20 let zkušeností na mostech v ČR

Společnost Sika CZ, s. r. o. je dceřinou společností švýcarského výrobce specializovaných stavebních hmot Sika AG a na českém trhu působí od roku 1993. Ale již mnohem dříve se využívaly materiály od společnosti Sika na stavbách v Československu.

20 let zkušeností na mostech v ČR

Dlouhodobé zahraniční know-how nejen v oblasti výstavby a sanací inženýrských staveb, ale i chladicích věží, vodních děl a dalších od začátku 90. let začalo využívat stále více firem a investorů.
Dnes společnost Sika představuje dodavatele kompletních a prověřených řešení na opravu, ochranu a izolaci mostních a tunelových objektů a od roku 2010 vyrábí sanační malty a další materiály ve výrobním závodě v ČR. Typem výstavby lze snadno rozdělit konstrukce na novostavby nebo rekonstrukce. Obě fáze životnosti konstrukce vyžadují specifický přístup a vlastně již fáze výstavby významně ovlivňuje budoucí stav a náročnost údržbových prací. Společnost Sika má ve svém portfoliu několik unikátních technologií, které významně prodlouží cyklus údržby již ve fázi výstavby a v kombinaci s dalšími materiály pak i ve fázi sanace konstrukce.

Hydrofobní impregnace
Hydrofobní impregnace je hojně používanou ochranou nových i stávajících železobetonových konstrukcí. Nejčastěji v kombinaci s ochrannými nátěry vytváří komplexní ochranu před vodou a v ní rozpuštěnými agresivními látkami. Avšak i samostatně použitá hydrofobní impregnace může mít životnost přesahující 10 let. V dosavadní praxi se bohužel uplatňují pouze impregnace s nižší životností z důvodů nižších počátečních nákladů, avšak s nepoměrně kratší životností.

Hydrofobní impregnace jsou z podstaty silikony. Základním stavebním kamenem je oxid křemičitý a další organické sloučeniny, které určují výsledné vlastnosti impregnace. Oxid křemičitý zajišťuje přídržnost k podkladu, který jej rovněž obsahuje. Organické sloučeniny zůstávají na povrchu, jsou pevně zakotveny do podkladu a výrazně mění smáčivost povrchu kapilár.

Tím, jak snižují nasákavost povrchu vůči vodě, působí jako ochrana vůči vnikání chloridů a přitom zůstávají paropropustnými. Vlivem UV záření a abrazí vody, kdy dochází k rozpadu organických součástí, se schopnost odpuzovat vodu snižuje. Nejdůležitějším kritériem trvanlivosti je hloubka penetrace.

Hydrofobní impregnace, použití, klasifikace a zkoušení jsou popsány v harmonizované normě ČSN EN 1503-2. Zde jsou používány jako ochrana proti vnikání (zásada č. 1, metoda 1.1), ovlivnění vlhkosti (zásada 2, metoda 2.1) a zvýšení odporu (zásada 8, metoda 8.1). Norma dělí hydrofobní impregnace kromě jiného dle hloubky penetrace a to do dvou tříd:

I. třída – hloubka penetrace <10 mm (normový beton, w/c = 0,7)
II. třída – hloubka penetrace > 10 mm

Dalším předpisem popisujícím problematiku je TKP ŘSD kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí. Zde se impregnace nacházejí v ochranném systému S1 samostatně a v systému S2 v kombinaci s ochranným nátěrem. Tento předpis nechává na projektantovi, kterou technologii zvolí, jestli silanovou nebo siloxanovou. Mezi nimi jsou ale podstatné rozdíly, které dále předpis neřeší.

Prvním významným projektem v ČR, kde byla použita silanová hydrofobní impregnace, je dálniční most na dálnici D8, stavba 0805, SO B 202, most Vchynice.

Účelem použití impregnace bylo zajištění dlouhodobě nízké nasákavosti betonu a zvýšení jeho odolnosti vůči CHRL. Požadavkem bylo, aby navržená ochrana byla dlouhodobá a bezúdržbová. Beton třídy C 80/95 vykazoval velmi těsnou strukturu a aby byla dosažena plánovaná hloubka penetrace 6 mm, byla navržena silanová (II. třída) hydrofobní impregnace s podílem aktivní složky 99 % - Sikagard-705L.

Cílem průkazních zkoušek bylo stanovit celkovou spotřebu materiálu Sikagard-705L a počet aplikačních kroků tak, aby byla dosažena cílová hloubka penetrace 6 mm, kdy je zaručena dlouhodobá životnost ochrany (více než 10 let). Byla ověřena funkčnost ochrany v této spotřebě zkoušením nasákavosti povrchu a cyklováním s CHRL metoda C. Zkoušky zajišťoval Kloknerův ústav ČVUT, který prováděl i kontrolní zkoušky nasákavosti na konstrukci.

Hloubkově penetrující hydrofobní impregnace mohou prodloužit životnost v mostním stavitelství tím, že účinně brání vnikání všech vodou rozpustných agresivních látek jako chloridy nebo sírany.
Zkušeností z praxe je mnoho a ukazují na zvýšení odolnosti po ošetření. Ukazuje se, že produkty s nízkým obsahem aktivních látek nebo malé spotřeby ve výsledku nepenetrují dostatečně do betonu a ztrácejí rychle své účinky vlivem působení prostředí.

Vhodnost toho či jiného produktu by měla být určena podmínkami konkrétního projektu. Průkazní zkoušky by měly být provedeny vždy a měly by stanovit spotřebu zaručující cílovou hloubku penetrace.

Komplexní Sanace mostních konstrukcí
U stavebních konstrukcí, zvláště v dopravním a energetickém stavitelství je na prvním místě kvalita a trvanlivost materiálu a prováděných prací. Po 20 letech se také můžeme podívat, jak reálně tyto základní požadavky odpovídají skutečnosti. Z velkého počtu referencí, který se za tu dobu podařilo získat, lze vybrat objekty, u kterých se vyplatí zastavit a sledovat stav opravovaných konstrukcí po určité době provozování. Snadno se tak dají identifikovat problémová místa a stanovit možné příčiny degradace na dříve opravených mostních dílech a poučit se z minulých chyb. Reference nabízejí i pohled na životnost sanací a potvrzují funkčnost používaných technologií Sika.

Souhrn staveb v tomto článku má současně nabídnou poučení z nasbíraných zkušeností a získání přehledu o životnosti opravovaných konstrukcí.

Most přes Želivku – soutice
Železobetonový most překlenující tok řeky Želivky je tvořen předepnutými prefa nosníky tzv. „Ševčík“. Tyto vykazovaly na spodním líci nulové krytí výztuže, která sloužila pouze jako distanční tělesa armatury a tyto výztuže velice záhy korodovaly a otevíraly povrch betonu. Nosníky byly poškozeny korozí výztuže na bocích. Sanace byla provedena v létě roku 1994.

Způsob sanace
Vzhledem k nemožnosti odstranění přivařených distančních výztuží bylo přistoupeno k jejich pasivaci epoxycementovým ochranným nátěrem SikaTop®-110 Armatec®. Boky nosníků byly sanovány lokálně ručně nanášenou maltou SikaTop®-122SP na cementový spojovací můstek.
Požadavek na lokální zvýšení krytí výztuže na spodním líci nosníků zde bylo s výhodou provedeno nikoli pomocí malt, tzv. hrobečků, ale nátěrového protikarbonatačního systému Sikagard® Betonnimun System – třívrstvý trhliny překlenující nátěrový systém. Celoplošně byl most natřen dvouvrstvým nátěrem Sikagard®-550W.

Popis stavu
Po 19letém provozu nevykazuje most žádné vady na opravách prováděných v roce 1994. V polích nad vodní hladinou jsou viditelné známky úbytku dvouvrstvého ochranného nátěru, jehož životnost už dříve uplynula. Most vykazuje vady způsobené chybně provedenými detaily zejména u zábradlí, podobně jako u předchozího objektu a u odvodnění opěr.

Zhodnocení
Třívrstvý silnovrstvý Sikagard® Betonnimun System spolehlivě a dlouhodobě nahrazuje krytí výztuže umístěné přímo, nebo těsně pod povrchem a může být použit místo sanačních malt, pokud nepožadujeme statickou náhradu.

Na starších referencích lze ukázat, že životnost správně provedené sanace může přesáhnout i více než 20 let, ale pouze tehdy, pokud je zvolena vhodná ochrana. Pro volbu vhodné ochrany využívejme zkušeností, které jsme nashromáždili a poučme se o životnosti těchto ochranných technologií.

Trvanlivou ochrannou technologií je třívrstvý nátěrový Sikagard® Betonnimun System, který se v ČR velmi osvědčil. Technologií, která se dle zahraničních zkušeností jeví jako velmi slibná, avšak v ČR stále ještě nedoceněná, je silanová hydrofobní impregnace – Sikagard®-705L. Tato neviditelná, na podklad nenáročná, ochranná technologie nabízí životnost 20 let a účinně brání vnikání chloridů do betonu s trhlinami do 0,4 mm.

Sika CZ, s. r. o., dodavatel stavební chemie
Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno
tel.: 546 422 464, fax: 546 422 400
sika@cz.sika.com, www.sika.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři