělá, jehož přemostění je řešeno sedmipolovou estakádou SO202 o délce 276 metrů. Třetí částí je úrovňová křižovatka ve směru od Ždírce nad Doubravou.
Investorem stavby obchvatu České Bělé je ŘSD ČR, správa Jihlava, projektantem stavby společnost PRAGOPROJEKT, a.s. a zhotovitelem stavby společnost EUROVIA CS, a.s. Projekt estakády přes potok Bělá zajišťuje společnost PONTEX s. r. o. a výstavbu estakády provádí společnost SANGREEN s.r.o. Dodavatelem podpěrné skruže včetně montáže a projekčního návrhu je společnost SGB Hünnebeck Cz s.r.o.

Navržená trasa sedmipolové estakády musela překonat kromě rozsáhlého údolí také dvě významné překážky, jejichž význam a funkčnost musely být zachovány. Jedná se o silniční komunikaci II/351 ve směru na Přibyslav a potok Bělá. Estakáda je navržena jako dvoutrámová železobetonová předpjatá konstrukce o rozpětí polí 32,0 a 42,0 m. Nejvyšší pilíř má výšku 23,3 m.

Pro výstavbu mostovky estakády byla použita technologie prostorové podpěrné konstrukce z modulového systému CUPLOK s pracovní podlahou z dřevěných nosníků H20. Betonáž mostovky byla rozdělena do sedmi etap. Tomu odpovídal i průběh montáže a přesunu podpěrné konstrukce mezi jednotlivými etapami. Podpěrná konstrukce byla navržena tak, aby zvládla přenést nejen tíhu betonované konstrukce a k ní odpovídající užitné zatížení (materiál, dělníci, možné navrstvení betonové směsi atd.), ale i případná hrozící klimatická zatížení (vítr), která vytvářela při výšce skruže až 23 m nad terénem jednu z hlavních vodorovných zatěžovacích složek skruže.

Zatížení betonem se do skruže roznášelo pomocí dřevěných ramenátů, které byly usazeny do ocelových U-profilů položených na pracovní podlaze tvořené dřevěnými nosníky H20. Vzhledem k extrémnímu rozdílu tloušťky nosných trámů a mostní desky došlo k soustředění zatížení pod trámy, což bylo vyřešeno rozdílným rastrem rozestavení stojek skruže v podélném směru v částech pod deskou a pod trámy. Pod nosnými trámy byly rozmístěny stojky v podélném směru po 0,6 m, pod deskou pak střídavě po 1,8 m a 1,2 m, což jsou modulové násobky příčníků systému CUPLOK. To umožnilo vzájemné propojení všech stojek mezi sebou, čímž vzniklo elegantní a účinné prostorové podepření. Rozdělením skruže v podélném směru na celkem 23 samostatně stojících bárek bylo docíleno polygonálního půdorysného tvaru skruže, který kopíroval navrženou geometrii mostu, jenž je směrově v zakružovacím oblouku.

V místech stávající komunikace II/351 a u opěr byly do podpěrné konstrukce zakomponovány lehké a přitom vysoce únosné bárky ze systému MKII ­Soldier, díky kterým se ve spojení s ocelovými válcovanými nosníky vytvořil průjezd požadované šířky nad komunikací. U opěr bylo takto vyřešeno překlenutí svažitého terénu. Mostní skruž byla založena z velké části plošně přes silniční panely přímo na terén, který byl vylepšen štěrkovou vrstvou. V místech podpěrných bárek MKII Soldier, kde bylo potřeba vytvořit dostatečně únosné podloží, bylo provedeno hlubinné mikropilotové založení. Z hlediska projekčních a montážních prací na podpěrné konstrukci byla nejkomplikovanější část v místech průtoku potoku Bělá, okolo kterého je rozsáhlé zvodnělé podloží. Proto bylo nutné řešit založení jiným způsobem než přímo na terén. Skruž se v těchto místech založila na prostorové příhradové nosníky. Tyto nosníky byly uloženy na krajích na základy pilířů a uprostřed na prahy založené na mikropilotách. Skruž nad příhradovou konstrukcí i samotná příhradová konstrukce se z důvodu vodorovného zatížení kotvila k základům a prahům pomocí spínacích tyčí.

Montáž prostorové podpěrné konstrukce byla náročná, zejména z hlediska koordinace montážních prací ve vazbě na mechanizaci a zdvihací prostředky, především při přemontáži skruže mezi jednotlivými etapami výstavby. Vzhledem k pečlivé projekční přípravě se přímo při výstavbě skruže řešilo minimum komplikací a i díky tomu byl dodržen požadovaný termín dokončení. Realizace estakády těchto rozměrů na prostorové podpěrné skruži ze systému CUPLOK prokazuje, díky její bezproblémové výstavbě, možnost nasazení systému i na další mostní objekty podobného rozsahu.

Ing. Daniel Novák
Ing. David Houska, Ing. Ivan Máca

Identifikační údaje stavby

Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Jihlava
Projektant stavby: PRAGOPROJEKT, a.s.
Zhotovitel stavby: EUROVIA CS, a.s.
Projektant estakády: PONTEX s.r.o.
Zhotovitel estakády: SANGREEN, spol. s r.o.
Doba realizace podpěrné skruže: 05/2009 - 12/2009


SGB Hünnebeck CZ, s. r. o.
Bečovská 939
104 00 Praha 10
Telefon: 272 101 511 , Fax: 272 101 530
e-mail: info_infrastructure_cz@harsco.com
www.harsco-i.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři