Široké portfolio produktů, know how, komplexní služby a efektivní řešení

to je poselství pro naše zákazníky, říká v rozhovoru pro Stavební a investorské noviny generální ředitel společnosti Harsco Infrastructure CZ s.r.o., Ing. Ivan Kunst, CSc.

Široké portfolio produktů, know how, komplexní služby a efektivní řešení

Společnost Harsco Infrastructure CZ s.r.o. působí na našem trhu již od roku 1992, kdy byla založena pod názvem SGB Kovona a.s., a patří mezi přední dodavatele v oblasti lešení a bednění včetně komplexních služeb. Na zkušenosti z náročného období, kterým stavebnictví prochází, na realizované změny a projekty a na plány do budoucna, jsme se ptali generálního ředitele pro jihovýchodní Evropu pana Ing. Ivana Kunsta, CSc.

Vaše společnost změnila v letošním roce svůj název a logo, proč k tomu došlo?

Divize Harsco Infrastructure, které jsme součástí, patří do korporace Harsco, která je obchodována na burze v New Yorku. Podnikání Harsco je rozloženo do třech divizí v různých oblastech průmyslu a současně má celosvětové pokrytí s více než 20000 zaměstnanci a stovkami firem. Díky tomuto diverzifikovanému zázemí a finanční síle jsme se mohli držet své dlouhodobé strategie a zaměření. Na počátku letošního roku sjednotily nadnárodní společnosti SGB, Hünnebeck a Patent své názvy a týmy a nyní vystupujeme jednotně jako Harsco Infrastructure. Zákazníkům tím dáváme jasné poselství, že stejné know-how a vysoce kvalitní portfolio produktů, komplexních služeb a moderních a finančně efektivních řešení jim přinášíme po celém světě. Přes naši centrálu v Praze mohou naši partneři a zákazníci získat podporu pro své projekty nejen v Česku, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku, které odsud přímo řídíme, ale prakticky kdekoliv v Evropě i ve světě. Kvalita je podpořena certifikací dle ISO 9001:2008

Zaměření na bezpečnost práce patřilo vždy k vašim prioritám, jak k této oblasti přistupujete v současném náročném období?

Bezpečnost práce a její soustavná podpora je v Harsco oblastí, kde neznáme kompromisy. Soustavně zlepšujeme naše procesy, vedoucí pracovníci i zaměstnanci mají k dispozici manuál bezpečnosti práce, posuzují se všechna specifická rizika, koordinátoři montáží i lešenáři jsou důsledně školeni a samozřejmě probíhá i soustavný kontrolní proces. Před dokončením je certifikace dle normy OHSAS 18001:2007 (EHQMS). Je potěšující, že v mnoha oblastech průmyslu a na stále více zakázkách má zajištění bezpečnosti práce a ochrana zdraví přednost před nejnižší cenou.

Jak jste na tom v oblasti ochrany životního prostředí?

Naše společnost nezachází ve větším měřítku s technologiemi a produkty, které by obecně patřily k velkým rizikům v této oblasti. Ochrana životního prostředí však patří k našemu způsobu myšlení a chování. Abychom tomuto dlouhodobému zaměření dali formální rámec, dokončujeme nyní certifikaci podle normy ISO 14001:2004.

Jak vaše společnost reaguje na vývoj stavebnictví v posledních letech?

Naše portfolio služeb, řešení a produktů v oblasti lešení, bednění a podpěrných konstrukcí jsme cíleně 18 let budovali tak, že pokrývá více segmentů trhu od novostaveb a údržby pozemních staveb přes mostní a ekologické stavby v infrastruktuře až ke stavbám a službám v oblasti průmyslu. Navíc má naše divize celosvětové pokrytí. Díky tomu jsme schopni poskytnout našim partnerům stejně kvalitní podporu všude tam, kam zaměří svou zakázkovou činnost. V některých oblastech jsme i zvýšili svůj podíl na trhu a investovali jsme do větších objemů materiálu půjčovny. Jen v oblasti lešení jsme letos přidali více než 60 000 m2 rámového lešení a 20 000 m3 modulového pracovního lešení, v oblasti bednění jsme uvedli na trh další produkty, například Topmax, Topec a Ronda.

Velkou výhodou je, že divize Harsco ­Infrastruc­ture celosvětově propojila své půjčovny a prodejní sklady on-line systémem, kde můžeme velmi rychle zjistit dostupnost jakéhokoliv materiálu, a reagovat tak pružně na potřeby zákazníků, aniž bychom v každé zemi drželi zbytečně nadměrné zásoby.
Nicméně je samozřejmé, že celkově dramaticky nižší objemy zakázek dostupných na trhu se projevily i v objemu našich tržeb. Od toho se odvinul ještě silnější konkurenční boj, který se bohužel odrazil v až nezdravě nízké cenové úrovni na trhu.

Naše společnost vložila významné úsilí do zlepšování efektivity procesů, zavedení nového informačního systému a také do vzdělávání zaměstnanců. Díky tomu jsme mohli postupně snížit počty zaměstnanců, aniž bychom ohrozili služby našim zákazníkům. Některé oblasti, jako jsou například týmy technické podpory a projektování, jsme naopak posílili. Další efektivity v nákladech, řízení i jednotnému poskytování služeb jsme docílili spojením vedení České a Slovenské republiky.

V současnosti probíhá změna v oblasti logistických center, která má za cíl zvýšit kvalitu poskytovaného materiálu a jeho lepší využití při snížení nákladů a zachování služeb zákazníkům. Logistickou podporu bude nadále poskytovat páteřní síť velkých technologicky dovybavených center Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Košice. V regionech dosavadních poboček Plzeň, Pardubice, Olomouc, Žilina budou nadále regionální obchodní zástupci podpoření v oblasti projektování a koordinace montáží. Naši dosavadní i noví distributoři dostanou příležitost rozšířit své služby v regionech pro určité zákazníky a zakázky s využitím našeho materiálu a při zachování standardů jakosti a bezpečnosti Harsco. Věříme, že tím budeme lépe připraveni na vývoj stavebnictví a budeme prakticky všem našim zákazníkům schopni poskytovat služby za nadále konkurence schopných podmínek.

Můžete seznámit naše čtenáře s některými realizovanými projekty?

Projekty, které mohu stručně představit, ukazují regionální pokrytí i rozsah produktů. Tentokrát bych se zaměřil spíše na oblast bednění a podpěrných konstrukcí.

Naši přítomnost v oblasti slovenského mostního stavitelství dokumentuje například stavba „bednění nosné konstrukce mostu SO 211-00 na přeložce silnice I/66 Banská Bystrica – severní obchvat“, kterou jsme realizovali pro SMP CZ, a.s. Součástí naší dodávky bylo časově a finančně efektivní projektové řešení.

Rychlostní silnice R1 je spojnicí mezi dvěma slovenskými městy, Nitrou a Banskou Bystricí. Její součástí je Severní obchvat, který se stane nutným řešením neúnosné dopravní situace Banské Bystrice. Na obchvatu se nachází most, který je součástí křižovatky Rudlová a prochází nad poměrně hlubokým údolím Rudlovského potoka.
Navrhovaný dvojmost na přeložce silnice I/66 je jednotrámový s horní mostovkou a s parabolickými náběhy na pilíře. Délka přemostění je u levého mostu 260,134 m a u pravého 266,980 m, most se tyčí do výšky 20,967 m. Spodní stavba se skládá ze dvou krajních opěr a šesti mezilehlých pilířů.

Hlavní nosná konstrukce mostu, která je v současné době realizována, se staví na pevné podpěrné skruži (pižmo). Popis systému bednění mostovky je nutné rozdělit na dvě části, a to na bednění dna trámu a na bednění stěn trámu a křídel mostovky. Bednění dna trámu je řešeno roštem ze systému MULTIFORM a prostor mezi roštěm a pevnou skruží je vyplněn prostorovým podpěrným lešením CUPLOK. Tento systém lešení umožňuje efektivně řešit náběhy dna trámů k pilířům. Zbývající část bednění mostovky je tvořena pomocí pojízdných bednících vozíků opět ze systému MULTIFORM. Součásti vozíků jsou kolečka pro snadný přesun celé sestavy mezi jednotlivými takty.
MULTIFORM je systémové prvkové bednění, pomocí kterého se dají vytvořit nejrůznější tvary bednících forem. Hlavním nosným prvkem tohoto systému je dvojice ocelových profilů U120, který v kombinaci s dřevěnými nosníky H20 a dalším doplňkovým příslušenstvím tvoří ucelený systém bednění.

Postup výstavby byl takový, že nejprve byla vybudována podpěrná skruž pravého mostu pro první a druhý takt, na které se připravilo bednění mostovky pro první takt. Po vybetonování prvního taktu a přesunutí bednění do druhého se začalo s výstavbou pevné skruže pro levý most, který se začal stavět asi s 2 měsíčním zpožděním oproti pravému mostu.
Toto řešení se nakonec projevilo jako nejrychlejší, nejefektivnější a nejjednodušší pro výstavbu mostu tohoto typu.

Stavbou, která dokumentuje pronikání moderních technologií bednění na český trh, je použití stropního panelového systému TOPEC naším partnerem OHL ŽS na zakázce ve Šternberku.
Největší výhodou systému je, že sestává pouze ze dvou základních prvků: stavební stojky a panelu. Proto je práce s ním velice jednoduchá a na logistiku nenáročná. Další výhodou je bezesporu zvýšení produktivity práce oproti klasickému prvkovému stropnímu bednění ze stojek, primárních a sekundárních dřevěných nosníků a překližky. Z realizovaných zakázek vychází nárůst produktivity na dvojnásobek. Panely mají hliníkové rámy a vybaveny jsou buďto překližkovou nebo kompozitní bednící deskou. U překližky obecně lze předpokládat životnost 20-40 obrátek, u kompozitních desek se dosahuje 200 obrátek.
Toto byly hlavní důvody, proč si stavební firma OHL ŽS tento systém zapůjčila pro realizaci své zakázky ve Šternberku. Dalším kritériem byla kvalita podhledu stropní desky, která je zde prakticky dokonalá, viditelný je pouze pravidelný rastr panelů 1,8 x 1,8 m. Součástí zakázky bylo vypracování projektové dokumentace včetně vyřešení detailů a zaškolení přímo na stavbě.

Na stavbách se dnes čím dál tím více dbá na bezpečnost práce a to zejména při práci ve výškách. U klasického prvkového stropního bednění probíhá pokládka překližky shora, zajistit ochranu volného okraje proti pádu pracovníka je obtížné. Montáž u systému Topec je prováděna ze spodu, tedy z úrovně podlahy. Systém je vybaven doplňky pro jednoduché zvládnutí doměrků a prostupů pro sloupy. Rovněž je integrována ochrana volného okraje.
Pro půdorysně rozsáhlé objekty, kde jdou pracovní záběry stropů rychle za sebou, je systém vybaven padací hlavou. Ta umožní odejmutí bednících panelů za cca 2 dny po betonáži a jejich použití v dalším záběru.
Další realizace ukazuje část komplexního sortimentu pro řešení bytových staveb i administrativních center.
V Letňanech v Praze 9 v ulici Tupolevova vyrůstá moderní a architektonicky zajímavý bytový komplex, který bude disponovat 76 bytovými jednotkami. Jedná se o monolitický železobetonový skelet o sedmi nadzemních a jednom podzemním podlaží. Nosný systém je tvořen stěnami (i obloukové), sloupy a výtahovými šachtami.
Na stavbě byl jako hlavní systém nasazen panelový bednící systém Manto pro bednění stěn a sloupů. Velkoplošné panely o rozměrech 2,4 x 2,7 m mají za cíl minimalizovat pracnost montáže a tím i snižovat náklady stavby. Systém Manto je unikátní v tom, že spojky přímé a rohové současně zaručují geometrickou přesnost i rovnost. Ačkoliv se jedná o bednění, jehož parametry únosnosti ho řadí k těžkým bedněním, jeho plošná hmotnost je nejnižší na trhu. Obloukové stěny jsou řešeny systémem kruhového bednění Ronda, které je plně kompatibilní se systémem Manto. Na stropní konstrukce je použito nosníkové stropní bednění Topflex se stavebními stojkami Europlus. Tyto stojky mají nemálo výhod oproti konkurenci a to zejména: jedinečný mechanismus rychlého odbednění, zábrana proti přiskřípnutí ruky, žárové pozinkování až po kompletaci (včetně svarů) a větší robustnost, tudíž větší životnost. Pro efektivní řešení výtahové šachty jsou zde použity odbedňovací rohy, které umožňují odbednění a přenesení do dalšího patra bez nutnosti demontáže. Ke standardnímu řešení výtahové šachty patří i překládaná plošina, která byla použita na přání zákazníka bez kapes do stěn. V případě vysokých stropů prvních pater nad 5,5 m je možno v podobných stavbách nasadit další podpěrné systémy Harsco jako jsou například Cuplok, ID15, Gass Light. Podzemní prostory mohou být bedněny s využitím jednostranně podepřeného bednění Manto. Ochrana stavby před větrem a povětrností s současně zajištění bezpečnosti v okolí stavby je možno řešit vícepatrovým šplhavým systémem Safescreen.
Součástí dodávky naší firmy je i projekt nasazení bednění, kde jsou takty optimalizovány pro dosažení požadovaného termínu stavby a přitom minimalizují množství pronajatého materiálu.

Co bychom mohli říci závěrem?

Jsme nadále plně k dispozici všem současným potenciálním zákazníkům a partnerům v oblasti stavebnictví i průmyslu a těšíme se, že nás jako finančně silného, dlouhodobě stabilního partnera s komplexním portfoliem služeb a produktů a jasným zaměřením na bezpečnost a kvalitu budou nadále zásobovat náročnými výzvami a projekty.


Za rozhovor a přijetí děkuje
Ivo Románek

Harsco Infrastructure CZ, s.r.o.
Bečovská 939, 104 00  Praha-Uhříněves
tel.: 272 101 511, mobil: 737 218 500
e-mail: info@harsco-i.cz, www.harsco-i.cz

Vyhledávač stavebních pojmů

Nechte si zasílat měsíční newsletter

Na facebooku

NAŠI PARTNEŘI Další partneři