Princip ventilačních turbín a hybridních ventilátorů na panelových a obytných domech

S pokračujícím procesem nutných rekonstrukcí panelových domů dochází postupně – obdobně jako v jiných oborech současné podnikatelské činnosti – k neustále rostoucím nárokům investorů na snižování nákladů při zachování, nebo dokonce při zvýšení technických a technologických nároků na funkčnost a ekonomickou efektivnost bydlení.

Princip  ventilačních turbín a hybridních ventilátorů na panelových a obytných domech

Proto jsme již v minulosti nejednou zdůrazňovali, že významnou výhodou řešení rekonstrukce odvětrávání formou instalování ventilačních turbin a později hybridních ventilátorů je jejich ekonomická i ekologická efektivnost při budoucím užívání.

PROČ tedy ventilační turbiny a hybridní ventilátory

Velmi stručně, ale o to důsledněji bychom chtěli zdůraznit, že větrání jejich  pomocí spojuje několik výhod.

Odborně provedené instalace turbin, nebo hybridních ventilátorů ve velikostech, odpovídajících správnému propočtu podle velikosti odvětrávaných šachet panelových domů nevyžadují žádnou údržbu a  jejich provoz je  zcela zdarma.

Využívají plně přírodní ekologický zdroj energie – vítr.  V případě instalace hybridních ventilátorů se kvalitní odvětrávání zajišťuje i v situacích, kdy povětrnostní podmínky jsou takřka nulové  a pohyb větru je účinně nahrazován automatickým sepnutím velmi ekonomického  6W elektrického motorku, který uvede turbinu do pohybu.

Chod  ventilačních turbin je nehlučný, provozní náklady jsou  nulové.  V případě hybridních ventilátorů, při jejich vysoké účinnosti jsou provozní náklady  zanedbatelné (cca 60W denně).

Aby instalované turbiny i ventilátory   pracovaly maximálně efektivně, je nutno dodržet dvě základní  zásady. Především kvalitní a kvalifikované propočty objemu odvětrávaných prostor a následně zabezpečit,  aby nasávací otvory, (vstupní mřížky v jednotlivých bytech (koupelna+wc+kuchyň) byly pročištěné, zbavené regulačních klapek, popřípadě osazené regulačními mřížkami, nebo elektrickými ventilátorky. Jen tak bude zajištěn princip  cirkulace vzduchu tolik potřebné pro odvětrání bytů.

Prokazatelná účinnost ventilačních turbin a hybridních ventilátorů na panelových domech.

Zdůraznili jsme, že úspěšnost odvětrávání prostřednictvím ventilačních turbin a hybridních ventilátorů je podmíněna správností propočtů odvětrávaných domů, podle kterých jsou tato zařízení instalována v příslušných velikostech. K potvrzení uvedené zásady je vhodné vrátit se do historie výstavby panelových domů .

První typové objekty byly odvětrávány přirozeným způsobem větrání. Přirozeným větráním se rozumí výměna vzduchu, která nastává pohybem vzduchu v důsledku tlakového rozdílu vzduchu vně a uvnitř budovy. Tento rozdíl tlaků vzduchu je způsoben jednak rozdílem teplot a tím měrných hmotností vnitřního a venkovního vzduchu a jednak tlakovými účinky větru. U novějších objektů začaly větrací soustavy osazovat elektrické centrální ventilátory. Aplikace ventilátorů však přinesly s sebou významný fenomén -  a to hluk a jeho přenos do všech částí domu. Centrální třífázový ventilátor je umístěný na střeše objektu, vykazuje velkou hlučnost, časté poruchy a spotřebovává nezanedbatelné množství energie, intenzivní odsávání ze všech bytů na jedné stupačce.

Provedeme si názornou rekapitulaci původního stavu s nejpoužívanějšími typovými sekcemi:

1/ bytové jádro B-3, B-4 SHUNT –  obdélníkový odváděcí kanál je rozdělen na tři průduchy: střední (sběrný) a dva vedlejší (shuntové), jeden pro kuchyň a druhý pro koupelnu a WC. Vedlejší průduch z kuchyně ústí do sběrného průduchu těsně pod stropem téhož podlaží.Druhý vedlejší průduch ústí do sběrného potrubí až v úrovní dalšího podlaží. Tento systém nezaručuje rovnoměrné rozdělení odsávaného vzduchu z jednotlivých podlaží, nezabraňuje nežádoucímu prolínání pachů a hluku mezi jednotlivými podlažími, regulace větrání je komplikovaná a mnohde nemožná. Je to nejkomplikovanější a s největším tlakovým odporem pracující systém odvětrání. Již v tomto původním provedení s centrálním elektrickým ventilátorem byl nejméně účinný.

2/ bytové jádro B-9M, B-10M JEDNOPOTRUBNÍ - v instalační šachtě je umístěn pouze jeden svislý větrací průduch společný pro kuchyně, WC a koupelny. Na něm je osazen T-kus s odbočkou pro kuchyň a společnou odbočkou pro koupelnu a WC s jedním regulátorem průtoku a rozdělením průtoku pomocí kruhových škrtících clon.

3/ bytové jádro B-9, B-10 DVOUPOTRUBNÍ - v instalační šachtě jsou umístěny dva průduchy, jeden pro kuchyně, druhý pro koupelnu a WC s odbočkami pro jednotlivá vyústění s jednotlivými regulátory průtoku.

Vezmeme li v úvahu, že u panelové výstavby známe 4 NP, 6NP, 8NP, 11NP a 13NP podlažní domy (počet pater a tedy i bytů napojených na jednu šachtu) a základní nejpoužívanější tři systémy šachtového větrání (1/šachta dělená SHUNT, společná odváděcí 2/šachta JEDNOPOTRUBNÍ  a 3/společná odváděcí šachta DVOUPOTRUBNÍ , kde jedno potrubí je pro kuchyně a druhé potrubí pro koupelnu a WC) máme minimálně 15 variant možností osazení  instalačních šachet.

Výhody variability odborné montáže ventilačních turbin a hybridních ventilátorů dle typů panelových domů.

Každý z uvedených  typů větrání bytového jádra vyžaduje individuální řešení, a to právě ventilační turbiny nebo hybridní ventilátory umožňují.  Na základě množství variant počtu podlaží je počet a typ ventilačních turbin nebo hybridních ventilátorů odlišný. Je tedy minimálně  15 různých řešení osazení větracích šachet ventilačními turbinami nebo hybridními ventilátory. V této souvislosti musíme zdůraznit, že hodnotit vhodnost nebo nevhodnost, účinnost nebo neúčinnost větrání šachet pomocí ventilačních turbin nebo hybridních ventilátorů pouze jedním náměrem, jak se snaží zastánci původních elektrických centrálních ventilátorů  je vzhledem k uvedenému počtu  variant  neobjektivní a nepravdivé .

Každý jeden VĚTRACÍ  SYSTÉM z výše uvedených tří typů původního odvětrání bytových jader  panelových domů s centrálním elektrickým ventilátorem předpokládal dvojí způsob provozu a to:

a/ PROVOZ  SAMOTÍŽNÝ  BEZ  NUCENÉHO  POHYBU VZDUCHU, který se předpokládal v době, kdy budou příznivé atmosférické podmínky a nebude spuštěn centrální elektrický ventilátor. Převážně v období, kdy venkovní teplota je nižší než teplota uvnitř domu a  kdy vane vítr. V noci se předpokládal provoz vždy samotížný. Tento provoz se předpokládal 20-21 hodin denně.

b/ PROVOZ  S  NUCENÝM  POHYBEM VZDUCHU  POMOCÍ  CENTRÁLNÍHO  VENTILÁTORU. Tento provoz se předpokládal 3-4 hodiny denně. Nebyl konstruován na delší časový interval z důvodu velké hlučnosti a  nákladovosti, nemožnosti nechat centrální ventilátor běžet 24 hodin. Základní a zásadní NEVÝHODOU použití centrálního ventilátoru je odsávání z celého sloupce bytů při spuštění zařízení z jediného bytu na společné stoupačce a tím zvyšování celkových nákladů na topení.

Z těchto důvodů se úspěšně využívají pro odvětrávání stupaček panelových domů ventilační turbíny a v posledních třech letech i hybridní ventilátory. Turbína zajišťuje plynulý tah, navazuje a zvyšuje účinnost stávajícího provozu bez nuceného pohybu vzduchu centrálním ventilátorem . Ventilační turbiny a hybridní ventilátory lze doplnit o axiální ventilátorky osazené na WC, kuchyňskou digestoří s elektrickým ventilátorkem což zajistí maximální komfort odvětrání – rychlé odsátí vzduchu z místnosti do šachty a jeho následné odsátí ventilační turbínou nebo hybridním ventilátorem, to vše bez hluku šachtě. Odvod vzduchu lze v jednotlivých místnostech regulovat uzavíratelnou ventilační mřížkou. Při montáži ventilačních turbin a hybridních ventilátorů je nutné, pokud je to technicky možné, propojit potrubí šachty s ventilační turbinou nebo hybridním ventilátorem flexibilním potrubím pro zajištění přímého odtahu šachty. Dále je nutné u výtahových šachet zajistit, aby rotační hlavice byla nad nejvyšším bodem střechy a to tak, aby na ni mohlo působit povětří ze všech stran a hlavice nebyla ve „stínu“ výtahové šachty.

Stále častěji se ukazuje, že při nedodržení správného postupu při návrhu typu,velikosti a správné  montáží ventilačních turbin nebo hybridních ventilátorů, dochází k neúčinnosti odvětrání šachty, která není zapříčiněna nefunkčností ventilačních turbin nebo hybridních ventilátorů, ale neodborností.

Na základě uvedených skutečností lze předložit  PŘÍKLADY typu a počtu ventilačních turbin a hybridních ventilátorů dle typu bytového jádra a počtu pater panelového domu:

Podlaží        šachta               ventilační turbina                 hybridní ventilátor

4NP     – jednopotrubní      -  1 x VIV14/355                        1 x HV

4NP     – dvoupotrubní       -  2 x VIV14/355                        2x  HV


6NP     – SHUNT                  - 1 x VIV16/400                        1x HV

6NP     – jednopotrubní       - 1 x VIV16/400                        1 x HV

6NP     – dvoupotrubní        - 2 x VIV16/400                         2 x HV


8NP     – SHUNT                   - 1 x VIV20/500                        1 x HV

8NP     – jednopotrubn         - 1 x VIV20/500                        1 x HV

8NP     – dvoupotrubní         - 2 x VIV16/400                        2 x HV


11-13NP – dvoupotrubní     – 2 x VIV16/400                        2 x HV

U dvoupotrubního systému lze použít I variantu s osazením VIV na potrubí kuchyní, kde je použit digestoř s elektrickým motorkem a HV  na dispozice uvnitř bytu WC a koupelna.

Pro zvýšení komfortu odvětrání doporučujeme osadit na WC elektrický ventilátorek ovládaný z bytu, do koupelny regulační mřížku pro možnost regulace množství odsávaného vzduchu, hlavně pro zimní období, kdy je více větrno.

Elektrické ventilátorky „naženou“ krátkým propojovacím potrubím intenzivně s výkonem cca 80 Pa vzduch do hlavního potrubí, kde jej odvětrá ventilační turbina nebo hybridní ventilátor. Typ 14/355 má maximální hodnotu Pstat max – cca 51Pa. Typ 20/500 má maximální hodnotu Pstat.max – cca 60Pa.

Ventilační turbiny a hybridní ventilátory jsou měřeny ve VVUÚ, a.s. akreditované laboratoři č. 1 025 zkušebna proudění. Zkoušky ventilačních turbín jsou řízeny metodikou "Stanovení vzduchotechnických a provozně bezpečnostních parametrů ventilačních turbín poháněných silou větru" Zkoušky jsou prováděny u VVUÚ, a.s. akreditovaná laboratoř č.1025, zkušebna proudění. Od roku 2007 spadají ventilační turbíny do výrobků s povinnou certifikací.

ZÁVĚREM

Závěrem pokládáme za nezbytné zdůraznit,  že ventilační turbina se nevydává za elektrický ventilátor, ale svými vlastnostmi, které využívají proudění vzduchu k vytvoření sacího efektu v součinnosti s rychlosti proudění vzduchu v potrubí větrací šachty,  rozdílem teplot vzduchu uvnitř  a vně panelového domu a rozdílem výšky vstupních a výstupních otvorů – komínových efekt“ – navazuje na stávající původní  systém samotížného provozu a zajistí 24 hodin denně  odvětrání požadovaných prostor. Hybridní ventilátor navazuje na účinnost ventilační turbiny s tou výhodou, že díky 6W elektrickému motorku s velmi účinnou převodovkou, snímačem otáček a řídící jednotkou, spínající dle potřeby pomocí jednosměrné spojky, nemá nulový výkon při bezvětří.

Hybridní ventilátor při průměrném minimálním hodinovém výkonu cca 500m3 odvětrá z potrubí větrací šachty za 24 hodin cca 12 000m3 vzduchu.

Znovu upozorňujeme, že v mnoha případech původní centrální elektrické ventilátory dlouhodobě nefungovaly, nebo byly z důvodu hlučnosti vypnuty. (elektroinstalace je v hliníkovém provedení a vyžaduje pravidelné revize a opravy). A v době, kdy se panelové domy v rámci revitalizace zateplují, osazují se plastová více těsnící okna, je důležité zajistit trvalé provětrání prostor uvnitř dispozice bytu (koupelna+WC). Ostatní místnosti lze větrat okny. Je důležité zajistit přívod vzduchu, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu, která zajistí požadovanou výměnu vzduchu a odvod vlhkosti a pachů z bytu. Vždyť v původních plánech byl přívod vzduchu zajištěn „přirozenou infiltrací oken a dveří a toto je moderní technologií porušeno. Proto je nutné zajistit 24 hodinové odvětrání šachet panelových domů. Nemalý vliv na používání ventilačních turbin k odvětrání šachet panelových domů má pořizovací cena ventilačních turbin a nulové provozní náklady v porovnání s centrálními elektrickými ventilátory, které je stejně nutné zapínat individuálně, protože ani ty nepracují  nepřetržitě.

www.hybridniventilator.cz

www.ventilacniturbina.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři