Recese ve stavebnictví nás nutí přijímat řadu úsporných opatření

říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny, Ing. Jan Spevák, generální ředitel a místopředseda dozorčí rady společnosti ŽPSV a.s.

Recese ve stavebnictví  nás nutí přijímat řadu úsporných opatření

Využití betonových výrobků na našich stavbách rok od roku stoupá. Důvody jsou prosté. Vynikající vlastnosti betonu, ke kterým patří vysoká pevnost, odolnost proti povětrnostním vlivům, tvarová stálost a snadná zpracovatelnost, vede projektanty a investory k jejich stále častějšímu nasazování do návrhů staveb.

Mezi největší výrobce betonářského zboží na českém stavebním trhu patří společnost ŽPSV a.s., která sídlí v Uherském Ostrohu. V jejím výrobním portfoliu dnes naleznete vedle jejich nejznámějších produktů, kterými jsou železniční a tramvajové pražce, také prefabrikovaná železniční nástupiště, protihlukové stěny, dlažby, systémy odvodnění, prefabrikované nosné skelety, mostní nosníky nebo přesýpané mostní a tunelové konstrukce. V polovině uplynulého roku došlo ve společnosti k výměně na postu generálního ředitele. Dlouholetého ředitele společnosti, pana Ing. Františka Sekaninu, který odešel do důchodu, nahradil v čele firmy Ing. Jan Spevák. Jaké cíle a priority si při svém nástupu do funkce vytyčil, to již byla první otázka, kterou jsme mu položili. Krátce nato Ing. Spevák podrobně vysvětluje:

Do firmy ŽPSV jsem nastoupil již 1. 7. 1980. Ve společnosti jsem zastával řadu funkcí od mistra až po nynější pozici generálního ředitele, ve které jsem od 1. 7. 2011. Firmu jsem přebral ve složitém období. Pro mne je ŽPSV firmou s 60letou historií a jsem přesvědčen o tom, že je to velmi úspěšná firma a je zde na co navazovat a na čem dále stavět. Její výsledky gradovaly v roce 2008-9, ale bohužel společnost byla absolutně nepřipravená na podmínky agónie stavebního trhu, která po tomto období nastala. Řekl jsem si, že hlavním úkolem pro mě bude se stávajícím týmem provést firmu tímto složitým obdobím se zdravým cash flow a restrukturalizovat ji tak, aby tento záměr zvládla. Mezi zásadní kroky, které proto musíme udělat, je odstranění některých činností, které byly pro ŽPSV historickou přítěží, provést revizi všech nákladů s cílem dosažení významných úspor a to v jejich celé struktuře od mezd až po materiály. Dalšími úkoly bylo zvýšení produktivity práce a významné zkvalitnění obchodní činnosti. K naplnění těchto cílů jsme museli vytvořit nový tým lidí, kteří budou ochotní a schopní firmu řídit a organizovat i v těchto složitých podmínkách. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl, aby to byli lidé mající mou plnou důvěru, došlo ke změnám i na vysokých postech ve firmě. Myslím, že jsem vybral tým vzdělaných mladých loajálních lidí s nápady ke zlepšení a odhodlaných provádět často nepopulární opatření se společným cílem provést firmu krizí. Zajímal mě také názor širšího kolektivu vedoucích pracovníků. Výsledkem mnoha diskuzí byl program úsporných opatření, který byl předložen majoritnímu akcionáři a neprodleně začal být realizován. Program v sobě zahrnoval absolutní uzavření jednoho z firemních závodů a omezení některých výrobních kapacit, aby velikost firmy korespondovala s jejími reálnými šancemi na stavebním trhu. Omezili jsme počet pracovníků, změnili jsme organizační strukturu, provedli detailní rozbor hospodaření a minimalizovali veškeré zbytné náklady. Provedli jsme revizi všech dodavatelů a se všemi jednali o lepších dodacích podmínkách. Samozřejmě jsme museli realizovat i nepopulární opatření, která se dotkla našich zaměstnanců. Konkrétně se jednalo o pozastavení příspěvku na penzijní připojištění, aplikace jiných typů pracovní doby a další podobné kroky, které byly projednány s odborovou organizací. Odbory se k této věci stavěly s pochopením dané situace. Tuto základní linii v současné době sledujeme dále a prohlubujeme přijatá opatření. Naopak intenzivně hledáme i další šance na výnosové straně hospodaření, abychom dosáhli požadované rentability.

Vaše společnost vyrábí široké spektrum betonových výrobků. Pro jaké segmenty stavebnictví jsou tyto výrobky určeny a jaká je šíře tohoto sortimentu?

Náš sortiment je velmi široký. V sériové výrobě máme přes 300 typů výrobků. K tomu přichází i zakázková výroba. Jak již je z názvu patrné, jedná se o originální výrobu. Přiznám se, že často zvažujeme, zdali bychom náš sortiment neměli přece jen zúžit a více se specializovat. Na druhé straně jsme si ale vědomi, že český stavební trh a firmy jsou na náš sortiment zvyklí. Naší doménou a oblastí, která je pro nás nosnou, jsou dopravní stavby a z nich speciálně železniční stavby. Zde dodáváme kompletní sortiment pražců, nástupiště a další speciální prefabrikáty, kterých je celá řada. Další základní oblastí jsou inženýrské stavby, kam patří výstavba mostů, kanalizačních řadů, báňské stavby a v našem pojetí také protihlukové stěny. Oblastí, na kterou jsme se specializovali až po roce 2002, jsou pozemní stavby. Ty představují naše montované skelety, stěnový program a zdící program. Poslední oblastí je vše ostatní, co není začleněno do základních skupin. Jsou to různé prvky počínaje plotovými panely, přes zahradní architekturu až po vinohradnické sloupky.

Krize, která v současné době postihuje české stavebnictví, se bezesporu dotýká i činnosti vaší společnosti. Jaká opatření v zájmu zachování rentability firmy přijímáte?

Jak již jsem zmínil v úvodu, krize se nás dotýká a to velmi významně. Proti roku 2008 došlo k propadu celkových výnosů o více než 30 % a velmi neblaze nás postihuje omezení železničních staveb. Proto, abychom se s tímto vypořádali, realizujeme již zmíněná opatření a činíme další, která spočívají v hledání nových výrobků, aplikaci nových technologií či realizaci vlastního výzkumu a vývoje. Důraz klademe na činnost projektantů, kteří jsou schopni svojí činností významně přispět k rentabilitě řešení. Velkou pozornost věnujeme vzdělávání zaměstnanců, k čemuž se nám podařilo získat granty z EU. Hledáme i možnosti investičních opatření ke snížení nákladovosti, opět za pomoci evropských dotací. Kupříkladu v loňském roce jsme provedli decentralizaci otopného systému v našem závodě Doloplazy a letos stejnou akci budeme realizovat zde, v Uherském Ostrohu. Hledáme všechny možné úspory a pokusili jsme se do tohoto programu zainteresovat i naše zaměstnance. Za to jim potom náleží odměna z realizované úspory.

Jaké jsou nejsilnější stránky vaší společnosti?

První naší silnou stránkou je 60letá tradice a s ní související zkušenost s výrobou betonářského zboží a kontinuálně budovaný pracovní tým, který je specialistou v tomto oboru. Další naší výhodou je regionální rozmístění našich závodů. Každého spotřebitele dnes zajímá cena franko stavba z důvodu, že dopravní náklady se nyní stávají významnou složkou ceny. Díky rozmístění závodů se proto snažíme objednanou výrobu přesunout na závod nejblíže stavbě. Další výhodou je to, o čem jsme hovořili dříve. A to je široký sortiment od jednoho dodavatele. Podstatné pro zákazníka je, pokud mu můžete poskytnout technickou podporu. Náš tým techniků včetně akreditované zkušební laboratoře to nabízí. Poslední silnou stránkou je příslušnost ke skupině OHL, která je silnou nadnárodní společností s aktivitami po celém světě. My očekáváme, že budou ještě více využívány synergické efekty plynoucí z naší příslušnosti k této skupině.

Vzpomenete si na některé nosné či zajímavé akce z posledního období, na jejichž výstavbě se vaše společnost podílela svými dodávkami materiálů či prací?

Pokud dodáváme naše klasické výrobky (pražce), jsou tyto součástí výstavby železničních koridorů. Pokud bych uváděl konkrétní úseky, tak to veřejnosti moc neřekne. Zmínil bych však některé zajímavé konstrukce, které jsme již dodali nebo je nyní vyrábíme. Jedná se o prvky pro výstavbu pevné jízdní dráhy, což je konstrukce železničního svršku bez štěrkového lože. Ta má perspektivní využití pro vysokorychlostní tratě nebo ve speciálních lokálních podmínkách. Jsme také majiteli licencí na oba typy jízdní dráhy. První je typ Rheda 2000 od německé firmy Rail One. V tomto typu jsme realizovali dodávky speciálních dvoublokových pražců pro stavbu Turecký vrch na Slovensku, kde zhotovitelem bylo OHL ŽS Brno a.s. a výrobky pro druhý typ pevné jízdní dráhy, na níž držíme licenci od rakouské firmy PORR, jsou v současné době realizovány na stavbě Střelenský tunel ve Střelné. V tomto případě se jedná o vůbec první realizaci s pomocí této technologie na území ČR. Věříme, že aplikace těchto obou progresívních konstrukcí se dočkají většího rozšíření v blízké budoucnosti. V segmentu zakázkové výroby si v roce 2011 zaslouží naši pozornost výstavba komplexu hal Lego Kladno a Gestamp Czech v průmyslové zóně Žatec.

Které nové výrobky vaše společnost vyvinula v posledních několika letech? Čím obohatila český trh?

Tak to je velmi jednoduchá otázka, ale je na ni těžká odpověď. Každý by chtěl přicházet s novými výrobky, aby měl náskok před konkurencí. Ale není to tak snadné. Kromě prvků pro pevné jízdní dráhy, které jsou na českém trhu nové, jsme přes složitost jejich zavádění do výroby s několika novinkami přišli. První, kterou bych chtěl zmínit, jsou nízké protihlukové clony. Je to velmi dobrá a levnější alternativa k protihlukovým stěnám, které široká veřejnost velmi dobře zná a které často deformují vzhled krajiny. Toto naše nové řešení přináší podobný efekt z hlediska útlumu hluku, avšak je mnohem šetrnější k dopadu na vzhled krajiny. Jeho uvedení do masového užití a hromadné výroby je věc velmi složitá a skutečně nevím, kdy se nám podaří přesvědčit investory k jeho širší aplikaci. Konstrukce je výhodná také z pohledu možnosti mnohem příznivějšího přístupu záchranných složek k případným nehodám.
Dalším novým výrobkem je například dlažba pro nástupní plochy záchranných složek před tunely. To je prvek, který je nyní aplikován na stavbách v koridoru směřujícím na České Budějovice. Esteticky velmi zdařilá jsou nová nástupiště Umsteiger, která vyrábíme v licenci firmy Tripple S a která jsou již zabudována v tratích SŽDC. Kontinuálně provádíme další vývoj a připravujeme další výrobky respektive inovace stávajících výrobků.

Jaká opatření by z vašeho pohledu pomohla opět nastartovat české stavebnictví?

To je samozřejmě velmi diskutovaná otázka nejen v odborné, ale dnes již i v laické veřejnosti. Domnívám se, že veškeré dosavadní konání vlády bylo jen o škrtech. Jsem přesvědčen o tom, že absolutně chybí jakákoli  prorůstová opatření. Stavební firmy si v období boomu v letech 2008-9 vybudovaly velké kapacity, které se nyní snaží naplnit. Stavební trh je však kvůli tomu, že je nedostatek zakázek ve veřejném sektoru, značně poddimenzován. Ceny jsou deformovány a chybí jakákoliv vize, kam se bude dál nejen stavebnictví ale i celá společnost dále ubírat. Prognózy, že v roce 2012 se stavebnictví opět propadne o 9,2 % nikomu z řad stavebních manažerů radost nedělá. Bohužel se mi zdá, že stavebnictví je v současné době nejpostiženějším domácím oborem a nevím, proč se dostalo na periferii zájmu. Na stavebnictví je přitom navázáno cca 500 tis. pracovních míst. Bohužel, doteď vyhrávaly politické šarvátky a půtky a z mého pohledu je 5 minut po 12, aby se urychleně začalo se zásadními prorůstovými opatřeními vlády. Pro nás první vlaštovkou bylo to, že vláda schválila tendry na železniční stavby ve výši 8,4 mld. Kč. Pevně doufám, že to nebude jediná vlaštovka, ale že se stát chce dále touto problematikou systematicky zabývat. Jsem přesvědčen o tom, že stavební společnosti v ČR umí odvádět dobrou práci a že si zaslouží od státu větší podporu. Zejména také proto, že Evropská unie se opět zabývá dopravní politikou v Evropě a dostavbou dopravní sítě. Měli bychom proto být na nové požadavky připraveni a ne stát stranou. Pomoci by v tom měly i sdělovací prostředky, které by měly veřejnost upozornit na fakt, že právě jeho prosperita je motorem budoucího rozvoje celé ekonomiky.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

ŽPSV a.s.
Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 419 311, fax: 572 419 308
www.zpsv.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři