Řidiči!Těšte se na modernizaci D1 v úseku Mirošovice – Kývalka podle plánů Pragoprojektu

Úvahy o stavbě československých dálnic vznikly v druhé polovině třicátých let minulého století. S ohledem na rychlou projektovou přípravu stavby dálnice Praha – Brno – Zlín – hranice se Slovenskem bylo možné 2. května 1939 u Újezdu u Průhonic výstavbu dálnic na našem území slavnostně zahájit.

Řidiči!Těšte se na modernizaci D1 v úseku Mirošovice – Kývalka podle plánů Pragoprojektu

V krátké době byl rozestavěn poměrně rozsáhlý úsek včetně velkých mostů. V důsledku válečných událostí došlo od srpna 1941 ke zpomalení výstavby, které vyústilo 30. dubna 1942 k zastavení celé výstavby. V poválečném období byla dostavba dálnice zařazena do dvouletého plánu obnovy národního hospodářství na léta 1947 – 1948. Dokončeny byly 4 rozestavěné velké dálniční mosty i několik menších mostů včetně dalších zemních prací.  Do 1. pětiletého plánu však dostavba dálnice zařazena nebyla a její staveniště v roce 1950 na dlouhých 17 let osiřelo.

Po složitém období příprav byla opětovná výstavba dálnic zahájena úsekem Praha – Mirošovice na dálničním tahu D1 Praha - Brno 8. září 1967. Do roku 1977 byly rozestavěny všechny zbývající úseky na tahu Praha – Brno – Bratislava. První úsek Praha-Spořilov – Mirošovice byl slavnostně předán do provozu 12. července 1971. V následujících letech byly postupně uváděny do provozu další úseky. Poslední 2 úseky na tomto tahu slouží veřejnosti od 8. listopadu 1980. Na celé této trase byla provedena převážně cementobetonová vozovka.

Dálnice velmi dobře sloužila svému účelu, o čemž svědčí trvalý nárůst jejího zatížení. V devadesátých letech se proto začaly projevovat první kapacitní problémy včetně vzniku lokálních závad na vozovkách a mostních objektech. Z důvodu zvýšení kapacity nejzatíženějšího úseku dálnice D1 Praha – Mirošovice bylo v letech 1996 – 1999 realizováno jeho rozšíření na 6 jízdních pruhů s novou asfaltobetonovou vozovkou. Úplného dokončení se tento úsek dočkal v roce 2007 ve vazbě na novou komerční zástavbu podél dálnice v km 0,0 - 2,0 vpravo, přičemž na levé straně dodnes zůstal tento úsek bez krajnice. Další přípravné práce na plnohodnotném zkapacitnění dálnice na 6 jízdních pruhů byly s ohledem na nedostatek finančních prostředků pozastaveny a se zahájením realizace se v nejbližším období nepočítá.

S ohledem na skutečnost, že nejstarší část dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka je po více jak třech desítkách let provozu na konci plánované životnosti, bylo nutné zahájit přípravu její kompletní modernizace v délce 160,8 km.
V roce 2009 bylo rozhodnuto, že modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice – Kývalka bude spočívat v úpravě kategorie ze stávající D 26,5 na kategorii D 28 (D 27,5 se středním dělicím pásem o šířce 4,0 m) odpovídající současné platné normě ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Při této úpravě bude rozšířena zpevněná krajnice na obou stranách dálnice o 0,75 m, což se příznivě odrazí v bezpečnosti provozu v případě odstavení vozidla. Velmi důležitý je i další aspekt, kdy při uzavírce jednoho jízdního pásu umožní kategorie D 28 vedení dopravy v druhém jízdním pásu v režimu 2+2 pomocné jízdní pruhy.

Modernizace zahrnuje opravu konstrukce vozovky, úpravu připojovacích a odbočovacích pruhů a přejezdů středního dělicího pásu, rozšíření dálničních mostů na kategorii D 28 a snášených nadjezdů na kategorii D 34, opravu kanalizace a její doplnění o bezpečnostní prvky, výměnu svodidel v celém úseku za únosnější, opravu a modernizaci stávajícího systému tísňového volání, vybraného telematického vybavení (kamery, meteostanice apod.), výměnu veškerých kabelových vedení ve středním dělicím pásu a doplnění protihlukových opatření.

Po poměrně rozsáhlé diskusi odborné veřejnosti byla celá modernizovaná část dálnice D1 rozdělena na 21 úseků ohraničených mimoúrovňovými křižovatkami. Toto technické řešení umožňuje optimální provizorní vedení dopravy v průběhu výstavby. V současné době je projektová dokumentace ve stupni PDPS zpracována pro 5 úseků I. etapy:
-    úsek 05,    EXIT 41 ŠTERNOV – EXIT 49 PSÁŘE
-    úsek 09,    EXIT 66 LOKET – EXIT 75 HOŘICE
-    úsek 14,    EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV –EXIT 112 JIHLAVA
-    úsek 21,    EXIT 153 LHOTKA – EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ
-    úsek 22,    EXIT 162 VELKÁ BÍTEŠ – EXIT 168 DEVĚT KŘÍŽŮ

Navržený postup prací vychází z požadavku na zachování 2 jízdních pruhů v každém směru po celou dobu modernizace. Levý jízdní pruh bude určen pouze pro vozidla šířky do 2,0 m. Zpracovaný harmonogram předpokládá zahájení výstavby v 07/2012. V období 07 – 10/2012 bude provedeno provizorní rozšíření vozovky v jednom směru, opravy nevyhovujících krajnic, snesení nadjezdů a rozšíření dálničních mostů. Dále budou realizovány práce na inženýrských sítích ve středním dělicím pásu (kanalizace, kabely). V období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013 budou práce přerušeny z důvodu provádění zimní údržby. V roce 2013 bude provedena modernizace pravého jízdního pásu (04 – 07/2013) a levého jízdního pásu
(07 – 10/2013).

Práce na každém úseku by se měly uskutečnit ve čtyřech etapách, přičemž u některých z nich bude předcházet ještě 0. etapa zahrnující realizaci přejezdů středního dělicího pásu a lokální opravy stávajícího povrchu vozovky. V 1. etapě, kdy budou sneseny nosné konstrukce nadjezdů, nebude možné v řádu jednotek dnů zachovat režim provozu 2+2. V etapě 2A bude provedeno rozšíření vozovky a dálničních mostů, realizovány obě opěry nadjezdů, úprava odvodnění, kontrolních šachet trativodů, příkopů, SOS hlásek, dalšího technologického vybavení a protihlukových stěn. V etapě 2B budou provedeny práce ve středním dělicím pásu – kanalizace, přeložky kabelů, základy a pilíře nadjezdů ve středním dělicím pásu. Tyto etapy je nutné provést v roce 2012. Po dobu zimního období bude ve středním dělicím pásu osazeno stabilní nebo dočasné záchytné bezpečnostní zařízení (svodidlo) s úrovní zadržení minimálně H1. Práce v roce 2013 budou zahájeny 3. etapou, která zahrnuje modernizaci pravé poloviny dálnice. Proběhne kompletní modernizace tohoto jízdního pásu (vozovka, mosty), osazování nosných konstrukcí nadjezdů a na závěr osazení definitivního svodidla ve středním dělicím pásu v krajní pravé poloze. V mezifázi mezi 3. a 4. etapou dojde k úpravám dopravních opatření včetně přesunu dočasného záchytného bezpečnostního zařízení ve středním dělicím pásu. Ve 4. etapě se uskuteční modernizace levé poloviny dálnice včetně některých dokončovacích prací na nadjezdech i nad provozovaným pravým jízdním pásem, kde bude nutná instalace ochranné konstrukce. V závěru budou provedeny dokončovací práce ve středním dělicím pásu – odstraňování dočasných svodidel a zafukování optických kabelů. 

Při tomto postupu výstavby se předpokládá doba trvání dopravních omezení cca 11 měsíců + zimní přestávka. Uzavírky silnic I., II. a III. třídy, vedených přes dálniční nadjezdy, budou trvat až 16 měsíců včetně zimního období. V rámci dopravních opatření budou kromě běžných zařízení použity také telematické systémy, umožňuj Uložit ící operativní sledování a ovlivňování provozu v uzavírkách (kamerový dohled, systém detekce vozidel, mobilní informační vozíky pro zobrazování aktuálních dopravních informací). Toto vybavení je nezbytné především při řešení mimořádných situací v dopravě na příslušném modernizovaném úseku.

Příprava jednotlivých úseků této modernizace byla zahájena diagnostikami a průzkumy v roce 2009 a projektová dokumentace na prvních 5 uvedených úseků byla dokončena ve stupni DSP v 01/2012 a ve stupni PDPS v 05/2012. Jsou schváleny investiční záměry na tyto stavby a po některých dílčích úpravách dokumentace bylo v letošním I. čtvrtletí zahájeno stavební řízení. Ke konci dubna byla vydána na úseky 5 a 21 stavební povolení, z nichž druhé již nabylo právní moci. Zbývající stavební povolení by měla být vydána v blízké době. Po dokončení výběrových řízení na zhotovitele stavby a podpisu smluv o dílo bude možné
4 stavby zahájit.

Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. se díky své více jak 40 leté zkušenosti v projektování silničních a dálničních staveb v České republice významně podílí na projektových a koordinačních pracích v rámci přípravy modernizace dálnice D1 Mirošovice – Kývalka. Objednateli v rámci své činnosti poskytuje komplexní služby na vysoké odborné úrovni s cílem co nejvíce přispět k úspěšné realizaci tohoto náročného díla.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
tel.: 226 066 111
e-mail: obchod@pragoprojekt.cz, www.pragoprojekt.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři