COLAS CZ – generální dodavatel silničního stavitelství v ČR

Společnost COLAS CZ, a. s. působí v České republice jako generální dodavatel dopravního a inženýrského stavitelství. Hlavním těžištěm COLAS CZ jsou standardní práce silničního stavitelství – výstavba, rekonstrukce, opravy a ostatní práce na pozemních komunikacích a mostech.

COLAS CZ – generální dodavatel silničního stavitelství v ČR

Také se zabývá výstavbou a rekonstrukcemi inženýrských sítí a výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou železničních a tramvajových tratí a vleček. Další činností COLASu CZ jsou těžba kamene a výroba drceného kameniva, výroba modifikovaných asfaltů a především asfaltových směsí. V neposlední řadě pak vlastní laboratoře, které provádí širokou škálu zkoušek asfaltových směsí, kameniva, asfaltů, zemin, betonu a konstrukčních vrstev vozovek. Společnost COLAS CZ, a. s. je součástí skupiny COLAS, světového lídra v oboru silničního stavitelství. S celkovým počtem 57 000 zaměstnanců COLAS celosvětově působí v 50 zemích všech pěti kontinentů, kde ročně realizuje cca 80 000 projektů. V České republice dosáhly tržby samotné firmy COLAS CZ, bez dceřiných společností, 4 miliard korun. Společnost zaměstnává více než tisíc lidí.

Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi
Komunikace Severovýchodní tangenty vede od Bondy centra a autobusového nádraží mezi starým a novým závodem Škodovky souběžně s jičínskou železniční tratí k nákupnímu centru na východě města, kde se napojí na okružní křižovatku a rychlostní silnici R10. Jejím cílem je odlehčit dopravě na jiných frekventovaných komunikacích v okolí, zejména na Jičínské ulici a třídě T. G. Masaryka.

Objednatel: Středočeský kraj
Financováno: SFDI
Projektant: Ing. Jindřich Jirák, CR Project
Zhotovitel: Sdružení  SVT MB (vedoucí sdružení
COLAS CZ, a. s., člen sdružení Metrostav a. s., H-INTES s. r. o.)
Technický dozor investora: Pragoprojekt, a. s.
Cena stavby: 224,1 mil. Kč
Zahájení stavby: listopad 2012
Uvedení do provozu: listopad 2015
Počet stavebních objektů: 36 (komunikace, přeložka železniční trati vč. vlečky, přeložka Zalužanské vodoteče, silniční a železniční most, opěrné stěny, kanalizace, vodovod, přeložka stávající kanalizace DN 1400, přeložky horkovodu, VTL plynovodu, sdělovacích vedení, slaboproudé rozvody, veřejné osvětlení, oplocení, sadové úpravy, a další)
Délka komunikace: 1,49 km plus kruhový objezd
Šířka komunikace vč. cyklostezky a chodníků:  28,3 m (čtyrpruh), 13,8 m    (od železničního přejezdu po konec stavby)
Délka překládaného úseku železniční trati: 0,897 km.

II/210 Západní obchvat Sokolov–Svatava (III. etapa)
Stavba řeší západní obchvat města Sokolova a obce Svatava. Skládá se ze dvou přeložek silnic II. třídy, které jsou doprovázeny vyvolanými přeložkami dalších komunikací a sítí technické infrastruktury. Stavba řeší přeložku silnice II/210, která je v současné době vedena centrální částí města Sokolova, trasa nové přeložky je vedena po západním okraji města od křižovatky Chebská po křižovatku Kraslická. Na ni navazuje přeložka silnice II/181, která je vedena v trase stávající železniční trati Sokolovské uhelné a. s. a navazuje na již realizovaný obchvat Sokolov – Královské Poříčí. Přeložka obou silnic II. třídy je navržena v kategorii S9,5. Délka přeložky II/210 je 1,7  km, délka přeložky II/181 je 1,73 km. III. etapa řeší pokračování přeložky silnice II/210 v úseku od konce I. etapy, tj. od sjezdu na silnici III/21029 po okružní křižovatku v ul. Kraslická (II. etapa). Pokračování přeložky silnice II/210 začíná mostem SO 202 přes silnici III/21029, železniční zhlaví trati ČD a řeku Svatavu a končí napojením na již zrealizovanou okružní křižovatku v ul. Kraslická. Délka přeložky silnice II/210 řešené v rámci III. etapy je 594 m. Délka mostu je 310,40 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažený ocelobetonový spojitý nosník o 7 polích (36+45+45+45+45+45+36). Spodní stavbu tvoří masivní monolitické železobetonové pilíře, masivní monolitické železobetonové opěry s rovnoběžnými křídly a hlubinné založení na pilotách.

Termín zahájení: říjen 2015
Uvedení do provozu:  březen 2018

I/34 BOŽEJOV–ONDŘEJOV–PELHŘIMOV
V letošním roce pokračuje na silnici první třídy číslo 34 stavba obchvatu kolem Ondřejova a Ústrašína, která je momentálně největší dopravní novostavbou na Vysočině. Na výstavbě se podílí sdružení firem Swietelsky stavební s. r. o., STRABAG a. s. a COLAS CZ, a. s. Vedoucí účastník sdružení, firma Swietelsky, má 34 %, COLAS CZ a Strabag mají 33 %, náš podíl na ceně je tedy zhruba 148 milionů korun. Každá z uvedených firem má na starosti úsek dlouhý přibližně 1,8 km, přičemž firma ­COLAS CZ má počáteční úsek s nejdelším mostem, tj. obchvat obce Ústrašín. V současné době probíhají práce na zemních tělesech, vedlejších objektech a dokončovací práce na spodních stavbách mostů. Do letošní zimy by podle harmonogramu na komunikacích měly být hotovy podkladní vrstvy z asfaltobetonu a na mostech veškeré nosné konstrukce a přechodové oblasti.

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava
Zhotovitel: Sdružení Božejov (vedoucí sdružení
Swietelsky stavební s. r. o., člen sdružení STRABAG a. s., COLAS CZ, a. s.
Cena stavby dle smlouvy: 448,1 mil. Kč bez DPH
Celkový objem zemních prací: výkopy 314 888 m3, násypy 301 378 m3
Délka hlavní trasy: 5 397 m
Plocha vozovek: 60 500 m2
Počet mostů: 9 v celkové délce 211 m; tři jsou ocelové, takzvané tubosidery, zbytek jsou betonové mosty včetně největšího, čtyřpolového
Zahájení stavby: duben 2015
Uvedení do provozu: srpen 2017
Dokončení: listopad 2017

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel.: +420 286 003 511
e-mail: colas@colas.cz , www.colas.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři