Důležitá stanice metra Můstek bude konečně bezbariérová

Po úspěšné realizaci dodatečných bezbariérových přístupů do stanic metra Muzeum A, Florenc a Národní Třída byl dle zadání DP hlavního města Prahy, a. s., zpracován projekt bezbariérového zpřístupnění stanice metra Můstek A i B.

Důležitá stanice metra Můstek bude konečně bezbariérová

Tímto projektem bude dotvořena celková koncepce bezbariérového zpřístupnění metra v centru Prahy. Dnes je přestupní stanice metra Můstek („A i B“) bezbariérově nepřístupná.

Předmětem zadání bylo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Dokumentace bude rovněž součástí žádosti o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie v období 2014–2015.

Bezbariérové zpřístupnění obou stanic metra Můstek („A i B“) je navrženo z povrchu Václavského náměstí kaskádou osobních výtahů. Na Václavském náměstí je výtahový kiosek umístěný přibližně 5 m od fasády Adamovy lékárny č. p. 775/8. Z úrovně chodníku bude ústit dvojice výtahů dolů do přestupní chodby. Ta bude vedena nad střední lodí s nástupištěm stanice „A“. Chodbu na jednom konci zakončuje výtah vedoucí na úroveň nástupiště stanice metra trasy „A“, dále bude pokračovat dolů až na úroveň nástupiště stanice metra trasy „B“. Zde bude výtah situován v prodloužené střední lodi stanice. Na opačném konci přestupní chodby se nachází bezpečnostní a únikové schodiště na nástupiště „A“.

V rámci předchozích prověřovacích studií v uplynulých 10 letech bylo navrženo několik způsobů bezbariérového zpřístupnění stanice Můstek, několik poloh výtahového kiosku na povrchu a chodeb pod povrchem. Konečná poloha je výsledkem konzultací s dotčenými orgány státní správy. Projekt byl v rozpracovanosti koordinován se Studií řešení prostoru Václavského náměstí od firmy CMA. V současné době je stanice metra Můstek nejvýznamnější stanicí centra města ležící v dnešním těžišti obchodního a společenského života Prahy v oblasti Zlatého kříže. Je přestupní stanicí na trasu B.

Stanice metra Můstek A je realizována jako ražená trojlodní – sloupového typu, situována pod dolní část Václavského náměstí, má dva vestibuly. Ostění hlavních staničních tunelů je výhradně z litinových tybinků. Pod střední lodí stanice metra A je umístěn tzv. přestupní uzel – systém ražených chodeb o 7 m níže – spojený se střední lodí třemi dvojicemi eskalátorů. Stanice Můstek B je umístěna kolmo na trasu I. A v tzv. odsunuté „L“ poloze. Tato stanice je přestupní na trasu A. Z toho vyplývá propojení stanic dvěma přestupními chodbami zaústěnými do nástupiště trasy A eskalátory a do nástupiště trasy B – jednak podélným schodištěm ve 2/3 délky nástupiště a jednak příčným schodištěm na konci nástupiště. Přímý výstup z nástupiště stanice na trase B je eskalátorovým tunelem vyústěným do vestibulu pod Jung­mannovým náměstím a kratším eskalátorovým tunelem do podchodu pod křižovatkou u Jungmannova náměstí.

Stanice Můstek B je ražená trojlodní stanice sloupového typu a je situována cca o 10 m hlouběji než stanice na trase A – je tedy založená zhruba 35 m pod úrovní terénu. Ostění této stanice je provedeno z litinových tybinků v kombinaci s železobetonovými prvky plochého dna. Sloupy jsou ocelové.

Návrh bezbariérového přístupu představuje unikátní řešení, které nebylo v tomto rozsahu zatím realizováno. Jsou navrženy rozsáhlé stavební zásahy včetně „tunelářských“ do provozované stanice metra (nástupiště trasy A a B), přímo do veřejných prostor stanice, navíc v těsné blízkosti stávajících sítí (kanalizace, kolektory atd.), které budou prováděny za provozu s minimálním omezením pro cestující.

V rámci návrhu umístění tohoto bezbariérového přístupu do metra bylo nutno respektovat polohu inženýrských sítí. Jedná se především o tři ražené kolektory s páteřními trasami vodovodů a o dvě hlavní kanalizační stoky. Výstavba objektu bude probíhat ve složitých geo­logických poměrech, které jsou ovlivňovány zejména přítomností nesoudržných zvodnělých fluviálních sedimentů a tektonicky významně porušeným horninovým prostředím v oblasti Pražského zlomu. Výtahy z povrchu budou zabudovány do šachty hloubené z úrovně povrchu. Hlubší část šachty realizované v kvarterních sedimentech pod hladinou podzemní vody bude hloubena pod ochrannou barierou tryskové injektáže. Definitivní ostění šachty bude z monolitického železobetonu.

Stejným způsobem jako jáma pro dvojici výtahů z povrchu bude provedena dočasná těžní a montážní jáma situovaná zhruba uprostřed Václavského náměstí.
Z jejího dna bude probíhat kompletní ražba přístupové chodby vedené nad středním staničním tunelem stanice „A“ a propojení obou úrovní nástupišť stanic „A“ i „B“. Po dokončení ražeb a výstavbě definitivního ostění bude sloužit přístupová chodba pro dokončovací práce a pro montáž technologie. Ražená přestupní chodba bude mít podkovovitý tvar a bude provedena v různých velikostech příčného profilu podle polohy a účelu části chodby. Vlastní ražba bude prováděna modifikací NRTM s primárním ostěním ze stříkaného betonu, příhradovými rámy, ocelovými sítěmi a kotvami/svorníky. Definitivní ostění ražených konstrukcí bude železobetonové, monolitické s membránovou hydroizolací. Náročnou konstrukcí bude provedení dvou prostupů do klenby středního staničního tunelu stanice „A“ s litinovým ostěním a do boku prodloužené střední lodi stanice „B“ v těsné blízkosti levého traťového tunelu. Tyto činnosti budou realizovány za plného provozu metra, pouze s občasným a částečným omezením pohybu cestujících. Během stavby bude prováděn geomonitoring na povrchu i v pod­zemí.

Ing. Pavel Burian

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. Pavlova 1786/2,  120 00 Praha 2
tel.: 296 325 152, fax: 296 325 153
www.metroprojekt.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři