VRV a.s. - odborník na vodohospodářskou problematiku

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., je nepochybně jednou z firem s nejstarší tradicí v oboru inženýrských služeb v investiční výstavbě, která kdy v České republice působila (dříve jako státní podnik). V době působení státního investora lze za jejím působením jmenovat především realizaci Vltavské kaskády, Labské vodní cesty a všech významných vodních nádrží v ČR.

VRV a.s. - odborník na vodohospodářskou problematiku

I když se její zev zdá zavádějící, zdárně a ke spokojenosti investorů se zhostila i řízení projektů výstavby takových investičních záměrů, jako jsou například: Odsíření elektrárny Prunéřov II, Odsíření elektrárny Mělník I, Vojenská nemocnice Střešovice nebo nová administrativní budova ČÚZAK. Kromě výstavby dopravní infrastruktury zasáhla svým působením do všech oblastí stavební činnosti.

Hlavním oborem jejího působení ale zůstává řízení investičních projektů v oblasti vodohospodářské. Zvláště v posledních letech, v období spolufinancování vodohospodářských projektů v ČR z přístupových fondů a Fondu soudržnosti, můžeme konstatovat, že VRV a.s., zajišťovalo převážně v řídících funkcích až 50 procent těchto projektů. Z nejvýznamnějších projektů, financovaných z těchto zdrojů, které jsou ve fázi zdárného ukončení, eventuálně schvalování závěrečné zprávy, si za poslední období dovolujeme uvést:


Rekonstrukce stokové sítě Žďár nad Sázavou 250 mil. Kč
Lužická Nisa 330 mil. Kč
Monitorování hydrosféry v ČR 510 mil. Kč
Odkanalizování obcí v povodí Radbuzy 857 mil. Kč
Bratislava - protipovodňová ochrana 930 mil. Kč
Znojmo - rekonstrukce kanalizace 614 mil. Kč
Rekonstrukce stokové sítě Olomouc 1 300 mil. Kč
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy 650 mil. Kč
Zlepšení kvality vody v oblasti soutoku Bečvy a Moravy 580 mil. Kč
Projekt čistá Cidlina 625 mil. Kč
Vyškov 620 mil. Kč
Stoková síť města Brna 1 750 mil. Kč


Jedním z největších projektů, ročných na organizaci výstavby, byl projekt Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy - projekt CCI 2004/CZ/16/C/PE/015

Je nutné si uvědomit, že vzdálenost od jednoho staveniště ke druhému podél řeky Radbuzy přesáhla 80 km. Při výstavbě byl proto i unikátně užit v českých podmínkách informační internetový systém, který umožňoval všem účastníkům výstavby, tj. řídícím orgánům Fondu soudržnosti, zhotoviteli, správci stavby, objednateli i všem zástupcům samosprávy, okamžitou informovanost o stavu výstavby - zápisy z kontrolních dnů, doklady, fotodokumentace.

Program odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy zasahoval do 3 bývalých okresů dnešního Plzeňského kraje (okres Plzeň-jih, Plzeň-sever, Domažlice). Týkal se obcí, které svojí velikostí a počtem obyvatel nejvíce ovlivňují kvalitu vody v řece Radbuze - Chotěšov, Holýšov, Stod, Líně, Zbůch, Dobřany, Horšovský Týn, Poběžovice, Bělá nad Radbuzou.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit kvalitu vody v řece Radbuze - zajištěním čištění odpadních vod a zvýšením kvality vypouštěných vod dle norem Směrnice č. 91/271 EEC a její novely č. 98/15/EC. V jednotlivých obcích to znamenalo vybudovat nové splaškové kanalizace, dále rekonstruovat části jednotné kanalizace, splaškové kanalizace, rozšířit a zrekonstruovat stávající čistírny odpadních vod.

Objednatelem celého projektu byl svazek obcí Mikroregion Radbuza. Projekt byl financován ze 75 % procent Evropskou unií (výše podpory max. 18 120  750 EUR). Zbývajících 25  % bylo kryto z vlastních prostředků obcí zúčastněných na projektu a z prostředků státu - ČR (MŽP). Celkové klady projektu činily 857 538 202,50 Kč. Zhotovitelem bylo Sdružení-kanalizace Mikroregion Radbuza, jehož vedoucím byla společnost Metrostav, a.s. a dalšími členy společnosti Stavby silnice a železnic, a.s., OHL ŽS, a.s. a Berger Bohemia a.s. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zde vystupoval jako vedoucí sdružení zajišťujícího funkci správce stavby.

V rámci celého projektu bylo položeno 42 807 m nové gravitační kanalizace a zrekonstruováno 13 360 m stávajících kanalizačních řadů. Pro napojení většího počtu obyvatel bylo realizováno 25 čerpacích stanic včetně přenosu dat na dispečink a položeno 7 457 m výtlačných řadů. Realizací projektu bude umožněno připojení dalších 9050 obyvatel na stokovou síť.
Čistírny odpadních vod, kterých se rekonstrukce a rozšíření týkala, svými objemy a technologickým zařízením již nesplňovaly kritéria přijatá ve Směrnicích. Byly realizovány opravy a doplňovány objekty hrubého předčištění a mechanického čištění, biologického čištění, kalového a chemického hospodářství, doplněny systémy přenosu dat.

Kromě rekonstrukcí stavebních objektů a výstavby nových, pro zajištění dostatečné objemové kapacity, se měnila i součas technologická zařízení a to v rozsahu dle potřeby konkrétní ČOV v 8 lokalitách. Obecně lze konstatovat, že byly instalovány v částech hrubého předčištění nové lapáky štěrku, písku, pračky písku včetně separátorů. V biologických částech pak nové provzdušňovací systémy, míchadla a zařízení pro shrabování kalu. Pro likvidaci kalů a zajištění jejich hygienizace byly instalovány mimo jiných zařízení nové odstředivky, dávkovače vápna, biologické filtry. Pro zajištění trvalého dohledu nad provozem jednotlivých technologických zařízení byly na ČOV instalovány řídící systémy s přenosy dat na operátorská pracoviště provozovatele, vzdálený dispečink nebo hlášení o poruchách na GSM systém (telefonní číslo obsluhy).
Dokončením celého systému odkanalizování a čištění OV v 9 obcích, které se zúčastnily "Projektu", byly vytvořeny podmínky pro zajištění kvality vody v řece Radbuze i podzemních vod. Nemalým přínosem je i zvýšení úrovně bydlení v obcích.

Všechny tyto aspekty se pochopitelně kladně projeví i v přístupu občanů k otázkám týkajících se zajištění a ochrany životního prostředí. Je to vklad pro budoucí generace, které zajisté ocení snahu současných zástupců obcí o rozvoj dané oblasti. Projekt byl dokončen v roce 2008 a dle našich informací se i zkušební provozy na vybudovaných ČOV blíží ke zdárnému ukončení a uvedení do trvalého provozu. Ani zde však neskočila činnost VRV a.s. V podmínkách operačních programů Životního prostředí pokračuje spolupráce s investory, zástupci měst a obcí na vypracování dalších žádostí na podporu nejen vodohospodářských investic podporovaných z fondů EU, například pro Třeboň, Domažlice, Výmyslice, Moravskou Třebovou, Zvíkovské Podhradí, Linhartice, Dobrou, Radiměř, Příbram, ČHMÚ, Kašperské Hory, Starý Plzenec, Český Krumlov a další.

Již v tuto chvíli se odborníci VRV a.s. těší na další spolupráci s Vámi.


VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
břežní 4, 150 56 Praha 6
tel.: 257 328 053, fax: 257 319 394
e-mail:
vrv@vrv.cz, web: www.vrv.czVyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři