Stabilizace povlakové krytiny systému FATRAFOL-S lepením PU lepidly ADCO Millennium

Lepení střešních hydroizolačních fólií expanzivními PU lepidly je jedním z mnoha způsobů stabilizace povlakové krytiny proti působení vnitřních i vnějších sil, zejména pak proti záporným tlakům větru.

Stabilizace povlakové krytiny systému FATRAFOL-S  lepením PU lepidly ADCO Millennium

Nespornou výhodou tohoto způsobu stabilizace je maximální omezení perforace hydroizolační i parotěsnící fólie a pevné adhezní spojení fólie s podkladní konstrukcí pravidelně rozmístěné v ploše pásů. Přednostní uplatnění tohoto způsobu stabilizace povlakové krytiny je na střešních pláštích, kde nelze použít bodové kotvení z důvodu problémové skladby nebo nevyhovující kotevní vrstvy a kde jsou dány limitující provozní podmínky jako obtěžování hlukem, vibracemi či prachem. Tento způsob stabilizace lze uplatnit jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích stávajících objektů. Aplikační podmínky jsou limitovány teplotou prostředí, která by neměla klesnout pod 5 °C, lépe 10 °C, a přesáhnout 35 °C. Podklady nesmí být vlhké ani nesoudržné, se zbytky zvětralých vrstev nebo nátěrů, případně příliš nerovné. Soudržnost kontaktní plochy podkladu lze stanovit terénní zkouškou, metodikou vyvinutou a aplikovanou výrobcem lepidla ADCO.

Fatra Napajedla, ve spolupráci s evropským zastoupením společnosti DACO Products Inc. na základě předcházející spolupráce při vývoji lepeného systému FATRAFOL-S, připravila podmínky pro testování dvou vybraných druhů dvousložkového polyuretanového nízkoexpanzního pěnového lepidla řady Millennium pro lepení netkanou textilií kašírovaných střešních hydroizolačních fólií FATRAFOL 807 a FATRAFOL 807/V. Na základě laboratorního ověření byla vybrána pro terénní test dvě lepidla. Millennium One Step™ Green se sníženým podílem odpařitelných látek a Millennium PG-1 s nižší viskozitou a prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Dvousložková PU lepidla mají výrazně kratší tzv. otevřenou, pracovní dobu oproti jednosložkovým lepidlům stejné báze. Kratší pracovní doba lepidla výrazně spoří čas potřebný pro síťování a umožňuje rychlý náběh adhezní pevnosti. To pak přímo ovlivňuje celkovou spotřebu času pro aplikaci povlakové krytiny. Rovněž způsob vytlačování pomocí originálního statického míchacího nástavce ručním akumulátorovým aplikátorem nebo vícekartušovým bateriovým aplikátorem vylučuje chybu možného nesprávného poměru míchání jednotlivých složek a zajišťuje stejnoměrné nanesení lepidla v ploše pásu.

Pro terénní testování byl vybrán dvoupodlažní objekt trafostanice v areálu firmy FATRA, a.s., v Napajedlích s pultovou střechou a původní povlakovou krytinou z oxidovaných asfaltových pásů. V rámci stavební připravenosti byl předem instalován bodový záchytný systém SAFEPOINT B firmy TOPWET s. r. o. a trafostanice byla odpojena od sítě. Poměrně zásadním limitujícím faktorem byla maximální celková plocha střechy do 120 m2. Tento požadavek byl splněn a v terénu ověřena použitelnost lepeného systému i při relativně malé šířce objektu.

Před vlastním lepením nové povlakové krytiny z fólie PVC-P FATRAFOL 807 a FATRAFOL 807/V byly všechny původní nesoudržné vrstvy odstraněny, doplněny nebo stabilizovány a podkladní vrstva byla zbavena prachu, nečistot a cizorodých předmětů. Fólie byla naformátována na požadované rozměry, srolována a dopravena na místo montáže. Jednotlivé pásy fólie doporučujeme před lepením rozvinout a nechat volně ležet cca 10 – 20 min z důvodu rozměrové stabilizace. Po stabilizaci jsou pásy volně srolovány. Před vložením dvojkartuše lepidla do aplikátoru je nezbytné zabránit smísení obou složek. Proto je veškerá manipulace s dvojkartuší včetně našroubování míchacího nástavce prováděna ve svislé poloze. Lepidlo lze nanášet dvěma způsoby, příčně k ose pásu nebo podélně. Vzájemná vzdálenost stop lepidla je dána technickým posouzením kotevních oblastí střechy. Šířka stopy, doporučená výrobcem lepidla, je v parametru od 8 do 20 mm podle rovinnosti podkladu. Množství nanášeného lepidla a rychlost vytlačování je možné regulovat přímo na aplikátoru. Pásy fólie mohou být pokládány až po sesíťování lepidla. Doba síťování se pohybuje mezi 2 a 10 minutami podle druhu lepidla a v závislosti na konkrétních povětrnostních podmínkách v době aplikace. Chemická reakce síťování je provázena změnou barvy lepidla od mléčně průsvitné po sytě okrovou, která indikuje vhodný okamžik pro přilepení pásu.

Rozměrově stabilizované pásy jsou rozvinuty v pozici k lepení z důvodu jejich vyrovnání a nastavení přesahů pro svařování. Podle způsobu nanášení stop lepidla jsou následně pásy svinuty nebo přeloženy. Velikost lepené plochy je zvolena s ohledem na kapacitu dvojkartuše a zpracování celého jejího obsahu. Ve středové kotevní oblasti střechy se obvykle jedná o plochu do 12 m2. Po položení fólie je nutné zajistit co nejrovnoměrnější rozprostření lepidla a dobrý kontakt fólie s lepidlem i podkladem. Doporučujeme použít průmyslový smeták pro rozprostření a článkový pryžový válec pro zaválení stop lepidla. Celý postup se opakuje i na 2. polovině pásu, resp. na celé ploše střechy.

Otevřená doba lepidla Millennium PG-1 i Mille­nnium One Step™ Green vyžaduje, aby výše popsaná operace byla provedena do 6 min. za slunečného letního dne. Za velmi teplých a vlhkých dnů se čas zpracovatelnosti zkracuje, za chladných dnů se naopak prodlužuje. Nespotřebovaný obsah dvojkartuše lze zpracovat i později. Je však nutné neprodleně uzavřít obě kartuše zátkami, očistit okolí hlavice a pro další použití nasadit nový míchací nástavec.

Nanášení lepidla je třeba věnovat dostatečnou pozornost především u podélných okrajů pásů určených pro svaření. Znečištění volného okraje fólie lepidlem znemožňuje svaření. Bezpečnou vzdálenost stop lepidla od okraje pásů volíme s ohledem na expanzi při jeho síťování a rozprostření. Před vlastním svařováním jednotlivých pásů fólie je nezbytné důkladné očištění svařovaných ploch nejenom od případných přetoků lepidla, ale i od ostatních nečistot. Pro čištění používáme vodní roztok s příměsí saponátu se sníženou pěnivostí, v případě silně znečištěných povrchů pak technický benzín nanášený hadříkem. Rozhodně nelze doporučit rozlévat benzín přímo na fólii. Obecně platí, že stopy PU pěny lze poměrně snadno odstranit z povrchu fólie i ostatních materiálů v průběhu síťování technickým benzínem nebo toluenem, po vytvrzení pak pouze mechanickým čištěním v kombinaci s chemickými prostředky. Problematika navrhování a dimenzování povlakové krytiny, technologie montáže a svařování fólie stejně jako opracování detailů, je samostatně řešena Konstrukčním a technologickým předpisem FATRAFOL-S. Aktualizovaná verze tohoto předpisu je dostupná na webové adrese www.fatrafol.cz.

Vyhodnocení obou testovaných lepidel řady Millennium prokázalo jejich plnou kompatibilitu s netkanou textilií kašírovaných fólií systému ­FATRAFOL-S co do dosažených adhezních pevností a možností aplikace na silně oxidovaných asfaltových podkladech. Obě lepidla se osvědčila i v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Rychlost dosažení adheze významně zkracuje čas potřebný na montáž a nevyžaduje dodatečné přitížení nalepené plochy proti posunutí či nadzvednutí fólie sáním větru. Právě vysoká rychlost větru (až 12 m/s) v průběhu testování byla významným aspektem negativně ovlivňujícím celý proces přípravy podkladu i vlastního lepení fólie. I přes nepříznivé povětrnostní podmínky byla celá plocha střešního pláště položena a zkompletována bez jakýchkoli potíží ve velmi krátkém čase.

Stabilizaci střešních povlaků systému FATRAFOL-S s použitím kašírovaných fólií lepidly ADCO řady Millennium lze doporučit pro všechny aplikace, kde jiné způsoby zajištění krytiny proti záporným tlakům větru a působení vnitřních sil selhávají. Minimální deklarovaná doba funkčnosti lepeného systému FATRAFOL-S s použitím PU lepidel ADCO Millennium je 20 let.

Fatra, a. s., jako první představila v ČR indukční kotvení hydroizolačních fólií

Novinku v kotvení střešních hydroizolačních fólií představila na své expozici veletrhu Střechy Praha 2013 společnost Fatra, a. s. Jedná se o přístroj švýcarské firmy SFS intec využívající technologii isoweldTM. Hlavní výhodou tohoto systému kotvení je možnost použití hydroizolační fólie jen jedné šířky, odpadá tím nutnost použít fólie menších šířek v rohových a okrajových zónách resp. potřeba vkládat další kotevní řady, čímž se snižuje celkový počet spojů. Zatímco u klasického systému kotvení se kotevní prvky umísťují do přesahů fólie, která je tím perforovaná, u systému isoweldTM se jedná o volné kotvení v ploše fólie mimo její přesahy. Redukce přesahu fólie z běžných 100 – 110 mm na 50 – 70 mm přináší ekonomickou úsporu v podobě menší spotřeby fólie. Na kotvení je možné použít pojezdový automat nebo ruční přístroj. Počítadlo na přístroji zaznamenává skutečný počet přivařených kotevních prvků.

Fatra, a. s.
třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla
tel.: 577 501 111, fax: 577 502 555
e-mail: info@fatra.cz, www.fatra.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři