2 v 1 = akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW - NOVINKA

2 v 1, klasické reklamní lákadlo, které je notoricky známé zejména z propagace drogistického zboží, je možné přeneseně použít jako slogan i ve spojení s poslední inovací plastových akumulačních a zasakovacích bloků AS-NIDA.

2 v 1 = akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW - NOVINKA

2 v 1, jako výraz spojení dvojí výhody v jednom výrobku, přesně vystihuje funkci inovovaných akumulačních a zasakovacích bloků AS-NIDAFLOW, které rozvíjí funkci dlouhodobě úspěšně používaných bloků AS-NIDAPLAST.

Stávající stav
V oblasti HDV (hospodaření s dešťovými vodami) se v dnešní době pro akumulaci a zasakování dešťových vod uplatňují v praxi různé typy plastových bloků, ale jen dva základní systémy skladeb výsledných akumulačních objektů.

Každý ze systémů má pochopitelně své výhody a nevýhody:

a)      s přímým nátokem dešťových vod

  • výhodou je větší dispoziční variabilita při návrhu akumulačního objektu z pohledu tvaru a možnosti umístění nátoku dešťových vod z kterékoliv strany a směru a nižší náklady úsporou výkopových prací a úsporou potrubí rozvodné drenáže

  • značnou nevýhodou je menší provozní spolehlivost vlivem náchylnosti přímo natékaných objektů k zanášení nečistotami

b)     s nátokem vod pomocí rozváděcí drenáže

  • základní výhodou těchto systémů je naopak vysoká provozní spolehlivost z pohledu zanášení objektu nečistotami, kterým rozváděcí drenáž neumožňuje vniknout až do bloků a jsou zpětně vyplachovány ze systému ven

  • nevýhodou zůstává vyšší cena a menší variabilita návrhu místa a směru nátoku

Princip inovace
Inovované akumulační a zasakovací bloky AS-NIDAFLOW v sobě kombinují výhody obou výše popsaných systémů. Inovované bloky jsou rovněž jako bloky AS-NIDAPLAST vyrobeny z polypropylenu, stejnou technologií, avšak na rozdíl od svých předchůdců umožňují bloky rozvádět akumulovanou dešťovou vodu také v horizontálním směru. To je umožněno díky nově vytvořeným drážkám v povrchu bloků. Tyto drážky jsou vedeny horizontálně v podélném i příčném směru a ve spojení se standardními vertikálními otvory je tak zajištěn rychlý rozptyl dešťové vody v celém retenčním prostoru akumulačního objektu.

 

1

 

Vytvořené drážky v povrchu bloků umožňující horizontální proudění akumulované vody

Vytvořené drážky v povrchu bloků umožňující horizontální proudění akumulované vody

Díky tomuto řešení dochází ke spojení následujících výhod:

  • zůstává základní výhoda - zásobování akumulačního objektu rozvodnou drenáží což zabezpečuje dlouhodobou provozní stabilitu objektu z pohledu ochrany před zanášením nečistotami

  • rozvodná drenáž díky novým drážkám umožňujícím i horizontální proudění v bloku již nemusí být vedena pod akumulačním objektem, ale je možné ji umístit přímo mezi bloky do kteréhokoliv místa

- to umožňuje využít výhodu napojení drenáže v kterémkoliv místě akumulačního objektu což je výhodou při dispozičním návrhu konkrétního osazení akumulačního objektu na lokalitě

- a současně tento způsob osazení rozvodné drenáže je výhodou ve formě úspory výkopových zemních prací, spodního štěrkového lože a tím výrazně nižších nákladů.

2

a) Systém rozvodné drenáže  AS-NIDAPLAST umístěný pod v drenážním štěrkovém loži           

3

b)   Systém rozvodné drenáže AS-NIDAFLOW umístěný mezi bloky

Výsledkem inovace a nových vlastností akumulačních bloků AS-NIDAFLOW je zejména možnost vést rozvodné drenážní potrubí dle situace v místě instalace jak standardně pod objektem, ale i nad a také skrz akumulační prostor. Díky tomu lze výrazně snížit náklady na výkopové práce a dosáhnout významných úspor.

Možnosti uložení

Díky horizontálnímu rozvodu v retenčním objektu je možné drenážní potrubí uložit těsně pod vsakovací bloky retenčního prostoru nebo přímo mezi bloky. V případech nátoku čistých nebo pouze bagatelně znečištěných srážkových vod (zejména ze střech v obytných oblastech) je možné při zasakování umístit přítokové drenážní potrubí i nad vsakovací bloky AS-NIDAFLOW.

  Umístění rozvodné drenáže pod bloky

Umístění rozvodné drenáže pod bloky

Umístění rozvodné drenáže mezi bloky

Umístění rozvodné drenáže mezi bloky

S výhodou lze drenážní potrubí nahradit vsakovacími tunely, které se vloží na základní vrstvu retenčního prostoru mezi bloky AS-NIDAFLOW. Tunely AS-KRECHT díky postranním otvorům rozvedou dešťovou vodu dále do retenčního prostoru tvořeného bloky AS-NIDAFLOW. Vsakovací tunely mohou být také jednoduše kontrolovány, případně čištěny, čímž se prodlužuje životnost a zachovává provozní spolehlivost objektu.

Zasakovací tunely umístěné mezi bloky AS-NIDAFLOW

Zasakovací tunely umístěné mezi bloky AS-NIDAFLOW

Technická data
Vsakovací bloky AS-NIDAFLOW jsou vyráběny stejnou technologií jako bloky
AS-NIDAPLAST, se shodnými parametry a tak si zachovávají stejná technická data ve všech parametrech. To umožňuje kontinuální a bezkonfliktní přechod k jejich návrhu a použití.

AS-NIDAFLOW

Typ bloku

EP 400

EP 600

Aplikace (instalace)

zelená plocha, silnice

zelená plocha, silnice, více zatížené plochy

Rozměry (LxBxH)

2400x1200x520

2400x1200x520

Pevnost v tlaku (dle ISO 844)

400 kPa

600 kPa

Vertikální únosnost - dovolená

300 kPa

500 kPa

Horizontální únosnost – dovolená

15 kPa

20 kPa

Akumulace vody bez podkladu

1422 l

1422 l

Akumulační schopnost

95%

95%

Minimální krycí vrstva (zásyp)

0,3 m

0,3 m

Maximální krycí vrstva (zásyp)

1,8 m

3,5 m

Hmotnost bloku

60 kg

75 kg

Ing. Oldřich Pírek

ASIO, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

http://www.asio.cz/cz/as-nidaflow

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři