Dálnice D3, stavba 0305-I Voračice – Nová Hospoda

Návrh rozvoje dopravních sítí v České republice z roku 1999, stanovil konečný rozsah dálnic a rychlostních silnic. Ve směru z Prahy na jih byla v tomto dokumentu zakotvena trasa dálnice D3 s pokračováním jižně od Českých Budějovic na státní hranici s Rakouskem.

Dálnice D3, stavba 0305-I Voračice – Nová Hospoda

Jedná se o významný tah, který po svém dokončení zajistí nejen kvalitní spojení Prahy a středních Čech s Jihočeským krajem, ale zajistí dokonalou vazbu i na navazující komunikační síť Rakouska a Spolkové republiky Německo. Po dálnici D3 je vedena evropská mezinárodní silnice E55 a po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu 2004 se stala součástí transevropské silniční sítě Unie TEN-T.

Ke konci roku 2015 začalo zpracování Dokumentace pro územní řízení úseku dálnice D3 od začátku dálnice v místě křížení s Pražským okruhem až po Novou Hospodu, kde začíná již zprovozněný úsek stavby 0305-II Nová Hospoda – Mezno.

Současně se zpracovává DÚR pro 5 staveb dálnice D3 a to:
•    Stavba 0301
Praha – Jílové
•    Stavba 0302
Praha – Hostěradice
•    Stavba 0303
Hostěradice – Václavice
•    Stavba 0304
Václavice – Voračice
•    Stavba 0305-I
Voračice – Nová Hospoda

Celková délka připravovaného úseku D3 od Prahy až po Novou Hospodu je 58,5 km.

Stavba 0305-I Voračice – Nová Hospoda
Výchozím podkladem pro technické řešení byla Technická studie zpracovaná v roce 2015. Následovalo prověření polohy trasy s územními plány. Dalšími podklady byly všechny potřebné průzkumy dané vyhláškami a technickými předpisy.
Stavba 0305-I navazuje na stavbu 0304 Václavice – Voračice v km 45,900. Konec stavby 0305-I je v km 62,400 u Nové Hospody, kde navazuje na již zprovozněný úsek stavby 0305-II Nová Hospoda – Mezno.

Celková délka stavby 0305-I je 16,5 km. Trasa dálnice D3 je navržena v kategorii D 27,5/120.
Stavbu lze rozdělit z hlediska napojení na místní komunikační síť na dva úseky. První úsek je mezi MÚK Voračice a MÚK Loudilka. Druhý úsek je mezi MÚK Loudilka a Novou Hospodou.

Úsek Voračice – Loudilka
Území je zde výškově velmi členité, pravidelně se v trase střídají zářezy i násypy. Maximální podélný sklon je 4 %. V tomto úseku dlouhém 6,8 km jsou 4 velké mosty přes údolí a vodoteče. V km 46,166 je první most přes bezejmennou vodoteč délky 230 m. Dalším mostem je most přes údolí potoku Mastník v km 47,885 délky 254 m. Následuje most přes bezejmennou vodoteč a biokoridor v km 51,261 délky 150 m a most přes Divišovský potok v km 51,652 délky 230 m.
Dále je v tomto úseku 5 malých mostů přes polní cesty a silnici III/12138 a jeden nadjezd pro polní cestu.
Dle dopravního modelu pro rok 2050 bude intenzita provozu mezi MÚK Voračice a MÚK Loudilka 23692 všech vozidel za 24 hodin, z toho bude 2500 těžkých nákladních vozidel.

Úsek Loudilka – Nová Hospoda
Druhý úsek začínající MÚK Loudilka a končící napojením na stavbu 0305-II u Nové Hospody je dlouhý 9,7 km. Charakter území se nemění oproti předchozímu úseku, díky členitosti se zde také střídají zářezy a násypy. Maximální podélný sklon je 4 %.
V tomto úseku se nachází 4 velké mosty. První most délky 442 m je v km 55,512 navržen přes biokoridor, místní vodoteče a polní cestu. Druhý most v km 57,401 je nejdelším mostem celé stavby 0305-I a má délku 918 m. Překlenuje stavbu modernizace trati Sudoměřice - Votice, silnici třetí třídy a biokoridor podél potoku Mastníku. Zbývajícími mosty jsou most v km 59,446 přes údolí délky 442 m a most v km 60,746 přes polní cestu a biokoridor délky 226 m.

Dle dopravního modelu pro rok 2050 bude intenzita provozu mezi MÚK Loudilka a MÚK Mezno 19572 všech vozidel za 24 hodin, z toho bude 2363 těžkých nákladních vozidel.

MÚK Loudilka
Mimoúrovňová křižovatka Loudilka je navržena jako osmičkovitá. Větve MÚK jsou napojeny na přeloženou silnici II/121 přes okružní křižovatky. Přeložka II/121 je navržena tak, aby mohla být vedena dále mimo zástavbu a navazovala na obchvat Heřmaniček.

MÚK Mezno
Mimoúrovňová křižovatka Mezno je navržena také jako osmičkovitá. Na přeložku silnice I/3 jsou větve MÚK napojeny přes dvě stykové křižovatky. Silnice I/3 bude přeřazena do silnic II. třídy pod číslem II/603.

Pro odvedení dešťové vody z vozovky je navržena dešťová kanalizace. Dešťová kanalizace je zaústěna do dešťových a usazovacích nádrží, kde bude přečištěna od znečisťujících látek a poté převedena do retenčních nádrží, které slouží k regulovanému vypouštění do recipientů.

Rozsah protihlukových opatření je navržen na základě závěrů hlukové studie. Jsou projektovány protihlukové betonové stěny opatřené absorpční vrstvou a protihlukové valy, které budou plnit současně krajinotvornou funkci.
Prostupnost území je zajištěna přeložkami a mosty na příčných kříženích s polními cestami a silnicemi.
Dálnice D3 bude vybavena informačním systémem. Po dokončení zemních prací budou svahy výkopů, násypů a zemních valů ohumusovány a osety, bude provedena výsadba vhodné zeleně. Stavba vyvolá přeložky inženýrských sítí. V rámci přípravy staveniště bude provedena demolice dvou obytných objektů.

ZÁVĚR
Význam a přínos středočeské dálnice D3 byl několikrát potvrzen předchozími studiemi a multikriteriálním hodnocením. Dálnice D3 doplní chybějící kvalitní a bezpečné propojení mezi zprovozněnou stavbou 0305-II a Pražským okruhem. Dopravní význam potvrzuje i dopravní model z dubna 2015, ze kterého vyplývá, že dálnice D3 ulehčí ve výhledovém roce 2050 dálnici D1 v úseku mezi Pražským okruhem a Mirošovicemi o cca 14 tisíc voz/24 hod, silnici I/3 mezi Benešovem a Voticemi až o 17 tisíc voz/24 hod a dálnici D4 v úseku od Prahy k Mníšku pod Brdy o cca 5 tisíc voz/24 hod. Neméně důležitým a nelehkým úkolem investora, dodavatelů stavby a projektantů bude zajištění toho, aby negativní dopady jak stavby, tak i budoucího provozu na životní prostředí a obyvatele regionů, přes které dálnice D3 prochází, byly co nejmenší, případně se snažit o jejich co možná největší eliminaci v souladu se Stanoviskem k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaném Ministerstvem životního prostředí dne 1. 2. 2012.

Celková délka úseku stavby D3, 0305-I: 16,5 km
Počet mostů: 24
Počet MÚK: 2
Výhledová intenzita, rok 2050: 19 572 – 23 692 voz/24 hod.
Předpokládané investiční náklady: 11 618 761 tis. Kč (s DPH)
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant DÚR stavby 0305-I: VPÚ DECO PRAHA a.s.

VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6, tel. 220 188 301,
www.vpupraha.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři