Ekis rozšiřuje své aktivity do dalších oborů

Společnost Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o. (EKIS) patří již řadu let mezi přední firmy zabývající se výstavbou inženýrských staveb, jako jsou kanalizace, vodovody a komunikace. Další specializací společnosti je realizace pozemních staveb. V průběhu let rozšířila společnost svou činnost o provádění staveb hornickým způsobem a provádění staveb bezvýkopovými technologiemi.

Ekis rozšiřuje své aktivity do dalších oborů

V rozšiřování svých aktivit pokračuje firma Ekis také v současné době. Jaký je aktuální vývoj ve společnosti, to již byla otázka pro generálního ředitele firmy, pana Miloše Smolíka. Ten vysvětluje:

V naší společnosti došlo v uplynulém období k určitým organizačním změnám. Byl zřízen úsek GŘ, který řeší otázky dlouhodobého vývoje firmy, marketingu, otázku externího zastupování společnosti a zajišťování velkých zakázek. Od samotného začátku byla firma vedena s baťovským úmyslem, že nastoupí další generace a bude v námi započaté práci dále pokračovat. Proto bych vám dnes rád představil naše následovníky, Ing. Janu Pospíšilovou a Ing. Miloše Smolíka (mladšího), kteří se stále více podílejí na rozhodujících činnostech společnosti. Ing. Jana Pospíšilová působí v pozici ekonomické ředitelky a Ing. Miloš Smolík je obchodně technickým ředitelem společnosti.

K organizačním změnám ve společnosti Ing. Smolík ml. dodává:

V současné době vede společnost 4-členný management v čele v výkonným ředitelem, který se zodpovídá za výsledky majitelům společnosti. Společnost je rozdělena do středisek podle specializací. K již zaběhlým střediskům inženýrských staveb, pozemních staveb a staveb prováděných hornickým způsobem a bezvýkopových technologií byla zřízena střediska geodézie a projektové činnosti. V součinnosti s mateřskou firmou EKIS působí dále dceřiné společnosti. Společnost EKIS II se specializuje na výstavbu vodovodů, plynovodů, domovní zdravotechniky, vytápění a kotelen. Společnost EKIS III-ELEKTRO zajišťuje realizaci domovních i venkovních rozvodů NN a veřejného osvětlení.

Došlo k rozšíření vaší činnosti o další specializace?

Především bych chtěl zdůraznit rozšíření činností středisek geo­dézie a projekční činnosti s důrazem na externí zákazníky. Tato střediska byla původně zřízena jako podpora výrobních středisek. V současné době je kladen důraz na získávání externích zakázek tak, aby došlo k ekonomické samostatnosti těchto středisek. Z tohoto důvodu byla rozšířena i specializace. Geodetické středisko se začalo zabývat zpracováváním geo­metrických plánů a dalšími činnostmi spojenými s katastrem nemovitostí, kde je poměrně slušná poptávka. Projekční středisko se zaměřilo na projekty spojené se zateplováním budov, kde je velká poptávka vzhledem k vypisování dotačních programů Zelená úsporám a programů v rámci Operačních programů životního prostředí. Vzhledem k těmto okolnostem byla též podána žádost o zapsání společnosti do seznamu odborných dodavatelů v rámci programu Zelená úsporám. Další oblastí, kam jsme rozšířili aktivity, jsou reality. V současné době se zabýváme prodejem pozemků v Radonicích, kde zprostředkováváme prodej obecních pozemků určených pro rodinné bydlení.
Do budoucna také plánujeme, v rámci obchodních aktivit, zřízení prodeje stavebnin v sídle společnosti. Sortimentem bude program betonových výrobků, které běžně používáme na našich stavbách, jako jsou zámkové dlažby, obrubníky, palisády, betonové bloky a skruže.

Slovo si bere ing. Pospíšilová:

Od počátku naší činnosti realitní trh velmi pečlivě sledujeme. Činnost v této oblasti jsme však dosud cíleně nevyvíjeli. Impulsem byla v tomto ohledu možnost zúčastnit se výběrového řízení na prodej pozemků v Radonicích, jejichž infrastrukturu naše společnost vybudovala. Jinou, neméně důležitou aktivitou v této oblasti je developerský projekt v Ostrově nad Ohří, kde připravujeme, vlastní investicí, též pozemky určené pro rodinné bydlení.

Jak probíhá prodej pozemků v Radonicích?

V této oblasti zatím stagnaci trhu nepozorujeme. Z 88 pozemků, které byly nabízeny k prodeji, jsou více jak 2/3 pozemků prodány či rezervovány. Věříme, že pomocí vhodného marketingu přilákáme další klienty a nastartovaný trend udržíme.

Stavební činnost však ve vašem výrobním programu dozajista převládá. Které stěžejní akce vaše společnost v uplynulém období realizovala?

Našimi zásadními akcemi v oblasti inženýrských staveb byla bezesporu Výstavba inženýrských sítí a komunikací v Radonicích pro obec Radonice a Stavba kanalizace na Západním městě pro společnost SKANSKA. Obě akce trvaly cca 11 měsíců a činily cca ½ obratu společnosti. Další významnou a referenční stavbou byla rekonstrukce historické návsi v Dolních Břežanech. Zde stojí za zmínku především precizně provedené povrchy návsi ze žulových dlažeb. Výstavbu inženýrských sítí a komunikací jsme též zajišťovali v Černošcích, Roztokách u Prahy, Horních Počernicích, Kbelích, a dalších městských částech. Co se týče pozemních staveb, zde jsme v tomto roce zaznamenali stagnaci. V rámci finanční krize byly některé vyjednané zakázky zastaveny a výrobní program se již nepodařilo vhodně doplnit. Z realizovaných staveb stojí za zmínku Novostavba místního hospodářství v Horních Počernicích.

Jak se daří Ekisu v oblasti hospodářských výkonů?

Navzdory finanční krizi si prozatím EKIS vede ekonomicky dobře. V letošním roce se ještě promítají do výkonů zakázky nasmlouvané v roce 2008. V letošním roce očekáváme výsledky na podobné úrovni či dokonce lepší než v uplynulém roce. Velkou výzvou pro nás bude rok 2010, kde očekáváme mnohem větší boj o zakázky a mnohem složitější situaci na trhu. Z tohoto důvodu směřují naše veškeré síly k pokrytí výrobního programu na rok 2010.

Kde vidíte vaši budoucí perspektivu?

V příštích letech se chceme zaměřit především na poskytování komplexních služeb zákazníkovi. Za mimořádně důležité považujeme serióznost, spolehlivost a budování důvěry a spokojenosti zákazníka. Tento přístup musí být základním motivem pro každodenní práci vedení i zaměstnanců společnosti. Důraz chceme také klást na další vzdělávání pracovníků, tak abychom i nadále udrželi naši konkurenceschopnost.

Děkujeme za rozhovor
a srdečné přijetí

Ivo Románek


EKIS, spol. s r. o.
Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: 281 040 611, fax: 281 040 699
e-mail: ekis@ekis-as.cz,
http://www.ekis-as.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři