SaM - silnice a mosty na Vašich cestách

V září 1991 byla založena společnost SaM silnice a mosty. Hlavní činností je výstavba, rekonstrukce a sanace mostů, novostavby a opravy komunikací, dopravní značení, provádění pozemních a průmyslových staveb, výroba asfaltových směsí, betonu a ocelových konstrukcí.

SaM - silnice a mosty na Vašich cestách

asnost a kvalita odvedené práce, způsob a dokonalost systému její organizace, v neposlední řadě i dodržování ekologických norem, jsou základními měřítky pro každou společnost, která chce uspět na současném stavebním trhu. Proto společnost nemohla zaostat při získávání ISO 9001 a ISO 14001, velkého svářečského průkazu a certifikátů pro výrobky. V roce 2006 zavedla systém řízení bezpečnosti práce podle směrnice OHSAS 18001. V roce 2003 akciová společnost SaM silnice a mosty získala a v roce 2005 úspěšně obhájila značku CZECH MADE za služby "Mostní a silniční stavitelství". Mezi významné stavby posledních let bychom zařadili rekonstrukci historického mostu přes Ploučnici v Děčíně, most přes Vltavu u Veltrus a stavby na dálnicích.

Historický most přes Ploučnici, Děčín

Památkově chráněný kamenný most vystavěný v letech 1564-1569 patří mezi nejstarší mosty v České republice. Je to významná renesanční památka s barokním sousoším českých zemských patronů z roku 1714 (autor sousoší je J. Brokof, jeden ze sochařů který vyzdobil sochami také Karlův most). Most je dlouhý 84 metrů, široký 4,8 metru a jeho maximální výška nad hladinou řeky je 7,7 metru. Má čtyři oblouky nestejného rozpětí a vzepětí. Mostní oblouky jsou opřeny do mohutných pilířů s vystupujícími ledolamy.

Oprava mostu zahrnovala vybourání částí poškozených povodní v roce 2002, odstranění nefunkčních táhel čelních zdí, vysekání nevhodného spárováatiky mostu, vymytí dutin. Nad klenbami byla navržena ztužující a roznášecí monolitická železobetonová deska. Na ní byla provedena dvouvrstvá izolace, systém pružné membrány Eliminátor. Zpětné zadláždění povrchu mostu bylo provedeno žulovými kostkami. Na pískovcovém zdivu byly provedeny sanace povrchu zasaženého mechy a lišejníky, opravy poškozených hran a partií neodborných výsprav, odstranění nevhodných spar atiky, ledolamů i kvádrového zdiva. Nepřístupné spáry byly zaplněny zatékavou ekopryskyřicí. Pro domodelování poškozených částí atiky mostu byla využita směs umělého pískovce, při novém přespárování byla použita maltová směs s metakaolinem.

Investorem bylo město Děčín. Finančním podílem přispěl i Ústecký kraj z fondu určeného kulturním památkám postižených povodní a významný byl rovněž finanční dar od nadace "Člověk v tísni". Oprava mostu byla dokončena na konci května roku 2004.
Náklady: 5 mil Kč, projekt: Projektová kancelář VANER s.r.o. Liberec.

Rekonstrukce mostu přes Vltavu u Veltrus

Most přes Vltavu u Veltrus byl v roce 2005 v havarijním stavu.
Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitický přímopasový spojitý nosník z předpjatého betonu o rozpětí polí 27,55 + 70,50 + 53,65 + 54,40 m. V příčném řezu jde o tříkomorový průřez s proměnnou tloušťkou stěn i desek. Konstrukční výška průřezu je 3,10 m. Nosná konstrukce je do levobřežní opěry zakotvena deseti předpínacími lany umístěnými do ocelových chrániček a byla zesílena čtyřmi kabely systému Dywidag. Mostní svršek byl nově vybudován. Šířka vozovky mezi obrubníky je 9,50 m, chodníky na mostě mají nově šířku 1,25 m.

Levý chodník slouží pro pěší i cyklistický provoz, pravý chodník k revizním účelům.
V rámci rekonstrukce mostu došlo i k úpravě obou předmostí, upravilo se odvodnění části podcházející pravobřežní komunikace a zároveň se zajistila stabilita svahu opěrnou zdí, bylo vybudováno nové zpevnění svahů pod mostem u opěr a těžký kamenný zához v oblasti pilířů. Byla provedena sanace vnitřních komor nosné konstrukce, hrncová ložiska typu GTL i táhla na levobřežní opěře byla repasována. Na druhé opěře a na pilířích je vždy dvojice posuvných ložisek.

Horní povrch mostovky byl vyrovnán do nového příčného i podélného sklonu. Mostovka je ochráněna stěrkovou izolací BAKOR a na ní byla provedena dvouvrstvá vozovka s obrusnou vrstvou AKMS I. Římsy jsou železobetonové, monolitické, v líci s římsovým prefabrikátem. Na římsách je umístěno ocelové zábradlí a bezpečnostní zádržný systém ZSNH4/H2.
Opěry byly ubourány do úrovně úložných praa následně byly vybetonovány včetně křídel a přechodových desek. Na levobřežní opěře je osazen elastický mostní závěr, na pravobřežní opěře je dilatační závěr Maurer D 240.
Pilíře a vnější povrch nosné konstrukce byly celkově sanovány.
Rekonstrukce mostu byla dokončena v září roku 2006.
Investorem byl Středočeský kraj, finančně se spolupodílel s fondy SROP EU.
Náklady: 82,5mil. Kč, projekt: VPÚ DECO Praha s.r.o.

SaM staví na dálnicích

První stavbou na dálniční síti byla realizace železničního ocelového mostu na trati Děčín-Oldřichov přes dálnici D807 "velbloud" ve sdružení s Vodohospodářskými stavbami a SDS Exmost v roce 2002. V roce 2005 byl realizován objekt H 269.1 přemostění potoka Slatina, polní cesty a biokoridoru u Petrovic na místní komunikaci. Jednalo se o přesypaný železobetonový oblouk vetknutý do masivních základů rozpětí 22,96 m, vzepětí 6,5 m, šířka mostu ve vetknutí 37 m. Betonová konstrukce byla zaizolována asfaltovými pásy, ochráněna betonem a přesypána zemním tělesem, na kterém bylo zřízeno těleso silniční přeložky.

Náklady: 16,1 mil.Kč, projekt: Valbek s.r.o. Liberec
Na D 807 se SaM podílel také na výstavbě vodohospodářských objektů v celkovém objemu 3,2 mil. Kč: přeložka Bílého potoka, přeložka potoka CPP, přeložka vodotoče, výtokový objekt retenční nádrže a propustky pod nájezdy na dálnici.
Na stavbě dálnice D11 mezi Prahou a Hradcem Králové realizoval SaM v letech 2005 -2006 několik stavebních objektů v celkovém objemu 90,8 mil.Kč:

Přeložka silnice III/32722 délky 1645 m, přeložka polní cesty Choťovice, která kříží trasu dálnice mostním monolitickým železobetonovým podjezdem. Inundační most 202 Libice - Dobšice slouží k převedení dálnice D11 přes biokoridor. Každý směr tvoří mosty z předpjatých tyčových prefabrikátů spřažené železobetonovou deskou. Rozpětí 35,2 m, šířka mostu činí 29,10 m a šikmá délka mostu 47,20 m. Na objektu B202 - most přes tratě ČD v Trmicích o délce 1060 m se podílel SaM na výstavbě spodní stavby, v objemu 30 mil.Kč. Dodávka SaM na této stavbě byla třetina pilířů výšky až 16 m charakteristického tvaru Y a obě drážďanské opěry. Objekt A257 Most přes D8 v km 81,940 MUK Úžín je v užívání od 11. ledna 2006.

Celková délka nosné konstrukce je 90,98 m, jednotlivá pole 17,0 + 27,2 + 27,2 + 17,6 m, šířka mezi svodidly 11,50 m, šířka mostu 13,10 m, plocha nosné konstrukce 1144 m2. Most je založen na velkoprůměrových pilotách. Tři dvojice pilířů oválného příčného řezu 1x1,3 m a opěry nesou předepjatý dvoutrám o objemu 721 m3 betonu betonovaný v jedné betonážní etapě. Předpínací kabely jsou průběžné a kotveny v čelech. Mostovka je izolovaná stěrkovou izolací Bakor, most má monolitické římsy a ocelové svodidlové zábradlí.
Náklady: 33 mil. Kč, projekt: NOVÁK & PARTNER s. r. o.

Ocenění "Mostní dílo roku" obdržela společnost v kategorii rekonstrukcí a oprav v letech 1997, 1998, 2000, 2005 a v roce 2004 za stavbu železničního mostu přes dálnici D807 ocenění "Mostní dílo roku 2002" v kategorii novostavba. V září 2004 byl na stavebním veletrhu ForArch 2004 tento most zvaný "Velbloud" oceněn také cenou Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci soutěže Dopravní stavba roku 2004. Čestné uznání v rámci soutěže Stavba Ústeckého kraje, které "Velbloud" získal v listopadu 2004.
V roce 2006 získala společnost "Zvláštní uznání poroty" v celostátní soutěži Dopravní stavba roku za rekonstrukci historického mostu přes Ploučnici v Děčíně.


SaM silnice a mosty, a.s.
tel. 487 834 467, fax: 487 834 466
e-mail:
sam-cl@sam-cl.cz, www.sam-cl.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři