Rekonstrukce lávek přes Vltavu u mostu Na Plášti a lávky U Mlýna

Rekonstrukce lávek v rámci projektu „Odstranění bodových závad na místní komunikaci spojující silnici I/39 s centrem města Český Krumlov“ probíhala od prosince 2011 do listopadu 2012. Jedná se o lávky na místní komunikaci, která spojuje parkovací místa a parkoviště s historickým centrem města Český Krumlov.

Rekonstrukce lávek přes Vltavu u mostu Na Plášti a lávky U Mlýna

Lávky na turisticky nejvíce navštěvované trase mají důležitý význam pro zpřístupnění historického jádra města, které je zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO. Výstavba byla financována z 85 % z ROP NUTS II jihozápad a 15 % z prostředků města Český Krumlov. Obě lávky byly v nevyhovujícím technickém stavu, záchytný systém nezajišťoval požadovanou bezpečnost.

SO 201 lávka U Mlýna evid. Č. CK-005

Lávka převádí pěší provoz přes mlýnský náhon u Mrázkova mlýna. Jedná se o lávku o jednom prostém poli s horní mostovkou. Délka přemostění 9,47 m, rozpětí 10,55 m, volná šířka 3,88 m, šířka celé lávky 5,1 m, výška nad terénem 2,9 m, plocha NK 45,46 m2. Roštovou NK tvoří 4 ks stávajících ocelových nosníků profilu I500, délky 10,9 m, které jsou uloženy na tangenciálních ložiscích, mostovku tvoří dřevěné mostiny rozměru 128 x 180, délky 5,1m, materiál dub, třída pevnosti D30. Lávka byla snesena a převezena k očištění, zesílení nosníků a aplikaci PKO. Během prací byl provoz převeden na mostní provizorium. Dřík opěr a úložný práh byl ponechán s úpravami. Byla provedena reprofilace a hlavní spárování. Opravená ocelová část NK byla po očištění ložisek vsazena zpět do mostního otvoru. Následovala montáž mostin. Část mostin je k ocelové NK uchycena speciálními svorníky. Mezery mezi mostinami jsou široké max. 20 mm. Na mostiny byly dále na šikmo namontovány fošny, tvořící pojížděnou obrusnou plochu. Tvar a výplň zábradlí zůstaly zachovány. Dřevěné konstrukce byly povrchově upraveny tlakovou impregnací s vrchní nátěrem.

SO 202 lávka přes Vltavu u mostu Na Plášti evid. Č. CK-004

Lávka je součástí místní komunikace spojující centrum města se silnicí I/39. Zde převádí pěší provoz přes Vltavu u Plášťového mostu v místě vysokého zatížení turistickým ruchem. Lávka je řešena jako dvoupolová s horní mostovkou. Délka přemostění je 39,02 m, délka nosné konstrukce je 40,96 m, rozpětí 19,75 + 20,60 m, úhel křížení s řekou 72°, volná šířka 2,4 m, šířka mostu 3,86 m, výška lávky nad terénem 5,5 m, plocha NK 127,27 m2. NK je spojitá a tvoří jí 2 ks ocelových nosníků HEB 650 jakosti S235 J2, které jsou propojeny příčným ztužením a zavětrováním. NK je uložena na ocelová tangenciální ložiska. Mostiny tvoří dubové řezivo profilu 160 x 160 třídy pevnosti D30. Zábradlí je dřevěné se svislou výplní. Spodní stavba byla zajištěna pomocí vrtaných mikropilot. Stav spodní stavby byl ponechán s úpravami povrchu reprofilací a spárováním. Úložný práh a závěrná zídka opěr byly zbudovány nově. Nová ocelová část NK byla uložena na tangenciální ložiska a kotvena k úložnému prahu opěr přes patní desku. Na horní plochu pasů byly přes šroubový spoj se speciálními svorníky, stejně jako u SO 201, připojeny mostnice. Dále bylo namontováno zábradlí.

Povrchová úprava dřevěných konstrukcí byla provedena tlakovou impregnací s vrchní nátěrem stejně jako u SO 201. Během prací na lávce byla na levobřežním předmostí vystavěna nová opěrná zeď, která zabraňuje sesouvání svahu na NK. V rámci rekonstrukce byla také provedena výměna starého nízkotlakého potrubí NTP, které lávka převádí. U obou lávek byla upravena předmostí. Přejímací řízení bylo ukončeno 23. 11. 2012. Kolaudační souhlas byl stavebním úřadem vydán dne 30. 11. 2012. Projektantem byla společnost PSP mosty s. r. o. a generálním dodavatelem společnost SDS EXMOST spol. s r. o.

SDS Exmost spol. s r. o.
Údolní 413/66 , 602 00 Brno
tel.: 543 432 311
e-mail: exmost@exmost.cz , www.exmost.cz

Fotogalerie

Pohled na mostovku SO 201

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři