Nová mostní technologie u závodu Eurovia CS, a.s. v Řevnicích zvýší kvalitu i rychlost výs

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny pan Ing. Petr Klimeš, vedoucí ÚTP závodu

Nová mostní technologie u závodu Eurovia CS, a.s. v Řevnicích zvýší kvalitu i rychlost výs

Výrobní závod společnosti Eurovia CS, a.s., se sídlem v Řevnicích je dnes nejen tradičním výrobcem a dodavatelem hotových prefabrikovaných dílců pro segment dopravních staveb, ale řadí se také mezi významné dodavatele kompletních mostních konstrukcí působících na území ČR i SR. V loňském roce jsme na stránkách našeho časopisu měli možnost představit originální realizaci protihlukové stěny v Chrastavě na Liberecku, kterou závod v Řevnicích zajišťoval. Stěna byla sestavena ze dvou typů panelů s různým žebrováním, přičemž u některých panelů byl v jejich středu vynechán kruhový prostor a do něj byl následně vsazen znak města.
V letošním roce jsme se zeptali vedoucího technické podpory závodu, pana Ing. Petra Klimeše, jak se v posledních letech u závodu rozvíjel výrobní program v oblasti železobetonových předpjatých prefabrikátů. Ten nám v úvodu řekl:


Ve výrobním programu závodu Řevnice je řada systémů prefabrikátů pro mostní konstrukce. Například systém prefabrikovaných (železobetonových nebo předpjatých) nosníků T93 se používá od roku 1993 pro mosty na pozemních komunikacích, pro železniční mosty od roku 1996. Těchto nosníků bylo vyrobeno přes 500 kusů. Nosníky se používají v rozpětích od cca 10 m do 30 m. Byly navrženy ve spolupráci s mostařskou projekční kanceláří PONTEX.
Ve spolupráci se stejnou projekční kanceláří byl připraven v roce 1999 nový typ nosníků PETRA. Tento typ má vylehčený tvar příčného řezu oproti nosníkům T93. Nosníky jsou proto výhodnější na větší rozpětí. Používají se od rozpětí cca 24 m, až do rozpětí přes 30 m.
Oba dva tyto typy nosníků jsou určeny pro mostní konstrukce se spřaženou monolitickou deskou.
Mimo to závod Řevnice vyrábí prefabrikované železobetonové klenbové konstrukce TOM2 určené pro přesypané mostní objekty. S přesypanými mosty jsou u firmy dlouhodobé zkušenosti. První přesypané mosty typu TOM navržené projekcí SSŽ (nyní Eurovia) byly zhotoveny již před více než 30 lety. Projektantem objektu TOM z roku 1979 na trati Třebušice - Chomutov, uvedeného na fotografii, byl Ing. Cieslar. (Ing. Cieslar byl rovněž i projektantem největších konstrukcí TOM2, vybudovaných v poslední době.) Objekty TOM se vyznačovaly velkou ekonomičností konstrukce. Tehdejší způsob vyhodnocování staveb však spíše vyhovoval větším objemům materiálu než technicky náročnějšímu řešení. Rozmach systémů prefabrikovaných přesypaných mostů proto nastal po roce 1996 u konstrukcí TOM2.
Na průřezy TOM2 vhodné od podchodů až po dálniční tunely navázal typ TOM 2 S0, původně zaměřený na rekonstrukce menších železničních mostů. Tento typ umožňuje výstavbu zasouváním připravené zaizolované konstrukce do již nevyhovujícího mostu. Po vyplnění prostoru mezi oběma konstrukcemi přebírá zatížení nový most. Výstavba může tedy proběhnout bez omezení provozu. K dispozici je 7 průřezů vhodných pro rekonstrukce i pro zcela nové objekty, silniční, železniční mosty, kolektory atd.
Mimo těchto standardních typů se vyrábějí atypické prefabrikované konstrukce pro deskové mosty, určené především pro velmi rychlou výstavbu železničních mostů.
Vyrábějí se rovněž rámové prefabrikáty pro železniční podchody a další atypické prefabrikáty.
Nejnovějším typem jsou rámové prefabrikáty VIA RP. Jedná se o komplexní systém rámových prefabrikátů pro převádění menších vodotečí nebo inženýrských sítí pod komunikacemi nebo pod železnicí. Systém zjednodušuje a zrychluje nejenom výstavbu objektů, ale výrazně i projektovou přípravu objektů. Prefabrikáty se budou využívat jako výrobek dle katalogu.
Mimo uvedených prefabrikátů pro výstavbu mostů závod Řevnice vyrábí mnoho typů dalších prefabrikátů pro pozemní komunikace.

Jakými dalšími technologiemi pro výstavbu mostů disponujete?

Mimo výrobu a výstavbu mostů z prefabrikátů provádí náš závod Řevnice i monolitické mosty.
Pro výstavbu se využívají skruže různých typů. Příklady některých používaných systémů jsou patrné z fotografií. Často se jednalo o velmi složité konstrukce, kde bylo nutno řešit nejenom problémy se založením, ale i komplikovaná přemostění komunikací pod budovaným mostem apod. Zmínku zasluhují výsuvné skruže, příklady skruží využívaných  závodem Řevnice jsou dokladovány rovněž na fotografiích.
Nejnovějším typem skruže je výsuvná skruž firmy BERD využívající předpětí. Využití předpětí u ocelových konstrukcí není v ČR v poslední době ojedinělé a je navrženo i na jiných konstrukcích závodu Řevnice. V případě skruže je hlavním přínosem předpětí omezení průhybů. Průhyby skruže jsou podstatným limitujícím parametrem pro návrh a pro větší rozpětí vycházejí u klasické skruže již nepřijatelně velké průhyby, případně by musela být konstrukce velmi tuhá, těžká a obtížně využitelná.

Podařilo se Vám již výhody výsuvné skruže firmy BERD uplatnit na některých stavbách?

Ano. Při výstavbě mostu SO 205 na komunikaci R1 na Slovensku, kde využití nového systému umožňuje budovat most bez náročných mezipodpor. Most má délku cca 1 km, rozpětí standardních polí je 69 m. To je umožněno novým systémem skruže. Klasické posuvné skruže umožňují nasazení cca do 40 m (max. 50 m). Výhodou nového řešení je redukce množství podpor, ať už definitivních nebo provizorních, zrychlení výstavby atd. Most se staví dle projektu SHP - projektant Ing. Novotný Ph.D. Zatížení na skruž je zde navíc nadstandardní, protože rychlostní komunikace bude celá vedená po jednom mostě, ne jak je obvyklé, každý směr dálnice/rychlostní komunikace po samostatné mostní konstrukci.
Souběžně firma EUROVIA CS připravuje nasazení druhé moderní výsuvné skruže využívající aktivního předpětí. Jedná se o menší systém navržený pro rozpětí cca 42 m. Tato skruž je navržena pro klasickou dvoutrámovou mostní konstrukci velmi vhodnou pro nasazení výsuvné skruže.
Výhody výsuvných skruží jsou zřejmé, umožnění výstavby mostu bez zásahu do terénu pod mostem, bez omezení provozu pod mostem, není nutno řešit založení skruže, často velmi obtížné, technicky a ekonomicky náročné. U nového systému dochází evidentně ke zlepšení kvality a zjednodušení návrhu, omezení deformací a u větších rozpětí, které umožňují nové skruže, zvýšení rychlosti provádění, redukci počtu etap - přesunů skruže, technologických přestávek apod.

Děkujeme za rozhovor
Ivo Románek


EUROVIA CS, a.s.
závod Řevnice
Rybní 795, 252 30 Řevnice
tel.: +420 257 888 201
fax: +420 257 721 781
www.eurovia-z9.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři