Víceúčelové obchodně - společenské centrum ČERNÝ MOST SEVERNÍ A JIŽNÍ RAMPA

Centrum Černý Most bylo v roce 1997 prvním nákupním centrem otevřeným v České republice. V únoru 2011 začaly stavební práce na projektu pod názvem VÍCEÚČELOVÉ OBCHODNĚ - SPOLEČENSKÉ CENTRUM ČERNÝ MOST.

Víceúčelové obchodně - společenské centrum ČERNÝ MOST SEVERNÍ A JIŽNÍ RAMPA

Jedná se o rekonstrukci a rozšíření stávajícího obchodního centra včetně zkapacitnění komunikací a parkovišť. Dokončení je plánováno na březen 2013. V první etapě výstavby byl postaven parkovací dům na východní straně stávajícího objektu nákupního centra, v další etapě byly započaty práce na zvětšení objektu samotného nákupního centra na stávajících venkovních parkovištích. V této fázi zahájili pracovníci Stavební firmy HOBST a.s. svoji činnost na stavbě monolitických objektů severní a jižní rampy.

Koncepční a architektonické řešení
Objekty severní a jižní rampy řeší napojení venkovních účelových komunikací na parkovací plochy obchodního centra. Severní rampa se skládá ze dvou stavebních objektů. Pro výjezd a vjezd motorových vozidel do podzemního parkoviště je navržena podzemní rampa. Pro výjezd a vjezd motorových vozidel na parkoviště na střeše budovy bude sloužit nadzemní rampa. Jižní rampa na opačné straně budovy tvoří propojení mezi výše zmíněnými parkovacími plochami. Díky návrhu těchto ramp a již fungujícímu parkovacímu domu na východní straně budovy se oproti stávajícímu stavu výrazně zvětšuje možnost výběru různých přístupů k parkovacím místům i jejich celková kapacita.

Prostorová poloha ramp vychází z polohy obchodního centra, autobusového nádraží a hranic pozemků investora. Osy ramp jsou z velké části ve směrové přímé rovnoběžné s hranou budovy, obě nadzemní rampy se před napojením na fasádu stáčí kolmo k budově. Aby byl dodržen jednotný architektonický ráz, kopírují osy pilířů ramp rastr sloupů v budově, jejich osová vzdálenost je 8,10 m. Některé části ramp jsou navrženy v podélném sklonu 13 %, aby bylo na co nejmenší vzdálenosti dosaženo dostatečného výškového rozdílu mezi stávajícím terénem a vjezdy do budovy v 1. PP a na střeše a aby byl zajištěn průjezdný profil nákladních automobilů.

Statický systém a geometrie
Podzemní rampa délky 40 m začíná u pilíře P6 nadzemní rampy, od kterého klesá podélný spádem 13 %. Na obou koncích rampy jsou navrženy výškové oblouky o poloměru 100 m pro napojení na komunikaci resp. parkoviště v 1. PP. Osa rampy se nachází v půdorysné přímé a ve své větší části je totožná s osou nadzemní rampy. Díky tomu jsou některé pilíře nadzemní rampy umístěny v ose podzemní rampy a spolu s dodatečně osazenými gumovými obrubníky opticky i fyzicky oddělují vjezdové a výjezdové pruhy z podzemního parkoviště. Nosná konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou, která je doplněna obvodovými stěnami. Objekt je vzhledem ke geologickým podmínkám a charakteru nosné konstrukce založen plošně. Podzemní rampa je konstrukčně rozdělena na čtyři dilatační části, které respektuje geo­metrii horní stavby. Železobetonová základová deska z betonu C35/45-XF4 má šířku 11,80 m, z důvodu odvodnění je navržen příčný střechovitý sklon 2,5 %, díky němuž je tloušťka proměnná od 0,35 do 0,49 m. Na povrchu desky je navržena příčná striáž pro zdrsnění povrchu. Obvodové stěny jsou proměnné výšky, podélný sklon jejich horních hran je konstantní 1,0 % a jsou vytažené nad upravený terén, kde tvoří železobetonovou zábranu výšky min. 1,1 m na komunikaci, která vede podél rampy. Základová deska je v místě vjezdu do podzemních garáží i na výjezdu na pozemní komunikaci napojená přes železobetonovou přechodovou desku. O hlavy opěrných zdí se opírá konstrukce zastřešení severní rampy.

Nadzemní rampa je svým charakterem mostní objekt o délce 92,7 m, nosná konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou deskou z betonu C35/45-XF4 s obvodovými stěnami plnícími funkci obrubníků a svodidel. Jelikož se však jedná o rampu, je navržena pojížděná mostovka, která spolu se zídkami tvoří jeden monolitický celek, není zde tedy navržena žádná izolace mostovky. Pilíře jsou vzhledem ke geologické stavbě lokality a charakteru nosné konstrukce založeny na pilotách, základové patky mají rozměry 3,0 x 1,3 x 1,0 m. Opěra je založena plošně na štěrkopískovém hutněném polštáři. Koncový příčník mostovky je uložen na opěře s rovnoběžnými křídly na 2 elastomerových ložiscích 400 kN, dále mostovku podepírá 6 pilířů s elastomerovými ložisky 1250 kN a 3 rámové pilíře, na průvlak budovy je koncový příčník uložen přes 6 elastomerových ložisek 200 kN resp. 300 kN. Mostovka má podélný spád 13,0 % a 1,26 % s poloměrem výškového zaoblení 100 m a z důvodu odvodnění příčný střechovitý sklon 2,0 %. Deska mostovky má v šířce 2,50 m nad pilíři tl. 0,50 m, dále se její tloušťka skokově snižuje o 0,25 m. Rampa má šířku 7,80 m a v oblouku se obousměrně rozšiřuje až na 16,5 m. Římsy rampy mají výšku 1,1 m od odrazného obrubníku a jejich šířka je 0,30 m. Uprostřed rampy je dodatečně osazovaný gumový obrubník, na okraji jsou monolitické obrubníky odrazné výšky 0,15 m. Pilíře jsou navrženy obdélníkového průřezu s hlavicí hyperbolického tvaru, Výška pilířů je od 3,10 do 10,1 m, rozměry průřezu pilířů P2 – P5 jsou 1,0 x 0,5 m, pilířů P6 – P9 0,5 x 0,8 m a pilíř P10 je průřezu 2,0 x 0,4 m a z části tvoří stěnu podzemní rampy. Hlavice pilířů je příčně rozšířena do šířky 1,75 m. V pilíři P4 jsou navrženy niky oboustranného svislého svodu odvodnění.

Jižní rampa je dimenzována obdobně jako severní nadzemní rampa. Její geometrie je ovlivněna polohou zásobovacích ramp v 1.NP. Rampa má délku 60,7 m a je rozdělena na 4 pole, všechny pilíře jsou rámové. Mostovka z betonu C35/45-XF4 má totožný průřez jako u severní rampy a šířku od 7,60 m do 10,2 m. V místě uložení na opěře a na průvlaku budovy má mostovka koncové příčníky. Pilíř P2 je zdvojený s průřezem dříku 0,5 x 0,5 m. Zbylé 2 pilíře P3 a P4 jsou součástí zásobovacích ramp, z tohoto důvodu mají po výšce dva tvary průřezu, obdélníkový 0,5 x 0,7m s ostrými hranami a průřez se zaoblením hran s poloměrem 0,25 m. Pilíř P4 je kvůli své poloze mezi dvěma šikmo umístěnými zásobovacími rampami natočen. Rampa má na začátku podélný spád 13 %, z důvodu zajištěna dostatečné výšky pro průjezdný profil nákladních automobilů, dále pokračuje v podélném spádu 1,0 % směrem od budovy nákupního centra.

Stavba
Začátkem února byly započaty práce na objektech severní rampy. Vzhledem k velmi nepříznivým klimatickým podmínkám bylo nutno velkou pozornost věnovat zimním opatřením. Silný vítr a mrazy značně komplikovaly betonáže a ošetřování betonu základových patek a pilířů. Pilíře byly postupně betonovány od P10 až po P2, vždy byl nejdříve vybetonován dřík pilíře a následně hlavice s přiznáním pracovní spáry. V harmonogramu prací bylo uvažováno s betonáží desky podzemní rampy s dostatečným předstihem před stavbou prostorové skruže pro nadzemní rampu. V důsledku toho šlo desky podzemní rampy využít jako dostatečně únosného a stabilního podkladu pro stavbu skruže. Mostovka nadzemní rampy tvořící jeden dilatační celek byla vybetonována v jednom záběru. Během betonáže bylo zpracováno 280 m3 betonu. Pracovní spára mezi zídkami a mostovkou byla dle požadavku projektanta vytvořena na úrovni horní hrany obrubníku, tedy 150 mm nad horní hranou mostovky. Při betonáži mostovky a desky podzemní rampy bylo nutno dbát zvýšené pozornosti na ochranu kabelů vytápění, které byly připevněny k výztuži. Během betonáže bylo zástupcem dodavatele topných kabelů kontrolováno jejich neporušení a funkčnost.
Termín začátku prací na jižní rampě nebyl generálním dodavatelem stavby předem přesně stanoven kvůli návaznosti na připravenost zemních prací, provedení pilot a postupu výstavby na budově nákupního centra. Začátek výstavby jižní rampy nakonec plynule navázal na termín dokončení severní rampy. Nejprve byla po částech postavena opěra, jelikož základy křídel jsou na jiné kótě než základ dříku opěry a křídla se skládají z 3 dilatačních celků. Dále byly postupně betonovány pilíře P2 až P4. Skruž byla postavena na monolitické desky zásobovacích ramp. Mostovka byla betonována v jednom záběru, na mostovce byla provedena striáž.

Vzhledem k výskytu velkého množství subdodavatelů na stavbě a nedostatku prostoru pro skladování materiálu vyžadovala stavba velké nároky na organizaci výstavby a koordinaci prací s ostatními subdodavateli. Během výstavby bylo ze strany generálního dodavatele důsledně sledováno nakládání s odpady, skladování materiálů a technický stav strojů, protože architekti i investor kladou velký důraz na šetrnost k životnímu prostředí. Nová část objektu CČM aspiruje na dosažení úrovně „Excellent“ certifikace BREEAM.

Vybavení
Jelikož jsou všechny rampy v exteriéru, mají v monolitické desce v pruzích pojížděných koly vozidel osazeny topné kabely vyhřívání. Severní nadzemní rampa má v místě velkého podélného spádu osazeny 4 mostní odvodňovače. Na obou nadzemních rampách jsou dilatační profily zabudovány přímo do betonu. Jedná se o povrchové dilatační profily s konstrukcí z nerezové oceli a vložkou z kaučuku pro přechodové rampy a parkovací domy. Podzemní rampa je osvětlena pomoc světel zapuštěných do obvodových stěn a světel zapuštěných do podhledu mostovky nadzemní rampy. V obou nadzemních rampách jsou také 2 systémy osvětlení, jedná se o světla zapuštěná do zídek ramp a o světla na podhledu zastřešení ramp resp. z části na ocelových rámových konstrukcích tvaru obráceného U v případě severní nadzemní rampy. Na všech rampách jsou osazeny gumové obrubníky oddělující protisměrné jízdní pruhy.

Závěr
V současné době jsou všechny rampy dokončeny, nadzemní část severní rampy byla předána do předčasného užívání a veřejnost ji může využít k vjezdu na zpřístupněnou části střešního parkoviště. Celý projekt dostavby CČM by měl být dokončen v březnu 2013.

Návrh ramp byl zpracován firmou HELIKA a.s., která je zároveň generálním projektantem stavby. Stavební firma HOBST a.s. je zhotovitelem objektů severní a jižní rampy, generálním dodavatelem stavby je společnost VCES a.s.

Stavební firma HOBST, a.s.
Mstětická 533, 250 91 Zeleneč, tel./fax: 281 926 126
e-mail: hobst@hobst.cz, www.hobst.cz

Firma

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři