Obchvat Skotnice vrátí do obce původní pohodu a klid

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny pan Ing. Štefan Podolan, hlavní stavbyvedoucí společnosti Eurovia CS, závod Zlín.

Obchvat Skotnice vrátí do obce původní pohodu a klid

Moravskoslezský kraj patří mezi nejprůmyslovější a zároveň nejhustěji obydlené oblasti v ČR. V posledních letech se celý region potýká s enormním nárůstem dopravy, která mnohde téměř neprodyšně rozděluje menší města či obce na dvě části. To je i případ obce Skotnice, která leží nedaleko města Příbor. Provoz na zdejší silnici I/58 se tu stal natolik silným, že přejít z jedné její strany na druhou je v současné době téměř nemožné. Nyní se však již občanům Skotnice blýská na lepší časy. Od nedaleké dálnice D48 totiž rychle postupuje výstavba obchvatu, který vrátí do obce původní pohodu a klid. Stavbu realizuje společnost Eurovia CS, závod Zlín a závod Ostrava. Nás zajímaly podrobnosti z průběhu výstavby. Spojili jsme se proto s hlavním stavbyvedoucím výstavby obchvatu, panem Ing. Štefanem Podolanem, kterého jsme požádali o rozhovor. Ten nám vyšel vstříc a zanedlouho již náš redakční vůz uháněl směr Severní Morava.

Ing. Štefan Podolan

Můžete v krátkosti popsat, jakou dopravní situaci řeší výstavba silnice I/58?

Ano. Mohu. Obec Skotnice leží na hlavním tahu mezi městy Příbor a Ostrava. Cílem výstavby je převést dopravu mimo zastavěné území obce Skotnice. Silnice je budována jako novostavba.

Na jaké předcházející stavby vámi budovaný úsek silnice I/58 navazuje a je plánováno další pokračování její výstavby?

Stavba navazuje na již dříve realizovaný obchvat Příbora. Za Skotnicí se napojuje na původní vedení silnice I/58. Do budoucna je plánováno i pokračování této silnice formou obchvatu obce Mošnov.

Jaké jsou technické parametry budovaného úseku?

Jedná se o novostavbu komunikace I. třídy I/58, S11,5/80 o délce 2967 m. Na začátku bude stavba napojena s pomocí větví MÚK (mimoúrovňového křížení) na dálnici D48 (SO 102), dále stavba pokračuje 150 m dlouhým přesýpaným tunelem skrze obec Prchalov. Úseky před a za tunelem jsou řešeny zárubními zdmi. Od kilometru 1,1 hlavní trasy přechází úsek ze zářezu do vysokého násypu až po konec úseku. Konec úseku je tvořen pomocí provizorního napojení na stávající silnici I/58. V námi stavěném úseku se nachází čtyři mosty. První z nich (SO 201) v km 1,580 je most nad polní cestou. Most je navržen jako montovaná klenbová konstrukce z prefabrikovaných dílců s přesypem. V km 1,880 se nachází třípolový most (SO 202). Jedná se o most, který překonává železniční trať č. 325 Studénka – Veřovice. Tento most je založený na pilotách. Spodní stavba je ze železobetonu. Nosná konstrukce bude tvořena prefabrikovanými nosníky, které budou spřaženy monolitickou mostovkou z předpjatého betonu. Délka mostu je 83,352 m.
V km 2,200 následuje dvoupólový most, který řeší křížení stavby s polní cestou a vodotečí. Nosná konstrukce mostu je tvořena monolitickou spojitou dodatečně předpjatou dvoutrámovou konstrukcí o dvou polích. Spodní stavba je ze železobetonu. Délka mostu je 85,62 m. Most je založen na pilotách.
V km 2,560 úseku se nachází další most (SO 204). Jedná se o třípólový most nad silnící II/464, založený na pilotách a se spodní železobetonovou konstrukcí. Monolitická dodatečně předpjatá deska je lichoběžníkového průřezu. Délka mostu je 61,544 m. Před hlubinným zakládáním mostů je počítáno (mimo SO 201) s realizací konsolidačních násypů v místě budoucích opěr z důvodu urychlení sedání podloží.
Dále je stavba tvořena řadou přeložek inženýrských sítí, ať již se jedná o elektro, vodu, plyn nebo sdělovací kabely. Největší přeložky sítí tvořily objekty (SO 503) VTL DN 500 plynovodu a (SO 504) VVTL DN 500. Součástí stavby je také výstavba cca 1 150 m dlouhého úseku betonových protihlukových stěn (PHS).


Jaké stavební objekty na tomto úseku jsou zajímavé z pohledu náročnosti jejich realizace?

Stavba je velmi náročná a zajímavá například z pohledu přesunů zemin. Objem násypů na této stavbě totiž tvoří cca 530 tis. m3 a výkopy čítají cca 100 tis. m3. Stavba tedy pracuje s nedostatkem násypových materiálů o objemu 430 tis. m3. To klade značné nároky na doplnění materiálu do násypů, jeho zajištění, dopravu a uložení. Násypy mají průměrnou výšku přibližně 8 m. I z toho důvodu byla navržena na podloží násypu sanačně konsolidační vrstva z lomového kameniva frakce 0-300, aby byl zajištěn odvod vody vytlačené z pórů zemin podloží násypu při jeho sedání. Nejsložitější bod celé stavby je však bezesporu realizace tunelu skrze obec Prchalov. Protože se jedná o hloubený tunel, bude pro zachování bezproblémového chodu obce a její dopravní obslužnosti budován ve dvou etapách. Při realizaci tunelu bude použito několik technologií. Nejdříve bude vykopána jáma pro záporové pažení, po realizaci záporového pažení bude proveden výkop vždy po úroveň kotevní převázky, až po základovou spáru tunelu. Tunel je založen na železobetonových pilotách o průměru 1200 mm délky 7-9 m. Postupně s odkopem budou instalovány dřevěné pažiny. Základ tunelu bude železobetoný o výšce 1 100 mm. Konstrukci tunelu pak bude tvořit železobetonový rám vetknutý do základů. Navazující zárubní zdi jsou založeny na pilotách o průměru 90 cm s roztečí 1,5 m. Piloty jsou dle výšky odkopu zajištěny předpjatou pramencovou kotvou. Pohledový líc stěn bude proveden z prefabrikovaných panelů.

V jaké fázi se výstavba úseku nachází nyní?

Stavba byla zahájena v 7/2017. Připravována byla realizační dokumentace pro jednotlivé objekty. V červenci jsme také provedli hlavní vytyčovací síť stavby. Samotné stavební práce pak byly zahájeny v srpnu 2017. Nyní máme dokončeny prakticky veškeré přeložky inženýrských sítí, máme hotovu většinu konsolidačních násypů, u SO 241 máme vyvrtány veškeré piloty pro zárubní stěny a chystáme se na převázky. Od poloviny června bychom měli zahájit práce na realizaci záporového pažení na objektu SO 601 – tunel. V celé ploše násypů máme hotovu sanačně konsolidační vrstvu z lomového kameniva frakce 0-300. Do násypu zemního tělesa jsme uložili již cca 130 tis. m3 zeminy. Máme hotovo také odvodnění meliorací podél celé stavby.

Jaké jsou stavební náklady na realizaci úseku?

Námi podepsaná smluvní cena díla činí 439 mil. Kč bez DPH.

Jaké jsou termíny zprovoznění vámi realizovaného úseku?

První řidiči by se mohli po nově budovaném úseku silnice I/58 projet v červnu roku 2020. V současné době plníme veškeré termíny, které nám ukládá harmonogram stavby. Věřím proto, že plánovaný termín předání a zprovoznění díla se nám podaří splnit.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek


EUROVIA CS, a. s.
oblast Morava, závod Zlín
Louky 330, 763 02 Zlín
tel.: +420 577 116 911
fax: +420 577 116 912
e-mail: eurovia-zlin@eurovia.cz
www.eurovia.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři