Program komplexní obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ

Po rozsáhlých koncepčních úvahách, na základě optimalizačních výpočtů a s aplikací technického imperativu BAT (Best Available Technology), který vede investora k využití moderních a efektivních technologií, byly do programu zařazeny čtyři projekty s celkovými investičními náklady převyšujícími 4 mld. €.

Program komplexní obnovy výrobních zdrojů Skupiny ČEZ

Zpočátku poněkud matoucí zkratky projektů KO ETU II, KO EPR II, NZ ELE a NZ EPC jsou dnes již odborné veřejnosti důvěrně známy.

Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II (KO ETU II)
Součástí celkové rekonstrukce 4 původních 200MWe bloků, uváděných do provozu v letech 1974 a 1975, byla dodávka prakticky všech rozhodujících provozních souborů (zauhlování, kotelna s novými kotli s práškovými hořáky, kompletní technologie strojovny, elektročást, řídicí systém, odsíření, likvidace vedlejších energetických produktů…) a rozsáhlá sanace původních stavebních konstrukcí. Složitost celého díla byla umocněna skutečností, že montáž probíhala ve dvou etapách, vždy za provozu dvou bloků. Zrekonstruované bloky byly investorovi do dispečerského provozu předávány postupně, poslední blok v dubnu letošního roku. Přes problémy, které jsou vlastní všem rozsáhlým investičním celkům, ukazují dosavadní provozní zkušenosti, že hlavní cíle byly naplněny. Z těch zásadních zmiňme čistou účinnost přesahující 39 % a snížení emisí (ve srovnání s původními hodnotami) o bezmála 80 %. Skupina ČEZ má tak k dispozici moderní elektrárnu s plánovanou životností 25 let.

Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II (KO EPR II)
Projekty Tušimice a Prunéřov lze považovat za „sesterské“ nejen díky malé vzdálenosti mezi lokalitami, spalování uhlí ze stejného dolu, ale zejména kvůli charakteru projektu. Rovněž dodavatelský systém je na těchto projektech velmi podobný. Stejně jako projekt Tušimice i projekt Prunéřov představuje obnovu elektrárny v rámci původních stavebních konstrukcí. Realizace projektu – sestávajícího ze tří bloků o jednotkovém výkonu 250 MWe – byla po komplikovaném a zdlouhavém legislativním procesu zahájena 1. 9. 2012. Jednotlivé bloky budou předávány do provozu postupně, s dvouměsíčním krokem, na přelomu let 2014 a 2015. Lze optimisticky předpokládat, že v průběhu realizace tohoto projektu budou efektivně zúročeny zkušenosti získané na projektu KO ETU II všemi zúčastněnými subjekty.

Nový zdroj v Elektrárně Ledvice (NZ ELE)
Nový zdroj v Elektrárně Ledvice je navržen jako blok o výkonu 660 MWe spalující hnědé uhlí z přilehlého dolu. NZ ELE bude první elektrárnou v ČR s nadkritickými parametry páry. Přestože je blok umístěn do areálu původní elektrárny v Ledvicích, jedná se v tomto případě, na rozdíl od Tušimic a Prunéřova, o zcela novou instalaci s minimálním využitím původních stavebních objektů a technologií. Nadkritické parametry páry (ostrá pára / přihřátá pára – 28 MPa / 5 MPa; 600 °C / 610 °C) na straně jedné umožňují dosáhnout velmi vysoké účinnosti výroby elektrické energie, na druhé straně ovšem přinášejí rizika spojená s použitím nových materiálů, technologických výrobních postupů, postupů uvádění do provozu, atd. Tato rizika pak mnohdy mají zásadní vliv na harmonogram postupu prací. K dnešnímu dni lze ovšem konstatovat, že zhotovitelé kritických částí elektrárny mají nové technologie plně v rukou a že termín předání díla investorovi – prosinec 2014 – bude dodržen.

Nový paroplynový cyklus v Elektrárně Počerady (NZ EPC)
Počeradský paroplyn o celkovém výkonu 838 MWe v konfiguraci „multishaft“ se dvěma plynovými turbínami, dvěma kotli na odpadní teplo a jednou parní turbínou bude největší instalací svého druhu v České republice. I v tomto případě je budován zdroj bez větší vazby na provozované bloky Elektrárny Počerady. V současné době vrcholí přípravy na uvádění díla do provozu, jeden ze zásadních milníků – první zapálení plynové turbíny – je plánován do konce letošního roku. Následné kroky – předkomplexní vyzkoušení dílčích systémů, komplexní zkoušky celé elektrárny, ověření garantovaných parametrů a certifikační zkoušky podle kodexu české přenosové soustavy jsou řazeny tak, aby projekt byl protokolárně ukončen v polovině roku 2013.

Na všech projektech programu Obnovy domácí výrobní kapacity Skupiny ČEZ, který lze považovat za jednu z největších investičních akcí v dějinách ČR, plní roli generálního dodavatele společnost ŠKODA PRAHA Invest, navazující na šedesátiletou historii společnosti ŠKODA PRAHA, jež vyprojektovala a postavila elektrárny s celkovým výkonem přesahujícím 40 tis. MW. Je jistě potěšitelné, že kromě ­ŠKODA PRAHA Invest se na projektech zásadní měrou podílejí i další české subjekty. Ukazuje se, že český průmysl neztratil schopnost uplatnit se na náročném poli elektroenergetiky.

Ing. Jan Štancl
ředitel sekce Klasické a obnovitelné zdroje
ŠKODA PRAHA Invest

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Duhová 1444/2, Praha 4, tel.: 211 045 300
e-mail: info@spinvest.cz, www.spinvest.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři