LIVETHERM – Inteligentní stavební systém

Betonové stavby – Group s.r.o. se od samého počátku, od roku 1993, zaměřila na výrobu drobného betonářského zboží (zdících tepelně izolačních tvárnic IZO PLUS, nosných betonových tvárnic, příčkovek, bednících dílců, stropních konstrukcí BS PLUS a BS PLUS MAX a samozřejmě na výrobu a dodávky veškerých typů betonových směsí).

LIVETHERM – Inteligentní stavební systém

Výrobní program byl postupně inovován i doplňován a v r. 2001 byla zahájena výroba i dodávky kompletního komínového systému BLK a v r. 2003 byl původní stropní systém BS PLUS a BS PLUS MAX inovován v systémy stropů BSK-PLUS, -STANDARD, -MAX. V roce 2006 došlo k rozšíření výroby o betonové skládané stropní panely BSSP. Společnost disponuje vlastní nabídkou typových projektových dokumentací rodinných domů. Rok 2011 přináší další inovaci výrobků a to do podoby Inteligentního stavebního systému LIVETHERM, který vám chceme blíže představit.

Základní charakteristika a možnosti použití zdících prvků LIVETHERM

Ekologický stavební materiál
Základním materiálem použitým pro výrobu zdících prvků LIVETHERM je mezerovitý beton popř. liaporbeton. Pro jeho výrobu je použito výhradně pálených (liapor) a nepálených materiálů – tj. křemičitého písku, kamenné drtě (alt. liaporu), cementu a vody. Jedná se tedy o ekologicky nezávadné stavební materiály pro skutečně zdravé bydlení. Podle patentem chráněného postupu se k této směsi přikládá ve vibrolisovacím zařízení vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrénu (styroporu alt. neoporu) a tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek. Takto vytvořený výrobek není nutné dále upravovat vytvrzováním párou ani vypalováním v peci při vysokých teplotách. Díky tomuto výrobnímu postupu je výroba zdících prvků LIVETHERM energeticky nenáročná a šetrná k životnímu prostředí. Při výrobě nevzniká žádný druhotný odpad ani škodliviny poškozující vzduch. Zdící prvky LIVETHERM se vyrábějí dle ČSN EN 771-3.
Beton jako takový je staletími prověřený stavební materiál, který je odolný proti mechanickému i klimatickému poškození. V kombinaci s vloženou masivní tepelnou izolací získáme unikátní zdící prvek LIVETHERM, určený pro výstavbu nízkoenergetických domů, bez další izolace na fasádě.

Možnosti použití
Zdící prvky LIVETHERM jsou betonové alt. lia­porbetonové sendvičové tvárnice určené pro jednovrstvé obvodového nosné i výplňové zdivo nízkoenergetických domů tloušťky 400 mm, určené pro stavby s požadavkem na vysoký odpor a tepelnou akumulaci stěny při zachování malé tloušťky obvodového zdiva zajišťující maximální využití obestavěného prostoru. Zdivo ze zdících prvků LIVETHERM je možné použít pro rodinné domy, vily, bytové domy i pro stavby průmyslové (výrobní haly, provozovny, zateplené sklady a garáže, autoservisy, čerpací stanice, prodejny) popř. pro stavby občanské vybavenosti (školy, tělocvičny, hotely, vodojemy, čistírny odpadních vod atd.) s omezením do max. 4 – 6 podlaží.

Hospodárnost systému LIVETHERM
Při vývoji zdících prvků LIVETHERM byl kladen největší důraz na vylepšení tepelně izolačních vlastností a na zajištění výroby dokonale přesných výrobků, zajišťující možnost zdění tvárnic na maltu pro tenké spáry (lepidlo). Spojením liaporbetonu s polystyrenovou izolací vznikl dokonalý sendvičový blok, který je oproti klasickým zdícím materiálům lehčí, je dobře opracovatelný (možnost řešení i členitých půdorysů bez tepelných mostů) a výrazně překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou bytovou výstavbu. Prvky LIVETHERM jsou ideální pro stavby nízkoenergetických domů, které výrazně šetří náklady na jejich následný provoz (vytápění). Dům z tvárnic LIVETHERM je tepelně úsporný, masivní, s výraznou akumulační schopností vnitřní nosné části tvárnice.
Přidáme-li kompletnost systému (tvárnice rovné-základní, rohové, překladové a věncové), systém zdění pero + drážky a zdění na maltu na tenké spáry, docílíme i výrazného snížení pracnosti a to jak odbouráním různého dělení, tak i menší náročnosti na kvalitu pracovníků. Provedením sendvičové konstrukce jedním pracovním cyklem rovněž odpadá případné řešení dodatečného zateplení. Díky dokonalé rovinnosti hotových povrchů (zdivo je možné použít i jako režné) používáme jednovrstvé omítky, při požadavku na omítky dvouvrstvé lze užít minimální tloušťky jednotlivých vrstev. Rovněž spotřeba malty pro tenké spáry je minimální díky toleranci zdících prvků v ložné spáře ± 1,50 mm.
Pro hospodárnost systému hovoří i šířka a hmotnost zdiva, která výrazně snižuje náklady na přepravu, tak i ucelenost stavebního systému, který sestává z řady výrobků, které jsou vzájemně sladěny výškou (vnitřní nosné a nenosné zdivo) nebo se vhodně doplňují (stropní konstrukce LIVETHERM – BSK, - PANEL, komínové systémy BLK, PLEWA, bednící dílce atd.). Ucelenost systému LIVETHERM a poskytovaný stavební servis může výrazně ušetřit též náklady na projektové práce a následně též provést stavbu rychleji a efektivně – ušetří tak čas při výstavbě i vaše peníze.

Stavebně technické vlastnosti zdících prvků LIVETHERM

Pevnost v tlaku
Zdící prvky LIVETHERM se vyrábějí v pevnostní třídě P6 a P10, což umožňuje použití tohoto zdiva do max. 4 – 6 podlaží (v odvislosti od použitého konstrukčního systému stavby a rozpětí stropních konstrukcí mezi nosnými zdmi). Pevnost v tlaku je zatížení mezi pevností vztažené na celou nosnou plochu nosné části tvárnice (240 mm), tj. bez plochy polystyrenové izolace a nenosné přední skořepiny. Vzhledem k sendvičovému typu konstrukce je u zdících prvků LIVETHERM v dokonalé rovnováze tepelný odpor konstrukce, hmotnost zdiva i pevnost v tlaku. Zdící prvky LIVETHERM je možné použít bez omezení ve všech seizmických oblastech České republiky, díky možnosti svislého promaltování kapes splňují požadavky normy ČSN EN 1998-1.
Hotová stavební konstrukce je masivní, přesně tak, jak je v dnešní době požadováno a je obvyklé.

Radioaktivita
Dle ČSN 73 1290 a ČSN 73 2310 je možné do obytných staveb zabudovat pouze takové výrobky, které plní požadavky na jejich radioaktivitu. Dle zákona č.18/1997 Sb. a následné vyhlášky č.307/2002 Sb. se stanovují požadavky na zajištění radiační ochrany. U výrobků z betonu určených pro bytovou výstavbu je stanovena směrná hodnota pro index hmotnostní aktivity 0,5. Veškeré výrobky v komoditě zdících prvků LIVETHERM tento požadavek splňují.

Tepelně izolační vlastnosti
Výborné tepelně izolační vlastnosti obvodového zdiva LIVETHERM zabezpečuje průběžná vložka z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrenu tl. 140 mm v kombinaci s betonovou popř. liaporbetonovou částí tvárnice. Bez další doplňkové tepelné izolace dosahuje toto zdivo při tloušťce 400 mm výborných tepelně izolačních vlastností (součinitel prostupu tepla U = 0,21 – 0,19 m2K/W). Takto lze účinně spořit energii a náklady na bydlení. Vnitřní nosná část tvárnice vykazuje výraznou akumulační schopnost a ta ovlivňuje vnitřní klima objektu tím, že naakumulované teplo uvolňuje zpět do místnosti, což výhodně vyrovnává kolísání vnitřní teploty. Díky vysokému tepelnému odporu je zdivo z tvárnic LIVETHERM schopné utlumit i vnější vysoké teploty, a zachovat tak vnitřní prostory příjemně chladné. Na příjemnou pohodu v místnosti působí velmi pozitivně, pokud je rozdíl teplot mezi teplotou vzduchu v prostoru a povrchem stěny co nejmenší, a to i při nízkých venkovních teplotách v zimních měsících.
Vnější i vnitřní stěny ze zdících prvků LIVETHERM jsou zařazeny mezi těžké konstrukce, které přispívají k příjemnému letnímu klimatu uvnitř stavby. Při realizaci staveb v nízkoenergetickém standardu je důležité, aby byly izolační vlastnosti všech částí stavby navzájem v souladu a zároveň je nutné zvolit vhodné řešení technického vybavení domu.

Nasákavost
Obecně platí, že liaporbeton či mezerovitý beton je nejméně nasákavý materiál z běžně používaných stavebních systémů. V kombinaci s polystyrenovou vložkou, jejíž vlastní nasákavost je do 2 % její hmotnosti, lze říci, že nasákavost je mnohem nižší než u hmot s kapilární nebo porézní strukturou, popř. se zdícími prvky s vloženou minerální izolací. Prvky LIVETHERM jsou ideální i pro stavby do oblastí se zvýšeným rizikem případných záplav (povodní), neboť jsou i dostatečně hmotné.

Odolnost proti mrazu
Zdící prvky LIVETHERM nejsou citlivé na mráz díky své velké mezerovitosti nosné části tvárnice a její minimální nasákavosti.

Izolace proti hluku
Zdící prvky LIVETHERM plní díky svému sendvičovému složení a dostatečné hmotnosti a šířce i požadavky na ochranu proti hluku bez dodatečných opatření, a splňují tak normu ČSN 73 0532 při tloušťce zdiva 400 mm. Hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti Rw je 53 - 55 dB.

Odolnost proti ohni
Požární odolnost stanovuje charakteristiky stavební konstrukce odolávat po určitou dobu působení požáru, bez jakékoliv ztráty konstrukční stability, odolávat požáru bez přenosu na neexponovanou stranu v důsledku průniku plamenů nebo horkých plynů a schopnost odolávat významnému přestupu tepla z exponované strany na neexponovanou při průměrném vzrůstu teploty na neexponované straně omezené na 140 °C nad průměrnou počáteční teplotu.
Reakce na oheň je úroveň chování stavební konstrukce při exponování plamenem nebo horkými plyny a vývoj plamenů a plamenně hořících částic po určitou dobu expozice konstrukce. Stěny ze zdících prvků LIVETHERM jsou odolné proti ohni a splňují nejvyšší požadavky na požární ochranu.

Betonové stavby – Group s.r.o.
Předslav 99, 339 01 Klatovy
tel.: 376 315 115, 376 314 246, fax: 376 315 654
info@betonstavby.cz, www.betonstavby.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři