Vodohospodářský projekt Kutnohorsko – Čáslavsko bude sloužit regionu dlouhá léta

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny Ing. Michal Beňák, manažer projektu ze společnosti Skanska a.s.

Vodohospodářský projekt Kutnohorsko – Čáslavsko  bude sloužit regionu dlouhá léta

Skanska patří již řadu let mezi přední společnosti působící na českém stavebním trhu. Činnost firmy zahrnuje komplexní sortiment stavebních specializací, ať již jde o stavby pozemní, průmyslové, dopravní či vodohospodářské. Skanska působí prostřednictvím své společnosti Skanska Reality také v oblasti developmentu, kdy vlastními silami zajišťuje výstavbu a prodej bytových a kancelářských objektů.
V letních měsících tohoto roku byl v regionu Kutnohorska a Čáslavska úspěšně dokončen rozsáhlý vodohospodářský projekt. Společnost Skanska zde vystupovala jako vedoucí sdružení firem. Obsah projektu nám v úvodu rozhovoru vysvětlil Ing. Michal Beňák, projektový manažer společnosti Skanska.

Jedná se o regionální projekt, který sestával z výstavby nových kanalizací a s tím souvisejících odboček pro napojení kanalizačních přípojek v Kutné Hoře, Zruči nad Sázavou, Uhlířských Janovicích a Sázavě. Dále byla předmětem akce intenzifikace dvou čistíren odpadních vod a to ve městech Kutná Hora a Čáslav. Pokud bychom chtěli stavbu alespoň částečně kvantifikovat, pak bylo celkově postaveno 14,5 km kanalizačních stok a vysazeno cca 520 ks kanalizačních odboček. U čističek odpadních vod se jednalo o navýšení kapacity z důvodu nárůstu počtu ekvivalentních obyvatel (dále jen EO). Jejich počet v Kutné Hoře vzrostl z 25 tis. EO na 36 tis. EO. V Čáslavi zaznamenali nárůst z 8 tis. EO na 15 tis. EO. To znamenalo rozšíření biologického stupně čištění o nové nádrže a u kalového hospodářství postavení nových objektů vyhnívacích nádrží, odvodnění kalů, zahuštění kalů, uskladňovací nádrže a plynojemu.

Jaké důvody vedly investora akce k rozhodnutí intenzifikovat obě čistírny?

Hlavním důvodem bylo jejich zatížení. To přesahovalo hranici 100 % a zároveň bylo cílem modernizovat i provoz čištění na současné požadavky.

Jaké další stavební objekty byly obsahem díla?

Na trase kanalizace, zejména v Kutné Hoře, zahrnovala stavba i rekonstrukci oddělovacích komor a jejich výústních objektů. Zároveň s výstavbou proběhla i obnova silničních povrchů v trase kanalizace.

Jak bylo zajištěno financování projektu?

Tento projekt byl financován Fondem soudržnosti EU. Podpora činila cca 85 % uznatelných nákladů výstavby. Dotace Státního fondu životního prostředí ČR tvořila 5 % a zbylých 10 % představovaly vlastní městské zdroje.

Jaký je podíl Skanska na této stavbě?

Celou stavbu realizovalo sdružení tří firem. Skanska jako vedoucí sdružení, VCES a Metrostav coby členové sdružení. Náš podíl na výstavbě činil 40 %. Skanska kromě vedení sdružení realizovala výstavbu části kanalizace v Kutné Hoře v rozsahu cca 50 %. Dále jsme se podíleli na řízení výstavby čistírny v Kutné Hoře a stavěli jsme zde nadzemní stavební objekty i trubní vedení.

Jak hodnotíte spolupráci a součinnost firem ve sdružení?

Každá spolupráce je především o lidech. Musím říci, že na této stavbě se sešla skutečně parta výborných lidí. Dokázali jsme operativně vyřešit každý problém. Spolupráci mohu označit za vynikající po všech stránkách.

Jak je začleněn váš závod do organizační struktury Skanska?

Náš závod Čechy 02 je součástí divize Pozemní stavitelství. Celkově má Skanska čtyři divize. Těmi dalšími jsou divize Silniční stavitelství, Železniční stavitelství a v neposlední řadě divize Betonové konstrukce. Developerskou činnost zajišťuje společnost Skanska ­Reality.

Jaké stavební specializace zajišťuje váš závod Čechy 02?

Jsou to především bytové objekty, stavby občanské vybavenosti, nemocnice, modernizace budov, výrobní haly, logistická centra, rekonstrukce památkově chráněných objektů a také vodohospodářské stavby, jako jsou výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod či rekonstrukce úpraven vod.

Jaké aktivity vás čekají v nejbližší budoucnosti?

Intenzivně pracujeme v oblasti obchodní činnosti a sledujeme veškeré nově vypsané soutěže. Důležité z mého pohledu je, aby se zlepšilo financování tak přínosných staveb, jako jsou vodohospodářské a infrastrukturální stavby. Investorům chybí jistota v oblasti financování těchto klíčových projektů. Nutná je proto jejich pečlivá příprava ze strany veřejných institucí, aby mohly být v maximální míře využity prostředky z fondů EU.

Jaké technologie na výše uvedených stavbách Skanska využila?

Při zajištění stavebních jam bylo využito speciální zakládání divize Betonové konstrukce s pomocí tryskové injektáže, vlastní oblast Elektro provedla veškeré silové elektrorozvody, oblast Ocelové konstrukce realizovala montáž všech zámečnických konstrukcí. Vlastní kapacity jsme využili i při montáži kanalizačních stok a výstavbě již zmíněných nadzemních objektů. Při realizaci nádrží byly použity naše betonové směsi.

Podařilo se splnit termíny výstavby?

Ano. Stavba byla zahájena v září 2011 a ukončena v květnu 2013. V současné době poskytujeme součinnost při zkušebním provozu obou čistíren odpadních vod. Do zkušebního provozu byla v měsíci květnu uvedena čistírna v Čáslavi a v červnu se přidala Kutná Hora. Délka zkušebního provozu potrvá 12 měsíců. Pevně věřím, že tato moderní vodohospodářská soustava bude obyvatelům regionu dobře složit po mnoho let.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

Skanska a. s., divize Pozemní stavitelství, závod Čechy 02
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
www.skanska.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři