15 let tvrdé dřiny společnosti Transbeton s.r.o.

Společnost TRANSBETON s. r. o. vznikla, podobně jako mnoho dalších firem, bez jakékoliv předchozí historie, ať vlastnické či oborové. Byla založena na základě odhodlání jejího vlastníka, Ing. Zdeňka Ohniště, podnikat v tomto oboru bez předchozích zkušeností, majetkových restitucí či privatizací.

15 let tvrdé dřiny společnosti Transbeton s.r.o.

Postupným naplňováním strategických cílů expanze, modernizacemi původních zastaralých technologií betonáren, rozšiřováním vlastního vozového parku domíchávačů a dodáváním kvalitních výrobků a služeb, mj. i pro ŘSD, si tato společnost zasloužila své místo na výsluní společně s nadnárodními koncernovými konkurenty. Společnost k dnešnímu dni vlastní a provozuje 8 betonáren a 20 domíchávačů a z titulu vlastnického propojení osob ve skupině je součástí tzv. koncernu ZEPIKO GROUP, jehož zakládajícím členem je těžební společnost ZEPIKO spol. s r. o. podnikající v oblasti těžby a zpracování štěrkopísku, pronájmu a obchodu s nemovitostmi.

Modernizace technologií za uplynulých 12 měsíců:

Mikulov
V červnu 2014 byla zprovozněna nová betonárna v Mikulově, na ulici Pod Nádražím. Původní betonárna SB 30 s hvězdicovou skládkou kameniva a přihrnovačem byla odstraněna, na jejím místě byla postavena moderní horizontální betonárna o kapacitě záměsi 2,0 m3 hotového betonu a o výkonu
75 m3/hod, se zakopaným 5komorovým řadovým zásobníkem, cementovým hospodářstvím pro 4 druhy pojiv a velkokapacitními venkovními skládkami kameniva. Po dobu výstavby byli zákazníci obsluhováni ve vší spokojenosti z betonárny Hustopeče. V současné době tato betonárna úspěšně konkuruje v dodávkách betonu i v Rakousku.

Skalice nad Svitavou
V říjnu 2014 byl na přání nájemce ukončen dlouholetý pronájem betonárny typu SB 20 s hvězdicovou skládkou kameniva a přihrnovačem ve Skalici nad Svitavou. Společnost TRANSBETON s. r. o. tuto betonárnu začala provozovat bezprostředně od listopadu 2014 a od stejného okamžiku zahájila vnitroareálovou modernizaci inženýrských sítí a přípravu na výstavbu nové betonárny. V nejbližších dnech bude připravena pro zprovoznění nová horizontální betonárna o kapacitě záměsi 2,0 m3 hotového betonu a o výkonu 80 m3/hod, s 5komorovým řadovým zásobníkem, cementovým hospodářstvím pro 4 druhy pojiv a velkokapacitními venkovními skládkami kameniva. Po dobu výstavby jsou zákazníci obsluhováni bez jakéhokoliv omezení z původní betonárny nebo z betonárny Brno. Betonárna bude svou výrobní kapacitou schopna saturovat požadavky zákazníků v regionu severně od Brna až po Svitavy.

Kroměříž
Od května t. r. probíhá výstavba nové moderní horizontální betonárny v Kroměříži, na ul. Kotojedská. Společnost zakoupila část průmyslového areálu v přímém sousedství této ulice s úmyslem vystavět betonárnu o kapacitě záměsi 2,0 m3 hotového betonu a o výkonu 75 m3/hod, se zakopaným 5komorovým řadovým zásobníkem, cementovým hospodářstvím pro 4 druhy pojiv, velkokapacitními venkovními skládkami kameniva a zcela nový areál včetně recyklačního zařízení. Původní betonárna SB 20 s hvězdicovou skládkou kameniva a přihrnovačem  bude v průběhu t. r.  odstraněna. Po dobu výstavby jsou zákazníci obsluhováni ve vší spokojenosti ze stávající betonárny, příp. z betonárny Holešov.

Dodávky betonu CB I pro stavby ŘSD v období 2014 - 2015 – oprava dálnice D2:

Úsek 16,2 – 19,2 km vpravo (Brno – Břeclav)
V období duben – květen 2014 společnost TRANSBETON s. r. o. dodávala cementobetonový kryt (CB I) pro horní a spodní vrstvu. Dodávky betonu byly zajišťovány z betonáren Brno a Hustopeče a tuto zakázku lze hodnotit jako dodavatelsky úspěšnou a to jak po stránce výrobní, logistické, tak i po stránce jakosti.

Úsek 19,2 – 24,2 km vpravo (Brno – Břeclav)
V současné době probíhá rekonstrukce CB vozovky na dalším, navazujícím úseku dálnice D2. Společnost TRANSBETON s. r. o. bude participovat v dodávkách CB I z betonárny Hustopeče a to pro vrchní vrstvu vozovky. Tyto dodávky CB I budou uskutečněny v průběhu měsíce června t. r., po dobu dodávek CB I na rekonstrukci D2 budou zákazníci obsluhováni z betonáren Mikulov nebo Brno. Rekonstrukce prováděná v tomto úseku, oproti loňské rekonstrukci, zahrnuje mj. i výměnu stabilizační vrstvy. Za úspěch lze považovat i skutečnost, že těžební společnost ZEPIKO spol. s r. o. prostřednictvím pískovny Žabčice zajišťuje dodávky kameniva jak pro stabilizační vrstvu, tak pro CB I do spodní vrstvy.

Vývoj litých podlahových potěrů (LPP)
Lité podlahové potěry na cementové bázi lze charakterizovat jako velmi tekutou směs kameniva, cementu, vody, přísad a příměsí určenou pro aplikaci do vodorovných konstrukcí v aplikačních tloušťkách cca 40-80 mm. Tyto materiály jsou velice snadno zpracovatelné a jsou vhodné pro aplikaci do suchého, a na rozdíl od materiálů na bázi sádry, do prostředí vlhkého.  
Pro docílení požadovaných parametrů je nutno vždy dodržet zejména následující technologická opatření:
•    minimální a maximální teplotu při pokládce a následujících minimálně 7 dní (teplota místnosti) musí být v rozmezí  5-25 °C;
•    musí být zabráněno průvanu v době tuhnutí (riziko nerovnoměrného vysychání povrchu a s tím související vznik smršťovacích trhlin);
•    po dobu zrání potěru musí být zamezeno přímému slunečnímu osvitu a to z důvodu možného nerovnoměrného vysychání směsi. Proto je vhodné okna a otvory, přes které přes den svítí slunce, zaclonit.
•    okrajové dilatační pásy (≥ 8 mm, vždy podle velikosti místnosti) musí být umístěny na všech vzestupných částech, jako jsou stěny, sloupy, topení apod., důležitá je i řádná pokládka separační vrstvy;
•    za účelem snížení rizika nadměrného odparu vody je nutné provedení parotěsného postřiku povrchové vrstvy;
•    maximální velikost jednotlivých stran dilatačních celků by neměla překročit 4 metry současně poměr stran by měl být maximálně 1:2.

Společnost TRANSBETON s. r. o. v současné době vyrábí a dodává litý podlahový potěr v pevnostní třídě C 16/20. S ohledem na skutečnost stále rostoucí poptávky po vyšších pevnostních třídách začala společnost pracovat na vývoji pevnostních tříd C 20/25 a C 25/30. Zvyšování pevnostních charakteristik u těchto materiálů je vždy spojeno s rizikem vzniku nežádoucích vad a poruch (smršťovací trhliny a dotvarování). Za účelem jejich eliminace bude ve spolupráci s Akreditovanou zkušební laboratoří při ÚTHD FAST VUT v Brně prováděn vývoj a následné dostatečné množství dlouhodobých zkoušek s cílem vybrat nejvhodnější receptury a ověřit funkčnost nových produktů.

Betonová kalkulačka na www.transbeton.com
Potřebujete rychlou, orientační cenovou kalkulaci konstrukč­ního betonu včetně dopravy pro Vaši stavbu? Spěcháte a nechce se Vám čekat na formální cenové nabídky? Využijte Betonovou kalkulačku společnosti TRANSBETON s. r. o. na webových stránkách
http://www.transbeton.com/betonova-kalkulacka. Ceny betonů vč. dopravy jsou již po slevě a korespondují s průměrnými nabídkovými cenami v dané lokalitě příslušné betonárny, dle interní statistiky společnosti.

Transbeton s.r.o.
Slovanské nám. 9, 612 00 Brno
tel.: + 420 541 242 598, + 420 541 242 599
e-mail:info@transbeton.cz
www.transbeton.cz

Firma
NAŠI PARTNEŘI Další partneři