Použití TEFOND PLUS, TEFOND HP ve skladbě spodní stavby

Tefond HP a Tefond Plus jsou profilované polyetylenové fólie z HDPE, které jsou ve spojích doplněny z výroby o samolepící pruhy z vysoce modifikovaného asfaltu syntetickým kaučukem SBS pro zabezpečení vodotěsnosti těchto spojů.

Použití TEFOND PLUS, TEFOND HP ve skladbě spodní stavby

Kromě tohoto opaření mají uvedené materiály v místě napojení fólií jiný geometrický tvar nopů než v ploše. To zajišťuje na rozdíl od tradičních profilovaných fólií vysokou odolnost proti namáhání vlastního spoje v tahu. Hodnoty této pevnosti dosahují minimálně 70 % pevnosti v tahu fólie v ploše. Při aplikaci dojde ve skladbě spodní stavby k vytvoření vodotěsné a plynotěsné membrány.

Toto opatření splňuje současně několik funkcí:
•    Díky mechanickým vlastnostem fólie se zpevní podkladní vrstvy (pevnost v tlaku větší než 250 resp. 300  kN/m2). Tato udávaná pevnost se vztahuje na fólii, kde nejsou nopy (prolisy) vyplněné. V případě jejich vyplnění betonem nebo sypkým materiálem se pevnost tohoto souvrství několikanásobně zvyšuje. V konkrétních případech lze ze skladby podlahy vyloučit podkladní betonovou desku a fólii klást přímo na upravený zhutněný terén.
•    Dojde k zamezení vzlínání vody z podloží do konstrukce spodní stavby.
•    Fólie je odolná proti pronikání plynů (radonu) z podloží. Součinitel difúze tohoto materiálu je 2,2 – 2,4.10-12 m2/s. Poločas prostupu radioaktivních plynů fólií je vyšší než 3 000 000  s. Norma považuje materiál s poločasem prostupu větším než 300 000  s za použitelný pro vytváření protiradonových bariér. Z uvedeného vyplývá, že fólie TEFOND převyšuje požadavky normy více než desetinásobně. (Poločas prostupu t1/2 je polovina času potřebného k dosažení rovnovážné aktivity 85Kr v měrném prostoru nad a pod zkoušeným mate­riálem.)
•    V případě, že je fólie TEFOND aplikována na pevný podklad (hutněná zemina, betonová deska), dojde díky profilaci membrány k vytvoření drenážní spáry cca 7 resp. 8 mm, která zlepšuje odvod vody a plynů mimo půdorys stavby do okolního prostředí.

Montáž fóliového systému TEFOND je jednoduchá a rychlá. Spočívá pouze v mechanickém spojení přesahů, které jsou z výroby připraveny. Fólie se pokládá volně na podklad. Vlastní montáž nevyžaduje žádné speciální nářadí. Jedinou nevýhodou tohoto materiálu je relativně nízká odolnost vůči UV záření. Z toho důvodu musí být ve skladbě konstrukce vždy zakryta další stavební vrstvou.  

Příklady realizovaných skladeb:

Podlaha sila na obilí (vyztužení podkladu, izolace proti zemní vlhkosti):
•    Betonová deska
•    TEFOND PLUS
•    Upravený terén

Podlaha výrobní haly (vyztužení podkladu, izolace proti zemní vlhkosti a radonu):
•    Pohledová vrstva
•    Drátkobeton cca 150 – 200 mm
•    Tepelná izolace
•    TEFOND HP
•    Upravený hutněný terén
Pozn.: Dimenze betonové vrstvy a případnou nutnost vyztužení je nutno posoudit výpočtem s přihlédnutím ke konkrétním vlastnostem podloží a provoznímu zatížení.

Spodní stavba RD (izolace proti zemní vlhkosti, radonu a drenáž):
•    Podlahová krytina
•    Cementový potěr
•    Betonová mazanina
•    Tepelná izolace
•    TEFOND PLUS
•    Podkladní beton
•    Upravený terén

Reference:
•    KIA MOTORS Žilina – cca 50 000 m2 – izolace podloží kolejová vlečka,
•    Autosalon BMW Praha Černý Most – cca 3 500 m2 – izolace proti zemní vlhkosti a radonu, zpevnění podloží,
•    121 RD Hostavice – izolace proti zemní vlhkosti a radonu, drenáž,
•    Hypermarket GLOBUS Plzeň – cca 4 000 m2 - izolace proti zemní vlhkosti a radonu, zpevnění podloží,
•    Polyfunkční dům Mladá Boleslav – Izolace spodní stavby,
•    Bytové domy Hořovice – izolace spodní stavby,
•    Montované RD Canaba – izolace spodní stavby,
•    SOKP Řepy Ruzyně – zpevnění podloží.

TEGOLA BOHEMIA, s.r.o.
Náchodská 2604/21a, 193 21 Praha - Horní Počernice
tel.: +420 286 882 946, fax: +420 286 885 722
e-mail: tegola@tegola.cz, www.tegola.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři