Naše úsilí o vyšší efektivitu a inovace našich výrobků nepolevuje ani v období krize

Beton a betonové výrobky mají v dopravním stavitelství své pevné a nezastupitelné místo. Ať již jde o monolitické betonové konstrukce, prefabrikované dílce či další produkty celého spektra betonářského zboží, zde všude může nabídnout své služby jeden z největších výrobců v této oblasti, společnost ŽPSV a.s. Na aktuální dění ve společnosti jsme se zeptali ředitele úseku dopravních s

Naše úsilí o vyšší efektivitu a inovace  našich výrobků nepolevuje ani v období krize

Na aktuální dění ve společnosti jsme se zeptali ředitele úseku dopravních staveb, pana Ing. Mojmíra Nejezchleba.

Do jaké míry se změnil výrob­ní sortiment společnosti ŽPSV a.s. a její organizační struktura?

Společnost ŽPSV a.s. se samozřejmě i nadále zabývá produkcí původního výrobního sortimentu, tedy betonového zboží. Tradičně je výroba zaměřena na produkty pro dopravní infrastrukturu (železniční i silniční) ve specializaci na betonové příčné železniční a tramvajové pražce a pražce výhybkové.
Stejně tradiční je i výroba prefabrikátů pro nástupiště, odvodňovací systémy, protihlukové stěny, železniční přejezdy, svodidla a prefabrikátů pro mostní nosníky a propustky.
Dále jsou vyráběny prvky pro revitalizace obytných domů – lodžiové systémy a prefabrikáty pro montované stavby pozemního stavitelství – sloupy, průvlaky, stěnové prvky.
Současně nabízíme komplexní služby včetně montáže u systémů protihlukových stěn, mostních a skeletových konstrukcí, lodžií a v neposlední řadě i provádění monolitických konstrukcí či kombinace systému prefa – monolit především u pozemních objektů.
Pokračuje a rozvíjí se rovněž výroba vibrolisovaného zboží včetně různých typů dlažeb v atraktivním a kvalitním provedení.
Nadále funguje rovněž dvojstupňová organizační struktura v hierarchii ředitelství společnosti – výrobní závod. Díky stávající situaci ve stavebnictví jsme se rozhodli oddělit od sebe řízení úseků výroby pro dopravní a pozemní stavby s tím, že každý úsek je hodnocen samostatně s maximálním důrazem na jeho ekonomický přínos pro společnost jako celek.
Úsek výroby pro dopravní stavby zahrnuje převážně původní sériovou výrobu v závodech Doloplazy, Uherský Ostroh, Nové Hrady a v provozovně Běstovice. V zájmu racionalizace řízení s cílem dosažení finančních úspor je v současnosti závod v Uherském Ostrohu vrcholově řízen z Doloplaz.
Úsek výroby pro pozemní stavby je tvořen původními závody se zakázkovou výrobou (Čerčany, Litice nad Orlicí a Borohrádek). Do tohoto úseku spadá rovněž činnost v oblasti montáží, monolitů a revitalizací panelových domů. Těžiště výroby bylo soustředěno v závodech Litice nad Orlicí a Čerčany, pod závodem (nyní v podstatě provozem) v Borohrádku jsou především z důvodu snadného ekonomického vyhodnocování vedeny montáže, monolity a revitalizace.
V zájmu co možná nejekonomičtější výroby samozřejmě všude tam, kde je to zejména z pohledu formovací a manipulační techniky možné, realizujeme zakázky vždy v závodě nejbližším místu konečného zabudování výrobku bez ohledu na to, do kterého úseku je závod zařazen.

Jak poznamenala vaše aktivity současná krize ve staveb­nictví?

Je samozřejmé, že současná si­tuace ve stavebnictví se činnosti ŽPSV a.s. dotýká. Je to o to složitější, že jak už bylo uvedeno výše, těžištěm sortimentu jsou výrobky pro dopravní infrastrukturu, jejíž rozvoj a objem investic byl v loňském pololetí velmi citelně omezen. To se týkalo jak staveb na železnici, tak i staveb silničních.
V praxi to znamenalo značný pokles poptávky po výrobcích, spojený navíc se značnými tlaky na snižování jejich prodejních cen. Tyto cenové tlaky byly a jsou i nadále vyvolávány nejen značnou konkurencí mezi firmami vyrábějícími obdobný sortiment, ale rovněž našimi zákazníky (především stavebními firmami), které ve snaze uspět ve vyhlášených tendrech snižují nabídkové ceny na hranici možného a toto snížení se samozřejmě snaží přenést na svoje subdodavatele.
Propad v investicích financovaných státem naši společnost podstatně ovlivňuje a vzhledem k výrobnímu zaměření jej nemohou nahradit zdroje soukromých investorů či např. vlastníků domů. Tato situace se dotýká jak oblasti výnosů, tak i zisků společnosti. Meziroční propad ve výnosech ve srovnání let 2009 a 2010 činil cca 400 mil. Kč, ve srovnání let 2008 a 2010 dokonce cca 750 mil. Kč.
Racionalizace, organizační změny a zefektivnění výroby jsou i v současné situaci zárukou udržení životaschopné společnosti produkující odpovídající výnosy s udržitelnou mírou zisku.
Společně děláme vše pro to, aby tomu tak bylo i v následujících letech

Dotkla se tato situace i zaměstnanosti ve vaší společnosti?

Bohužel ano. Značný propad v poptávce po výrobcích, nenaplnění kapacitních možností společnosti (mimo jiné např. i v sortimentu pražců) a výše uvedené organizační změny měly za následek rovněž dopady do zaměstnanosti. Naší snahou bylo tyto dopady co nejvíce zmírnit, samozřejmě ale s plným vědomím odpovědnosti za zachování funkční a ekonomicky zdravé firmy.

Určitě i v této nelehké době vaše společnost realizovala některé zajímavé akce. Nemám pravdu?

Mimo jiné i stávající, pro společnost nepříliš jednoduchá situace vyvolaná krizí ve stavebnictví, vede ke snaze o zefektivnění a zkvalitnění výroby a o inovaci, případně o doplnění výrobního sortimentu o jedinečné výrobky s vysoce specifickými užitnými vlastnostmi a oblastmi použití.
Reprezentanty takových nových výrobků jsou u společnosti ŽPSV např. nástupištní přístřešky a výrobky pro konstrukci koleje bez štěrkového lože, tzv. pevnou jízdní dráhu.
Betonové nástupištní přístřešky jsou montované konstrukce vyvinuté naší společností na základě požadavku zákazníků na důsledné provedení „antivandal“. Činností vandalů totiž velmi trpí například prosklené přístřešky. Výrazně hrubý dezén na povrchu stěn přístřešků neumožňuje ani „úspěch“ techniky graffiti - vytvořené obrázky nejsou dobře čitelné.
Přístřešky nabízíme v půdorysném tvaru „U“ (krabice) a „T“, přičemž tento tvar lze velmi dobře skládat vedle sebe do počtu modulů odpovídajícímu frekvenci cestujících. Přístřešky dodáváme i s montáží a podle požadavku zákazníka i s vnitřním mobiliářem.
Realizované a připravované akce svědčí o zájmu trhu o tento produkt.
Výrobky pro konstrukce koleje s pevnou jízdní dráhou systému RHEDA 2000 a RHEDA CITY dodáváme ve spolupráci s německou společností RailOne. Jedná se o dvojblokové pražce s obnaženou ocelovou výztuží umožňující v rámci stavby zmonolitnění konstrukce koleje.
Do současnosti byl v železničním provedení realizován zkušební úsek Třebovice v Čechách – Rudoltice v Čechách, úsek RHEDA CITY v provedení pro tramvaj je čerstvě po realizaci v pražských Holešovicích.
Věříme, že kolej s pevnou jízdní dráhou najde další uplatnění na železničních i tramvajových tratích všude tam, kde jsou požadavky na dlouhodobou trvanlivost a kvalitu geometrických parametrů koleje a bezúdržbovou konstrukci.

Lze určitý výpadek na českém trhu nahradit například na zahraničních trzích?

Samozřejmě, že to možné je, ale ve výrobním sortimentu společnosti ŽPSV to není jednoduché. Vzhledem k poměrně značným rozměrům a hmotnostem výrobků hrají totiž velmi podstatnou roli náklady na přepravu. Export z výrobních závodů v ČR má tedy pouze omezený rozsah.
Jiné je to v případě výrobního závodu v zahraničí. Společnost ŽPSV má takový výrobní závod v bulharské Varně. Závod vyrábí především příčné železniční pražce, ale i další výrobní sortiment s většinovým zaměřením na stavby dopravní infrastruktury. Výrobky tohoto závodu jsou používány v rámci modernizací bulharských železničních koridorů.
Díky spolupráci s českým výrobcem výhybek, společností DT výhybkárna a strojírna Prostějov, jsou do zahraničí exportovány spolu s výhybkami této společnosti i naše výhybkové pražce. Dosud se jedná především opět o bulharský trh, exportujeme ale např. i do Norska a v jednání jsou i dodávky do Srbska.

Jak odhadujete vývoj stavebnictví a s ním i vaší společnosti pro nejbližší období?

Věříme, že stávající složitá situace nemůže trvat věčně, a že musí nastat opět oživení. Současně jsme realisty a vnímáme, že objemy výroby naší společnosti např. z let 2007 – 2009 se jen těžko vrátí. Výrobu jsme přizpůsobili stávající situaci, pochopitelně s rezervami pro období oživení, které očekáváme snad již v příštím roce.
Již v současnosti vnímáme na rozdíl od závěru roku loňského a letošního prvního čtvrtletí postupné uvolňování investičních akcí na železnici, včetně tolik potřebné projektové činnosti, která je základem budoucí realizace jednotlivých staveb.

Společnost ŽPSV je ekonomicky zdravá a akceschopná, je připravena se utkat s konkurencí a zachovat svoje postavení a dobré jméno na trhu.

Děkujeme za rozhovor a srdečné přijetí
Ivo Románek

ŽPSV a.s.
Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
tel.: 572 419 311, fax: 572 419 308
www.zpsv.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři