www.EstiRoad.cz – portál pro oceňování silničních staveb

Při oceňování silničních staveb před vypsáním soutěže se už několik let používají tzv. Expertní ceny, tedy oceněný silniční třídník. Stanovení ceny stavby použitím této jedné hodnoty je vzhledem k poměrně vysokému stupni agregace jen přibližné.

www.EstiRoad.cz – portál pro oceňování silničních staveb

Za vhodnější považujeme vytvoření cenového intervalu podle technologického provedení, tedy v závislosti na upřesňujících parametrech. Tato myšlenka byla rozšířena i na ostatní oceňovací podklady a jejich zveřejnění na portálu www.EstiRoad.cz.

Oceňovací podklady
Portál je možné využít buď pouze k nahlížení do oceňovacích podkladů pro jednotlivé stupně, nebo k jejich aplikaci při oceňování konkrétních staveb. Hlavním přínosem je rozšíření o atributy, které blíže specifikují konkrétní položku a dále statistické dopočítání cenového intervalu. Každý atribut má definován rozsah hodnot. Na příkladu jsou vidět možnosti pro atribut „zemní práce – zatřídění zemin“ s vyznačením hodnoty, pro kterou platí základní cena. Pro ostatní je stanoven koeficient vlivu na základní cenu. Výsledná cena pro konkrétní položku se počítá jako násobek základní ceny a součtu koeficientů pro jednotlivé atributy.
Výpočet cenového intervalu, resp. minima a maxima, se provádí podle Gaussova-normálního rozdělení. Uživatel nastavuje požadovaný interval spolehlivosti mezi 20 až 90 %.

Na portál EstiRoad byly umístěny tyto oceňovací podklady:
•    Cenové normativy MD ČR
•    Ukazatelové ceny objektů pro stupeň DÚR
•    Ceny rozhodujících skupin prací pro stupeň DSP
•    Expertní ceny ŘSD ČR

Oceňování staveb
Na portálu je možné stavbu ocenit ve stupních IZ, DÚR, DSP a DZS. Pro každý stupeň může mít stavba více variant, jedna z nich je vždy vybrána jako aktivní. Tato varianta potom vstupuje do celkové rekapitulace včetně grafu. Cílem je postupné zpřesňování cenového intervalu připravované stavby.

Pro stupeň IZ je zapracována metodika MD ČR pro práci s Cenovými normativy. Přínosem EstiRoad je možnost přesnější specifikace za pomoci atributů. Pro individuální úpravu ceny jsou k dispozici dokumentované Expertní úpravy.

Ocenění ve stupních DÚR a DSP probíhá na úrovni objektů zatříděných podle JKSO. Pro DSP je přidána podúroveň rozhodujících skupin prací. Uživatel může vytvořit objektovou skladbu přímým zadáváním, nebo importem z excelových souborů. V obou případech je nutné provést zatřídění a nastavení všech doplňujících atributů. Tím bude upřesněna základní cena, pro kterou se podle požadovaného intervalu spolehlivosti dopočítá minimum a maximum.

Při ocenění ve stupni DZS není možné ruční zadávání, slepý rozpočet je nutné nahrát z externího souboru ve formátu datového předpisu XC4, který schválilo ŘSD ČR pro výměnu položkových rozpočtů. Při importu je nutné nastavit datovou základnu, proti které bude prováděno zatřídění položek. Po importu jsou červeně vyznačeny položky, které nebyly automaticky zatříděny a oranžově takové, kde bylo nejpravděpodobnější zatřídění vybráno algoritmem a je potřeba provést jeho kontrolu a přesné nastavení atributů. Jestliže se nepodařilo najít zatřídění pro významnou položku, je možné založit tuto položku do vlastní datové základny, kterou má každý uživatel k dispozici.

Hlavním cílem portálu je poskytnout uživatelům rychlou představu o intervalu, kde je možné očekávat cenu dané práce, nebo celé stavby. Oceňovací podklady jsou ověřovány kalkulací podrobných položek silničního třídníku, kde jsou využívány skutečné ceny výrobců a prodejců stavebních materiálů. Snižováním rizik a zvyšováním přesnosti ceníků dochází k zužování intervalu odhadu ceny u podrobnějších stupňů.

Ing. František Benč, Ph.D.
IBR Consulting, s.r.o.

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři