Výstavba dálnice D3 pokračuje

Dálnice D3 se po svém dokončení stane velmi důležitým tahem zajišťujícím kapacitní spojení hlavního města Prahy s oblastí jižních Čech. Investorská příprava dálnice D3 probíhá v souladu s Návrhem rozvoje dopravních sítí v České republice do roku 2010, schváleným usnesením vlády ČR č. 741 ze dne 21. července 1999.

Výstavba dálnice D3 pokračuje

Dálniční tah naváže jižně od Českých Budějovic na rychlostní silnici R3, která se u hraničního přechodu Dolní Dvořiště/Wullowitz napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Celá tato trasa bude součástí mezinárodní silnice E 55 a měří cca 171,6  km. Přes dlouholetou přípravu se dosud nepodařilo projednat definitivní trasu středočeského úseku dálnice, kde jsou v současné době mezi Prahou a Václavicemi, od km 2,8 do km 28,2, zpracovány dvě varianty a několik krátkých podvariant (u Lešan a Dunávic) a mezi Václavicemi a Novou Hospodou pouze krátká podvarianta u Křenovic, na které probíhá projednávání dokumentace EIA. Po projednání bude rozhodnuto o variantě, která bude dále připravována. Probíhá investorská příprava a výstavba pouze jihočeské části, která je rozdělena  do několika staveb. Zprovozněn je 17,1 km dlouhý úsek dálnice D3 Nová Hospoda – Tábor, od km 62,3 do km 79,125, ve výstavbě je 25,1 km dlouhý úsek Tábor – Veselí nad Lužnicí, od km 79,125 do km 104,135, a zbytek jihočeské části dálnice D3 je v různých fázích veřejnoprávního projednání a majetkoprávní přípravy.

Úsek z Prahy (km 0,000 až po Třebonín, km 151,01) se připravuje jako dálnice D3 v parametrech D 27,5/120 a od km 151,01 (Třebonín) až po km 175,083 Dolní Dvořiště – státní hranice jako rychlostní silnice R3 v parametrech R 25,5/120.

V září 2008 byla zahájena výstavba části dálnice od Tábora do Veselí nad Lužnicí celkové délky 25,10  km v kategorii D 27,5/120. Nově budovaná dálnice odvede podstatnou část dopravního zatížení ze stávající silnice I/3, která je vedena v těsném kontaktu se zástavbou Sezimova Ústí, Plané nad Lužnicí, Roudné, Soběslavi a dalších menších obcí. Intenzity dopravy v oblasti Sezimova Ústí překračují hodnotu 20 000 vozidel za 24 hodin. Vzhledem ke značným problémům při majetkoprávním vypořádání pozemků byla stavební povolení vydána se značným skluzem, a tak dílčí části této stavby byly zahajovány postupně v letech 2009 až 2011. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, dodávku stavby zajišťuje Sdružení D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí (STRABAG, a.s., Metrostav, a.s., EUROVIA CS, a.s. a Inžinierske stavby, a.s.). Stavba je ­spolufinancována z Operačního programu Doprava.

Úsek dálnice D3 0307A Tábor - Soběslav od km 79,125 do km 95,420 v celkové délce 16,925  km, začíná ve stávající mimoúrovňové křižovatce Měšice se silnicí I/19 a končí mimoúrovňovou křižovatkou Soběslav. Trasa je vedena ve volném nezastavěném terénu s četnými vodními plochami rybníků, 1,25 – 2,5 km východně od stávající silnice I/3 převážně po zemědělských a částečně lesních půdách. Součástí stavby jsou 3 mimoúrovňové křižovatky a 35 mostních objektů (z toho 14 na dálnici, 18 nad dálnicí a 3 na ostatních komunikacích). Doprovodné objekty tvoří především přeložky a úpravy ostatních komunikací o celkové délce 5 921 m, přeložky inženýrských sítí a 8 objektů protihlukových stěn o délce 2 124 m.

Navazující úsek dálnice D3 0308A Soběslav – Veselí nad Lužnicí od km 95,420 do km 104,135 je dlouhý celkem 8,715 km a končí mimoúrovňovou křižovatkou Veselí – sever. Trasa probíhá východně za Soběslaví ve vzdálenosti cca 200 m za okrajem dřevařských závodů. Dále pokračuje těsně pod hrází rybníka Nadýmač a po okraji lesního komplexu Karvánky. V blízkosti železniční zastávky Řípec je navržena mimoúrovňová křižovatka Dráchov se silnicí I/23. Za inundačním mostem přes údolí Lužnice navazuje trasa na stávající obchvat silnice I/3 Veselí nad Lužnicí. Stavba zahrnuje také 2 mimoúrovňové křižovatky a 14 mostních objektů (z toho 9 na dálnici, 3 nad dálnicí a 2 na ostatních komunikacích) a celou řadu přeložek a úprav ostatních komunikací o celkové délce 5733 m, přeložky inženýrských sítí a 2 objekty protihlukových stěn o délce 1515 m.

K novostavbě dálnice je přičleněna i rekonstrukce stávající silnice I/3 Čekanice - Měšice, která zahrnuje 1,550 km rekonstrukce dvoupruhové vozovky a 3,514 km  dlouhý úsek vozovky čtyřpruhové včetně souvisejících úprav Čekanického mostu a přilehlé mimo­úrovňové křižovatky.

Nejzajímavějšími objekty nově budované D3 jsou její mosty. Most přes rybník Koberný (stavba 0307B, délka 575 m) je kolmý v zakružovacím a půdorysném oblouku, jeho konstrukci tvoří předpjatý spojitý betonový komorový nosník o 6 polích, realizovaný letmou betonáží, samostatný pro každý dopravní směr. Most je založen na pilotách.

Most přes Černovický potok (stavba 0307C, délka 765 m) překračuje silnici III. třídy, Černovický potok a biokoridor. Jedná se o most kolmý v zakružovacím a půdorysném oblouku se spojitou nosnou konstrukcí o 25 polích z prefabrikovaných nosníků spřažených deskou z dodatečně předpjatého betonu. Založení mostu je na pilotách.

Most přes Lužnici (stavba 0308B, délka 1 063 m) přechází nejen přes řeku Lužnici ale i přes silnici I/3 Tábor – České Budějovice a trať s plánovanou modernizací IV. železničního koridoru. Nosnou konstrukci mostu tvoří 2 samostatné spojité monolitické předpjaté jednokomorové nosníky o 22 respektive 21 polích realizované na pevné skruži. Založení mostu je hlubinné s výjimkou pražských opěr, které jsou založeny plošně.

Oproti původním předpokladům dochází kvůli problémům s majetkoprávním vypořádáním a pozdějším vydáním některých stavebních povolení k posunu termínu dokončení celého souboru staveb, který kromě rekonstruovaných úseků musí být uveden do provozu jako jeden celek.

V současné době je dokončena a předána do předčasného užívání rekonstrukce dvoupruhu, rekonstrukce čtyřpruhu nebyla dosud zahájena z důvodu problémů při získávání stavebního povolení, zbytek trasy je v různých stupních rozestavěnosti.
Na dokreslení náročnosti majetkoprávní přípravy je možno uvést i to, že bylo nutno přistoupit k odklonu dálnice v km 80,600, neboť se nebylo možno dohodnout s jedním konkrétním vlastníkem o výkupu pozemku o výměře 844 m2.  Po velmi komplikovaných a vleklých jednáních rozhodl investor o odklonění trasy dálnice tak, aby nedošlo k narušení majetkových práv vlastníka problematického pozemku. V důsledku toho bylo nutné část dálnice přeprojektovat, znovu veřejnoprávně projednat a majetkoprávně vypořádat pozemky, jejichž potřeba odklonem vznikla. Všechny tyto činnosti byly zrealizovány v rekordním čase 6 měsíců a to nejen za podpory místních orgánů státní správy a Ministerstva dopravy, ale i dalších dotčených soukromých osob.  Toto odvážné rozhodnutí investora zabránilo zastavení výstavby dálnice a ušetřilo velké finanční prostředky, které by byly se zakonzervováním dálnice po dobu avizovaných soudních sporů s majitelem předmětného pozemku spojeny.

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, tel.: 226 066 111
e-mail: obchod@pragoprojekt.cz, www.pragoprojekt.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři