MartAkustik – program na výpočet útlumů tlumičů hluku společnosti Mart s.r.o.

Současná neutěšená situace v oblasti návrhů tlumičů hluku vedla k úzké spolupráci dvou špičkových subjektů v oblasti vzduchotechniky a vzdělávání.

MartAkustik – program na výpočet útlumů tlumičů hluku společnosti Mart s.r.o.

Přední výrobce vzduchotechnického potrubí společnost Mart s.r.o. s Ústavem technických zařízení budov, Fakulty stavební, VUT v Brně se dohodly na vzájemné spolupráci a vytvoření jedinečného sofistikovaného řešení pro projektanty, odbornou i laickou veřejnost – software na měření útlumů tlumičů hluku – MartAkustik. Tento software slouží pro komplexní návrh tlumičů hluku osazovaných do potrubních rozvodů vzduchotechnických systémů a pro výpočet hodnoty součtové hladiny akustického tlaku v místě posluchače (hodnoty jsou porovnávány s hygienickými limity a nařízením vlády). Software byl vytvořen společností Mart s.r.o. ve spolupráci s VUT v Brně, Fakultou stavební, Ústavem technických zařízení budov. Vedoucím tvůrčí pracovní skupiny zajišťují matematicko-fyzikální analýzu a validaci výsledků byl doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., hlavním koordinátorem a zadavatelem projektu byl vedoucí obchodního oddělení společnosti Mart s.r.o., Ing. Ondřej Mach. Program je přístupný pro širokou veřejnost přes webové stránky společnosti Mart s.r.o. – www.mart.cz/martakustik a je zcela volně přístupný.

1

MartAkustik – o co vlastně jde?
Základem programu je matematicko-fyzikální výpočet útlumu hluku pro konkrétní typ a geometrii tlumiče. Při výpočtu jsou využívány výrobcem Mart s.r.o. používané pohltivé materiály s konkrétními fyzikálními vlastnostmi. Validace výpočtů útlumu hluku byla experimentálně ověřována na měřící trati sestavené pro tento speciální účel v laboratoři Ústavu technických zařízení budov Fakulty stavební v Brně.

Po výpočtu útlumu hluku konkrétního tlumiče je program schopen určit další technické vlastnosti navrženého tlumiče jako jsou vlastní hluk tlumiče, rychlosti vzduchu proudění ve volném a celkovém průřezu a jeho celková tlaková ztráta. Výsledky výpočtů jsou zobrazeny graficky formou grafů a pomocí přehledné tabulky (tab. č. 1).

2

V tabulce jsou hodnoty uváděny po jednotlivých oktávových pásmech a to v rozsahu 32Hz až 8000 Hz. Program umožňuje zároveň zobrazit konkrétní vybranou frekvenci.

3

Druhou částí programu je výpočet součtové hladiny akustického tlaku ve vybrané vzdálenosti od zdroje. Podle parametrů uvedených v zadání je možné určit součtovou hladinu akustického tlaku v uzavřeném i volném prostoru. Tato část reaguje na hodnoty uvedené v nařízení vlády č.272/2011 Sb. Toto nařízení je zákonným předpisem, které udává kritéria pro hodnocení vnitřního chráněného prostoru po stránce akustického mikroklimatu. Nařízení se nevztahuje na hluk z užívání bytu a hluk způsobený projevy lidí a zvířat. Pro posouzení uvnitř objektu se hygienický limit stanoví jako maximální hladina akustického tlaku LA,max, kde základní hodnota je rovna 40 dB, u které se uplatní korekce podle druhu prostoru a denní/noční doby. Korekce vztahující se k chráněnému vnitřnímu prostoru staveb jsou uvedeny v tabulce č.2. Výhodou této funkce je rychlý přehled o rozložení akustické energie v prostoru a možnosti navrhnout tlumič tak, aby byly dodrženy požadované hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku podle nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

 

Tabulka č. 2

Druh chráněného vnitřního prostoru

Doba pobytu

Korekce  [dB]

Limit [dB/A] NV 272/2011

Nemocniční pokoje

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

0

40

22.00 a 6.00 hodinou

-15

25

Lékařské vyšetřovny, ordinace

po dobu používání

-5

35

Obytné místnosti

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

0

40

22.00 a 6.00 hodinou

-10

30

Hotelové pokoje

doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou

+10

50

22.00 a 6.00 hodinou

0

40

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských škol a školských zařízení

+5

45

Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru v tabulce jmenovitě neuvedené platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné.

Třetí částí programu je uživatelsky přínosná funkce - automatické generování kódu kompletní objednávky tlumiče hluku (typ tlumiče, geometrie tlumiče, počet buněk, počet kulis apod.). Tento kód je tvořen podle výrobních pravidel výrobce tlumičů hluku společnosti Mart s.r.o. Kód umožňuje rychlou orientaci při zpracování cenových nabídek nejen do projektů systémů vzduchotechniky, ale taktéž pro konkrétní odběratele výrobků, což velmi usnadňuje orientaci v zadávací dokumentaci.

Spolupráce výrobce a vysoké školy umožňuje pro obě strany maximálně využít svého tvořivého potenciálu pro společný výsledek, který je přínosem pro obě strany. Dalším efektem je také praktikovaný transfer technologií. Společnost Mart s.r.o., jako přední výrobce vzduchotechnického potrubí tímto programem prohlubuje svou odbornost a zvyšuje svou snahu ke zkvalitňování vzduchotechnického povědomí. „Spolupráci s VUT v Brně si velmi vážíme. Tímto softwarem však naše silná koalice nekončí, naopak se bude rozšiřovat. Máme v plánu udělat sérii odborných školení a mnoho dalších zajímavých projektů,“ poodkrývá další projekty vedoucí obchodního oddělení společnosti Mart s.r.o., Ing. Ondřej Mach.

Ústav technických zařízení budov na VUT v Brně Fakultě stavební realizuje řadu výzkumných aktivit souvisejících s vnitřním prostředím budov. Mezi používané teoretické metody patří CFD modelování. Významnými výsledky práce je vývoj vlastních software jako např. programy TERUNA v1.5b a CaLa. Zázemí pro řešení experimentálních úloh na modelech v měřítku 1:1 poskytuje laboratoř ústavu. Zde jsou prováděny experimenty v rámci doktorských prací nejen doktorandů ústavu, ale i doktorandů z jiných vysokých škol se specializací na TZB. Další náplň pracoviště tvoří problematika spotřeby energie v budovách a snižování energetické náročnosti budov v celém jejich životním cyklu.

Více informací se o společnosti dozvíte na www.mart.cz.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři